Vragen

 • Fondsomzetting NN -> GS

 • ABC Beleggen

  • Aandeel
   Een aandeel vertegenwoordigt een klein stukje van een bedrijf. De houder van een aandeel heeft normaal gesproken recht op een deeltje van de winst van het bedrijf, dit wordt dividend genoemd. Verder heeft hij stemrecht op de algemene vergadering van de onderneming en daardoor een klein beetje zeggenschap over het bedrijf.
  • Aandelenfonds
   Een beleggingsfonds dat het ingelegde geld uitsluitend in aandelen belegt.
  • Beheervergoeding
   Kosten die in rekening worden gebracht voor het beheer van de portefeuille. Deze weergegeven kosten zijn de kosten per jaar en worden op dagbasis verrekend in de koers.
  • Beleggen
   Geld in aandelen of andere zaken investeren, met als doel deze later met winst weer door te verkopen.
  • Beleggingsfonds
   Een beleggingsfonds verzamelt geld van meerdere beleggers en belegt dit namens hen en volgens afgesproken voorwaarden in financiële waarden (zoals aandelen, obligaties of grondstoffen) of objecten (zoals vastgoed of goud). Voordelen voor de deelnemer zijn een relatief lage minimum inleg en het profiteren van risicospreiding en beleggingsexpertise van de beheerder. Voor het beheer van het beleggingsfonds wordt een beheervergoeding gerekend.
  • Beleggingsportefeuille
   Je totale bezit aan beleggingen.
  • Beurs
   De plaats waar effecten (zoals aandelen en obligaties), valuta en grondstoffen worden verhandeld. De Nederlandse beurs is gevestigd in Amsterdam.
  • Bewaarloon
   De kosten die door de beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of broker in rekening worden gebracht.
  • Derde pijler
   De 'derde pijler' is vrijwillig en omvat alle inkomens- en spaarvoorzieningen die mensen zelf treffen om vermogen op te bouwen voor een aanvulling op het pensioen of andere doelstellingen.
  • Dividend
   De winst die een onderneming uitkeert aan aandeelhouders. Vaak wordt er één keer per jaar dividend uitgekeerd. Sommige bedrijven doen dit twee of zelfs vier keer. De hoogte van het dividend hangt af van de bedrijfswinst.
  • Effecten
   Effecten zijn - kort gezegd - aandelen, obligaties en daarmee vergelijkbare waardebewijzen, zoals participaties of deelnemingsbewijzen in bijvoorbeeld een commanditaire vennootschap (‘cv’) of een vastgoedfonds. Een kenmerk van aandelen is dat de houder mede-eigenaar wordt van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Dit geldt ook voor met aandelen vergelijkbare waardebewijzen, zoals participaties. Obligaties echter zijn een vordering. Degene die een obligatie koopt, leent geld aan de onderneming die de obligaties uitgeeft. Voor het aanbieden van effecten en het noteren aan een effectenbeurs geldt de verplichting om een prospectus te laten goedkeuren.
  • Emissie
   Onder emissie wordt verstaan: de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties door een onderneming. Een onderneming biedt effecten aan om met de opbrengst zijn bedrijf te financieren. Die effecten kunnen ook genoteerd worden aan een effectenbeurs. In beide gevallen is de onderneming verplicht om een prospectus op te stellen met informatie over de effecten en over de onderneming zelf. De AFM controleert of het prospectus alle belangrijke informatie bevat die een belegger nodig heeft om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de onderneming die de effecten uitgeeft, de effecten en de daaraan verbonden risico’s. Een onderneming mag pas effecten aanbieden aan beleggers of laten noteren aan de beurs als de AFM het prospectus heeft goedgekeurd. In het register 'goedgekeurde prospectussen’ op de website van de AFM kun je zien of een prospectus door de AFM is goedgekeurd. Effecten worden vaak aangeboden door banken, die dit namens de onderneming doen, of door de onderneming zelf. Ook bieden banken beleggingsproducten aan in de vorm van effecten, zoals structured products.
  • Financieel profiel
   Een omschrijving van de financiële kennis en de karaktereigenschappen van een belegger.
  • Geldmarktfonds
   Een geldmarktfonds:
   • Bestaat uit kortlopende leningen (obligaties, hoogwaardige kwaliteit)
   • Is een alternatief voor cash
  • Gemaksfondsen
   Onze Gemaksfondsen bestaan uit verschillende prijswinnende mixfondsen; dit zijn zorgvuldig samengestelde portefeuilles waarbij de fondsmanager u werk grotendeels uit handen neemt en waar u relatief weinig omkijken naar heeft. Afhankelijk van uw risicobereidheid, uw beleggingshorizon en het rendement dat u beoogt te behalen, kunt u kiezen uit 5 verschillende Mixfondsen. De fondskosten variëren van 0,50% tot 0,70%. U kunt al starten met beleggen vanaf een inleg van € 25,-.
  • Inlegkosten
   Kosten die bij aanvang van de dienstverlening eenmalig worden gerekend. Bijvoorbeeld kosten die gerelateerd zijn aan het opstellen van een advies of het opbouwen van een beleggingsportefeuille.
  • ISIN code
   ISIN staat voor International Securities Identification Number. Het is een code die een verhandelbare financiële waarde (effecten) wereldwijd uniek identificeert.
  • Koers
   De prijs waarvoor een beleggingsproduct zoals een aandeel of een beleggingsfonds op de beurs wordt verhandeld.
  • Lijfrente
   Een lijfrente is een aanvulling op uw inkomen. Onder lijfrente wordt verstaan een recht op periodieke uitkeringen. Deze worden gelijkmatig over de tijd uitgekeerd in termijnen die in hoogte niet van elkaar afwijken. Een lijfrente is een periodiek als er tenminste twee uitkeringen worden gedaan. Een lijfrente is gelijkmatig als er bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks wordt uitgekeerd.
  • Lokale fondsen
   Aandelen die maar op één beurs genoteerd staan. Het gaat hier meestal om kleinere bedrijven.
  • Lopende kosten
   De ‘lopende kosten’ van beleggingsfondsen geven de jaarlijkse kosten weer, die zijn opgenomen in de Essentiële Beleggersinformatie.
  • Midkap
   Een beursgraadmeter die is gebaseerd op de 25 fondsen die na de AEX-fondsen de grootste beurswaarde vertegenwoordigen op de Amsterdamse effectenbeurs. Deze index staat ook wel bekend als de AMX.
  • Mixfonds
   Een beleggingsfonds dat in aandelen, obligaties en vastgoedaandelen belegt.
  • Netto lijfrente
   Nettolijfrente zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats getreden wet. De nettolijfrente is een box 3-lijfrente met een box 3-vrijstelling. De uitkeringen zijn onbelast. De premies zijn niet fiscaal aftrekbaar.
  • Nominale waarde
   De uitgiftewaarde die op het aandeel staat vermeld. Bij een obligatie is het de grootte van de schuldvordering.
  • Obligatie
   Een lening aan een bedrijf of andere onderneming, ook wel bedrijfsobligatie genoemd. Jaarlijks keert dit bedrijf of onderneming rente uit. Een obligatie heeft een vaste looptijd. Aan het eind hiervan wordt het totale geleende bedrag terugbetaald. Obligaties worden over het algemeen minder risicovol gezien als aandelen.
  • Obligatiefonds
   Een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in obligaties.
  • Rendement
   Opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode.
  • Rendementscalculator
   Een model waarbij op basis van het verwachte rendement wordt berekend hoe de vermogensopbouw er op de lange termijn uit kan komen te zien.
  • Resultaat
   Het rendement dat is gerealiseerd na de verkoop van een belegging of investering.
  • Risicohouding
   De mate van risico die een belegger bereid is te accepteren. De risicohouding loopt in drie stappen op van voorzichtig via neutraal tot avontuurlijk.
  • Slotkoers
   De laatste koers waartegen effecten verhandeld worden tijdens een beursdag.
  • Staatsobligatie
   Een staatsobligatie is een schuldbewijs van de Staat. Je vergoeding bestaat uit een vaste rente die meestal jaarlijks wordt uitgekeerd. In Nederland worden deze obligaties op de markt gebracht door het Agentschap van het ministerie van Financiën, gevestigd in Den Haag. Dit agentschap trekt langlopende en kortlopende leningen aan om het financieringstekort van het Rijk te dekken. Een aantal keren per jaar plaatst het Agentschap langlopende staatsleningen op de openbare kapitaalmarkt. Beleggers kunnen daarop inschrijven.
  • Switch-aankoop
   De verkoop van de door u geplaatste switch-order. De opbrengst wordt vervolgens herbelegd in het door u gewenst fonds (switch-koop)
  • Switch order
   Opdracht om een fonds te verkopen en de opbrengst te herbeleggen in een ander door u gewenst fonds.
  • Switch-verkoop
   Met de opbrengst van het fonds uit uw ‘switch-verkoop’ wordt het door u gewenste fonds aangekocht.
  • Totale kosten
   De totale kosten van een beleggingsfonds zijn de kosten die gedurende het jaar aan het fonds worden onttrokken. Meer informatie over deze kosten vindt u op de fondsdetailpagina’s.
  • Transactiekosten
   Kosten die door de beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of broker in rekening worden gebracht voor het doen van transacties.
  • Transactiekosten in het fonds
   Transactiekosten als gevolg van door de fondsmanager uitgevoerde transacties in het fonds die niet gerelateerd zijn aan in-en uitstappen bij het fonds. Deze kosten maken deel uit van de totaal te verwachten kosten die u aantreft op de betreffende fondspagina.
  • Tweede pijler
   De 'tweede pijler' is is het aanvullend pensioen dat door een werkgever wordt toegezegd, ook wel kortweg pensioen genoemd.
  • Vermogenscalculator
   Een model dat in beeld brengt hoe de vermogensopbouw er op basis van het risicoprofiel, de inleg en de tijdshorizon uit kan komen te zien.
  • Vermogensdashboard
   Een overzicht waar in beeld wordt gebracht welke manier van vermogensopbouw goed kan aansluiten bij het financieel profiel, de risicohouding en het beleggingsdoel.
  • Vermogensrendementsheffing
   De heffing van inkomstenbelasting over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Deze vermogensrendementsheffing staat ook wel bekend als de box 3-heffing. De Belastingdienst gaat er vanuit dat je een rendement van 4 procent behaalt over het vermogen in box 3. Hierover heft zij 30 procent belasting. Dit komt neer op een tarief van 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Ook als je in werkelijkheid minder dan 4 procent rendement behaalt, betaal je 1,2 procent vermogensheffing.
 • Beleggerscompensatiestelsel

 • Contact

  • Hoe kan ik FitVermogen bereiken?
   FitVermogen is te bereiken via:

   • (070) 379 19 19
   • info@fitvermogen.nl
   • Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag
  • Wanneer is FitVermogen telefonisch bereikbaar?
   Wij zijn telefonisch bereikbaar op 070 - 379 19 19

   • van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • Is FitVermogen telefonisch bereikbaar op feestdagen?

   Op onderstaande dagen is FitVermogen telefonisch niet of beperkt bereikbaar.

    

   Datum / Date   Feestdag / Holiday Euronext (NL)

   Luxembourg Stock
   Exchange (LUX)

   Fitvermogen
   servicedesk

   Zondag / Sunday 1-1-2023 Nieuwjaarsdag / New Year’s Day X X X
   Vrijdag / Friday 7-4-2023 Goede Vrijdag / Good Friday X X  
   Maandag / Monday 10-4-2023 2e Paasdag / Easter Monday X X X
   Donderdag / Thursday 27-4-2023 Koningsdag / King’s Day     X
   Maandag / Monday 1-5-2023 Bank Holiday (May Day) X X  
   Vrijdag / Friday 5-5-2023 Bevrijdingsdag / Liberation Day      
   Donderdag / Thursday 18-5-2023 Hemelvaartsdag / Ascension Day     X
   Maandag / Monday 29-5-2023 2e Pinksterdag / Whit Monday     X
   Maandag / Monday 25-12-2023 1e Kerstdag / Christmas Day X X X
   Dinsdag / Tuesday 26-12-2023 2e Kerstdag / Boxing Day X X X
   Zondag / Sunday 31-12-2023 Oudjaar / New Year’s Eve X X X
  • Hoe lang duurt het voordat ik een reactie kan verwachten op uitstaande vragen?
   Wij doen ons best om uw vraag, ontvangen per telefoon of e-mail, binnen een werkdag af te handelen. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u binnen twee werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij laten u dan meteen weten binnen welke termijn wij op uw vraag zullen reageren.
  • Hoe kan ik klachten melden?
   Klanttevredenheid is voor ons uiterst belangrijk. Mocht u ontevreden zijn, geeft u dat dan alstublieft aan ons door. U kunt uw klacht doorgeven via info@fitvermogen.nl of telefonisch via (070) 379 19 19.

   Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen verzoeken we u vriendelijk:
   • Uw persoons- en contactgegevens te vermelden;
   • Aan te geven waarop uw klacht betrekking heeft:
   • transacties
   • website
   • administratie
   • service en bereikbaarheid
   • overig

   • Uw klacht te omschrijven;
   • Aan te geven wanneer uw klacht is ontstaan;
   • Welke oplossing u graag zou zien.
  • Hoe lang duurt het voordat ik een reactie kan verwachten op klachten?
   Wij doen onze best om uw klacht binnen twee weken af te handelen. Bij complexe zaken is dat niet altijd mogelijk. In dat geval laten we u weten binnen welke termijn wij op uw klacht zullen reageren. Het kan zijn dat wij u in die periode bellen voor meer informatie over uw klacht of om samen een oplossing te bespreken.

   Niet tevreden?
   Bent u – ondanks onze inspanningen – niet tevreden met de oplossing van uw klacht? Dan zou u zich binnen drie maanden na afhandeling van uw klacht door FitVermogen kunnen wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U dient hiervoor een klachtenformulier in te vullen. Dit klachtenformulier kunt u downloaden op www.kifid.nl/overkifid/klachtenformulieren. Het ingevulde formulier, inclusief bijlagen, kunt u versturen naar:

   Kifid
   Postbus 93257
   2509 AG Den Haag

   Voor informatie over de procedure bij het Kifid verwijzen wij u naar www.kifid.nl.

   U zou uw klacht ook kunnen voorleggen aan de bevoegde civiele rechter. Het is dan in principe niet meer mogelijk om uw klacht aan het Kifid voor te leggen.
 • Dividend Goldman Sachs Beleggingsfondsen

 • FitVoorLater

 • Hulp bij inloggen

  • Ik kan niet inloggen. Wat kan ik doen?
   Let op, als u drie keer een onjuiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd, wordt uw rekening uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd. U kunt uw rekening laten deblokkeren door een e-mail te sturen naar info@fitvermogen.nl. Vergeet in uw mail niet uw rekeningnummer te vermelden. U kunt ook bellen met de klantenservice via (070) 379 19 19.

   Om er zeker van te zijn dat u na het deblokkeren de juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord invult, raden wij u aan te controleren of de Caps Lock toets uit staat.
  • Wanneer ontvang ik mijn inlogcode?
   Nadat u het aanmeldingsproces heeft doorlopen, ontvangt u van ons een e-mail met daarin uw rekeningnummer en uw gebruikersnaam. Na de ontvangst en controle van uw identificatiebetaling wordt uw rekening definitief gemaakt. Hierna ontvangt u van ons een e-mail met een eenmalig wachtwoord. Bij de eerste keer aanloggen op de website wordt u gevraagd om het paswoord aan te passen. Vervolgens kunt u starten met beleggen bij FitVermogen.
  • Ik krijg de melding dat mijn inloggegevens zijn geblokkeerd. Wat kan ik doen?

   Let op, als u drie keer een onjuiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd, wordt uw rekening uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd. U kunt uw rekening laten deblokkeren door een e-mail te sturen naar info@fitvermogen.nl. Vergeet in uw mail niet uw rekeningnummer te vermelden. U kunt ook bellen met de klantenservice via (070) 379 19 19.

   Uw inloggegevens kunnen ook geblokkeerd zijn omdat wij naar aanleiding van ons Ken-uw-klant-beleid uw gegevens willen controleren en aanvullen, maar dat u tot op heden nog geen contact met ons heeft opgenomen. Wij willen u in dat geval verzoeken om te bellen met de klantenservice via (070) 379 19 19 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00).

   Om er zeker van te zijn dat u na het deblokkeren de juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord invult, raden wij u aan te controleren of de Caps Lock toets uit staat.

  • Ik ben mijn gebruikersnaam kwijt. Wat kan ik doen?
   U kunt uw gebruikersnaam opvragen via de website van FitVermogen.nl. Via deze link kunt u uw gebruikersnaam opvragen. U ontvangt uw gebruikersnaam dan per e-mail. U kunt natuurlijk ook bellen met de klantenservice van FitVermogen via (070) 379 19 19.
  • Wat doe ik als ik mijn wachtwoord ben vergeten?
   U kunt een nieuw wachtwoord opvragen via de website van FitVermogen.nl. Gebruik hiervoor deze link. U ontvangt een tijdelijk wachtwoord dan per e-mail. U kunt natuurlijk ook bellen met de klantenservice van FitVermogen via (070) 379 19 19.
  • Ben ik verplicht om uit te loggen?
   Voor uw eigen veiligheid is het verstandig om uit te loggen, zeker als u uw computer onbeheerd achterlaat of met meerdere personen deelt. U kunt uitloggen door rechts bovenaan de pagina op 'Uitloggen' te klikken, waarna u terugkeert op de homepage van FitVermogen.

   Wanneer u gedurende 20 minuten niet actief bent binnen de inlogomgeving, zal het systeem u automatisch uitloggen. Om verder te gaan zult u opnieuw moeten inloggen. Dit is om onrechtmatig gebruik van uw rekening en uw gegevens te voorkomen.
  • Waarom word ik automatisch uitgelogd?
   Wanneer u gedurende 20 minuten niet actief bent binnen de inlogomgeving, zal het systeem u automatisch uitloggen. Om verder te gaan zult u opnieuw moeten inloggen. Dit is om onrechtmatig gebruik van uw rekening en uw gegevens te voorkomen.
 • Kosten

  • Wat kost een FitVermogen rekening?

   Bij FitVermogen betaalt u geen kosten voor het openen en aanhouden van een FitVermogen rekening. Banken en online brokers rekenen vaak extra kosten bovenop de kosten van een beleggingsfonds.

   Bij FitVermogen betaalt u geen extra kosten, zoals:

   • Service- of dienstverleningskosten
   • Aan- en Verkoopkosten
   • Switch order kosten
   • Bewaarkosten voor de beleggingsfondsen

   Bij FitVermogen betaalt u alleen de kosten van de beleggingsfondsen zelf. Deze kosten gaan in op het moment dat u een fonds koopt en stoppen wanneer u het fonds verkoopt. Van deze kosten ontvangt u geen afrekening, omdat deze worden verrekend in de transactieprijs. Meer informatie over deze kosten vindt u op de fondsdetailpagina’s.

   Meerdere onderzoeken van de Consumentenbond wijzen uit dat FitVermogen tot de goedkoopste fondsbeheerders behoort voor alle type fondsbeleggers.

  • Hoe worden de fondskosten berekend?

   Bij FitVermogen betaalt u géén kosten voor de dienstverlening, dus alleen de kosten van het beleggingsfonds waarin u belegt. Per 3 januari 2018 gelden er nieuwe Europese regels voor beleggingsdienstverlening, MiFID II, dat beoogt beleggers meer transparantie te bieden. Hierdoor verandert de manier waarop de kosten dienen te worden berekend en getoond. Binnen de fondsen zelf verandert er overigens niets. De nieuwe berekeningsmethodiek heeft geen invloed op uw netto rendement, immers, deze te verwachten kosten (die afhankelijk zijn van het dagelijks fondsbeheer) werden al in de dagelijkse koers verwerkt, zoals gepubliceerd in het jaarverslag.

   De nieuwe Europese regels houden onder meer in dat fondsmanagers sinds 3 januari 2018 transactiekosten binnen het fonds op een andere wijze dienen te berekenen. De transactiekosten zijn de kosten die de fondsmanager maakt bij het dagelijks beheer, om te kunnen acteren op kansen en bedreigingen in de markt. Deze kosten werden al vermeld in het jaarverslag en gedurende het jaar verwerkt in de dagelijkse koers van het fonds. Vanaf 3 januari 2018 dienen deze kosten vanuit de genoemde nieuwe Europese regelgeving tevens explicieter te worden vermeld.

   EFAMA, de overkoepelende Europese organisatie voor fund- en assetmanagers, is momenteel in gesprek met de Europese toezichtzichthouder (ESMA) over de methodiek van de kostenberekening. In sommige gevallen leidt de nieuwe methodiek namelijk tot opmerkelijke uitkomsten en biedt daarmee niet het beoogde inzicht voor u als belegger. Wij wachten de uitkomst van deze discussie af en publiceren voorlopig de transactiekosten conform de nieuwe richtlijnen. Dit treft u aan op de detailpagina van uw fonds als voorbeeld en in onderstaande tabel als percentage.

   Wij willen graag nogmaals benadrukken dat er binnen de fondsen niets verandert, alleen de berekening van de kosten volgt een andere methodiek. Neemt u bij vragen alstublieft bij voorkeur per mail contact met ons op. Wij zijn van harte bereid de wijziging nader toe te lichten.

   Meer weten? Via deze link vindt u een overzicht van de kosten per fonds.

  • Waarom heb ik een kostenoverzicht over het afgelopen jaar ontvangen?
   Wij zijn graag zo transparant mogelijk over onze kosten zodat u precies weet waarvoor en hoeveel u betaald heeft. Voorafgaand aan uw beleggingen kunnen we u al een goede inschatting geven over de verbonden kosten en achteraf kunnen we ook de werkelijke kosten voor uitrekenen.
  • Klopt het dat de diverse kostenbedragen voor FitVermogen € 0,00 zijn?
   Ja, wij willen met FitVermogen beleggen zo eenvoudig én voordelig mogelijk maken voor de meeste Nederlanders! Daarom hanteren wij bijvoorbeeld geen dienstverleningskosten en willen wij ook geen aan- en verkoopkosten in rekening brengen.
  • Wat is de reden dat het totale kostenbedrag in mijn kostenoverzicht € 0,00 is?
   Indien u in het betreffende jaar geen enkele belegging op uw rekening heeft gehad, dan zal uw totale kostenbedrag € 0,00 zijn. Wilt u uw rekening opheffen, stuur ons dan een ophefformulier toe. Wilt u (weer) beleggen, geef dan uw beleggingsorder(s) aan ons door en maak het aankoopbedrag via iDEAL of een overschrijving naar ons over.
  • Moet ik de in het overzicht vermelde totale kosten betalen?
   De vermelde fondskosten zijn reeds verrekend in de koers van het(de) beleggingsfonds(en) en hoeft u derhalve niet apart te betalen.
  • Waarom staan er tweemaal transactiekosten op het overzicht?
   Enerzijds zijn er de transactiekosten die FitVermogen in rekening brengt. Veel andere aanbieders hanteren hiervoor een tarief, FitVermogen doet dat echter niet. Anderzijds wordt(worden) uw fonds(en) dagelijks beheerd door een team van professionele fondsbeheerders. Zij stellen de portefeuille van het fonds bij als dat nodig wordt geacht, bijvoorbeeld een winstneming op een belegging of het afbouwen van een bepaald risico. Met dit dagelijkse beheer van de portefeuille zijn ook kosten verbonden en dit zijn de ‘transactiekosten fonds’.
  • Wat wordt bedoeld met lopende kosten?
   De ‘lopende kosten’ van een beleggingsfonds geven de managementvergoeding en de vaste overige kostenvergoeding weer. De lopende kosten, zoals ook benoemd in de Essentiële Beleggersinformatie, worden gedurende het jaar aan het fonds onttrokken.
  • Bij de in- en uitstapkosten staat een negatief bedrag, hoe kan dat?
   De in- en uitstapkosten van een fonds zijn wettelijk bepaalde kosten die de zittende aandeelhouders moet berschermen tegen in- en uittreders van het fonds. Als uw transactie tegengesteld was ten op zichte van de meerderheid van de andere transacties op een bepaalde handelsdag dan hebben de in- en uitstapkosten in uw voordeel gerwerkt. Over het gehele jaar bezien kan dit dus tot een negatief kostenbedrag leiden.
  • Ik lees in het overzicht iets over de Overstapservice, kunt u daar meer over vertellen?
   Diverse klanten hebben naast FitVermogen ook elders nog beleggingen. Indien men meer wil profiteren van het gemak, de goede rendementen of de lage kosten dan willen wij de overstap naar FitVermogen zo makkelijk en voordelig mogelijk maken. Voor meer details zie s.v.p. het gedeelte ‘Overstapservice’ op de vragenpagina.
 • Orders & geld overboeken

  • FitVermogen rekent geen kosten voor het openen van een rekening, maar zijn er andere kosten?

   Aan het openen van een FitVermogen rekening zijn geen kosten verbonden. Wel zal u gevraagd worden een identificatiestorting te doen van € 1,00. Dit bedrag zal worden teruggestort op uw bankrekening.

   Bij FitVermogen betaalt u geen extra kosten, zoals:

   • Service- of dienstverleningskosten
   • Aan- en Verkoopkosten
   • Switch order kosten
   • Bewaarkosten voor de beleggingsfondsen

   Bij FitVermogen betaalt u alleen de kosten van de beleggingsfondsen zelf. Deze kosten gaan in op het moment dat u een fonds koopt en stoppen wanneer u het fonds verkoopt. Van deze kosten ontvangt u geen afrekening, omdat deze worden verrekend in de transactieprijs. Meer informatie over deze kosten vindt u op de fondsdetailpagina’s.

  • Met welk bedrag kan ik instappen in een fonds?
   U kunt al met een inleg van € 25,00 per keer beleggen in een beleggingsfonds dat wordt aangeboden bij FitVermogen.
  • Kan ik telefonisch orders doorgeven?
   Nee, u kunt alleen online orders doorgeven.
  • Moet ik geld overmaken, voordat ik een fonds ga kopen?
   Nee, u kunt geen geld over maken voordat u een order plaatst. Als u een fonds wilt kopen, dan kunt u dat eenvoudig betalen met iDEAL nadat u uw aankooporder heeft geplaatst.
  • Hoe boek ik geld over naar mijn FitVermogen rekening vanaf een buitenlandse rekening?
   U kunt geen geld overmaken van een buitenlandse bankrekening. U kunt alleen via een Nederlandse bankrekening die bekend is bij FitVermogen geld overboeken.
  • Ik kan geen order inleggen met iDEAL. Wat kan ik doen?
   Indien u geen geld kunt overboeken via i-Deal, dan kunt u ook geld overmaken via een normale overboeking of via internetbankieren. Doe dit zo snel mogelijk na het plaatsen van uw order.

   Let er a.u.b. op dat uw overboeking voldoet aan de volgende criteria:
   • Het bedrag moet afkomstig zijn van de door u opgegeven bankrekening;
   • Het bedrag kunt u overmaken naar rekening NL71INGB0650987179 t.n.v. GSAM Beleggersgiro B.V.;
   • Vermeld onder de ‘omschrijving’ of ‘betalingskenmerk’ uw FitVermogen rekeningnummer.

   De order wordt verwerkt zodra het geld bij ons binnen is.
  • Wat moet ik doen als het orderbedrag groter is dan de iDEAL-limiet?
   De hoogte van de iDEAL-limiet verschilt per bank. Weet u niet wat de iDEAL-limiet is van uw bank, dan kunt u dat navragen bij uw bank.

   Wanneer uw orderbedrag groter is dan de iDEAL-limiet van uw bank, kunt u met een overboeking het orderbedrag aan FitVermogen overmaken. Let u er alstublieft op dat uw overboeking voldoet aan de volgende criteria:

   • Het te storten bedrag moet overeenkomen met het (netto) orderbedrag;
   • Het bedrag moet afkomstig zijn van de door u opgegeven bankrekening (het nummer van bankrekening die bij ons bekend is) kunt u terugvinden onder ‘Mijn gegevens’); 
   • Het bedrag kunt u overmaken naar ons rekeningnummer NL71INGB0650987179 t.n.v. GSAM Beleggersgiro B.V.;
   • Vul onder ‘omschrijving ‘of ‘betalingskenmerk’ uw FitVermogen rekeningnummer in (uw rekeningnummer vindt u hierboven)
  • Kan ik een limietorder inleggen?
   Nee, u kunt geen limietorder inleggen.
  • Hoe ziet het orderverwerkingsproces voor zowel aankooporders, verkooporders als switch-orders eruit?

   Voor de Nederlandse Goldman Sachs fondsen, die aan EuroNext genoteerd zijn, werkt dit als volgt:

   Een order opgegeven vóór 13.15 uur op een beursdag wordt uitgevoerd tegen de koers die de volgende beursdag, in principe om 10:00 uur, op Euronext wordt gepubliceerd. De bevestiging van deze order vindt dan ook plaats op dezelfde dag nadat de order is uitgevoerd.

   Voor de Luxemburgse Goldman Sachs fondsen, de naam van deze fondsen herkent u aan 'GS (L), werkt dit als volgt:
   Een order opgegeven vóór 13.15 uur op een beursdag, wordt voor u uitgevoerd tegen de koers van de dezelfde beursdag. De bevestiging van deze order vindt plaats op de dag nadat de order is uitgevoerd.

   Ter aanvulling:
   Een order is opgegeven zodra u deze heeft bevestigd en het ordernummer in het orderoverzicht van uw portefeuille wordt getoond. Aanvullende voorwaarde bij kooporders is dat het orderbedrag daadwerkelijk door ons ontvangen dient te zijn op het genoemde tijdstip.

  • Hoe worden orders verwerkt die met feestdagen worden ingelegd?

   Gedurende het jaar hebben de beurzen met feestdagen gewijzigde openingstijden. Hieronder treft u in het overzicht voor dit jaar aan wanneer de beurzen gesloten zijn. Dit overzicht geeft ook aan op welke dagen FitVermogen gesloten is. Orders die op de dag voorafgaand aan een feestdag na 13:15 uur zijn ingelegd en/of orders die op die dag worden ingelegd, worden op de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

   Datum / Date   Feestdag / Holiday Euronext (NL)

   Luxembourg Stock
   Exchange (LUX)

   Fitvermogen
   servicedesk

   Zondag / Sunday 1-1-2023 Nieuwjaarsdag / New Year’s Day X X X
   Vrijdag / Friday 7-4-2023 Goede Vrijdag / Good Friday X X  
   Maandag / Monday 10-4-2023 2e Paasdag / Easter Monday X X X
   Donderdag / Thursday 27-4-2023 Koningsdag / King’s Day     X
   Maandag / Monday 1-5-2023 Bank Holiday (May Day) X X  
   Vrijdag / Friday 5-5-2023 Bevrijdingsdag / Liberation Day      
   Donderdag / Thursday 18-5-2023 Hemelvaartsdag / Ascension Day     X
   Maandag / Monday 29-5-2023 2e Pinksterdag / Whit Monday     X
   Maandag / Monday 25-12-2023 1e Kerstdag / Christmas Day X X X
   Dinsdag / Tuesday 26-12-2023 2e Kerstdag / Boxing Day X X X
   Zondag / Sunday 31-12-2023 Oudjaar / New Year’s Eve X X X
  • Mijn order is vervallen. Hoe kan dat?
   De door u opgegeven aankooporder blijft vier kalenderdagen staan. Als wij het volledige orderbedrag niet binnen deze termijn van u hebben ontvangen komt de order te vervallen.

   Als u geen geld kunt overboeken via iDEAL, dan kunt u ook geld overmaken via een normale overboeking of via internetbankieren. Doe dit zo snel mogelijk na het plaatsen van uw order.
  • Op welke koers worden orders uitgevoerd?
   Wanneer het orderbedrag bij ons binnen is, wordt de order uitgevoerd tegen de koers van de eerst volgende handelsdag.
  • Waar vind ik de orderstatus?
   U kunt de orderstatus vinden in het orderoverzicht.
  • Waar worden de verkoopopbrengsten geboekt?
   Wanneer u fondsen verkoopt, worden de opbrengsten naar uw bankrekening geboekt.
  • Waar vind ik het overzicht van mijn uitgevoerde orders?
   U kunt het overzicht van uw uitgevoerde orders vinden in het transactieoverzicht.
  • Kan ik een order herplaatsen?
   Nee, het is niet mogelijk om een order te herplaatsen. Uiteraard kunt u de order wel opnieuw opgeven.
  • Wat is een ISIN-code?
   ISIN staat voor International Securities Identification Number. Het is een code die een verhandelbare financiële waarde (effecten) wereldwijd uniek identificeert.
  • Waarom wordt mijn verkoopopbrengst niet gebruikt voor mijn aankooporder?
   De verkoopopbrengst van uw verkooporder wordt naar uw bankrekening geboekt. U heeft geen geldsaldo op uw FitVermogen rekening. Aankooporders gaan bij FitVermogen enkel met iDEAL of een normale overboeking.
  • Hoe plaats ik een order?

   U kunt op de volgende manier een order plaatsen.

   •    U selecteert het fonds en klikt op de ‘Koop’- button;  
   •    U geeft het bedrag dat u wilt beleggen op;
   •    U klikt op ‘Controleren’;
   •    U betaalt simpel met iDEAL, Uw order wordt verwerkt zodra het geld bij ons binnen is;
   •    De status van uw aankooporder kunt u zien in  uw portefeuille.

  • Waarom is het geld van mijn FitVermogen rekening teruggestort naar mijn bankrekening?

   Het is niet mogelijk om geld aan te houden op uw FitVermogen-rekening omdat uw FitVermogen Rekening geen bankrekening is. Gestorte bedragen die binnen 5 dagen niet zijn belegd in een beleggingsfonds worden aan het einde van deze periode automatisch teruggeboekt naar uw bankrekening. Als u een fonds wilt kopen, dan kunt u eenvoudig betalen met iDEAL.

   Let u er bij betaling met iDEAL op dat de betaling wordt gedaan vanaf de bankrekening die bij FitVermogen geregistreerd staat. Onder Mijn gegevens, Bankgegevens vindt u het rekeningnummer dat bij FitVermogen geregistreerd staat. Betalingen die gedaan zijn vanaf een bankrekening die niet bij ons bekend is, worden op de dag van ontvangst door ons teruggestort.

  • Kan ik verschillende fondsen in één keer kopen of een storting in meerdere fondsen tegelijk afrekenen?
   Op dit moment moet u uw inleg per fonds afrekenen.  U kunt met iDEAL één fonds per keer kopen .  Na het plaatsen van uw order betaalt u eerst met iDEAL. Daarna kunt u een volgend fonds kopen.
  • Kan ik bij FitVermogen ook maandelijks een bedrag beleggen dat automatisch wordt gebruikt om een fonds aan te kopen (periodiek beleggen)?
   Ja, u kunt maandelijks beleggen in een bepaald fonds. U geeft eenmalig een opdracht in welk fonds u wilt beleggen. Daarnaast moet u uw eigen bank opdracht geven maandelijks het gewenste bedrag naar ons over te boeken. Het minimaal te beleggen bedrag is € 25,- per maand.

   Wanneer u wilt kunt u het fonds, het te beleggen bedrag en/of de uitvoeringsdatum wijzigen in uw Transacties - Maandelijks beleggen. Ook kunt u daar de opdracht annuleren wanneer u wilt.

   Als u maandelijks wilt beleggen vergeet dan niet om uw bank (met een periodieke overschrijving via internetbankieren) opdracht te geven om maandelijks het door u gewenste bedrag over te maken naar uw FitVermogen rekening. Let er alstublieft op dat uw periodieke overschrijving voldoet aan de volgende criteria:
   • De betaling is afkomstig van de bankrekening die u bij FitVermogen heeft opgegeven. U kunt deze vinden onder Mijn gegevens;
   • Het orderbedrag komt overeen met het bedrag zoals vermeld bij Transacties - Maandelijks beleggen;
   • Het bedrag wordt overgemaakt naar onze rekening NL71INGB0650987179 t.n.v. GSAM Beleggersgiro B.V.;
   • Onder de ‘omschrijving’ of ‘betalingskenmerk’ vult u uw FitVermogen rekeningnummer in;
   • U geeft aan dat het om een maandelijkse betaling gaat;
   • De ingangsdatum komt overeen met de ingangsdatum van uw maandelijkse belegging, zoals vermeld bij Transacties - Maandelijks beleggen.
  • Is het mogelijk om voor meerdere fondsen opdracht te geven om periodiek te beleggen?
   Ja, dat is mogelijk. Voor elk fonds geldt het minimaal te beleggen bedrag van € 25,- per maand.
 • Over FitVermogen

  • Wat en voor wie is FitVermogen?
   FitVermogen is een ‘execution only’ platform voor de Goldman Sachs beleggingsfondsen. Dat betekent dat u bij FitVermogen ‘online’ kunt beleggen zonder beleggingsadvies.  Wel geeft FitVermogen informatie die kan helpen bij het maken van uw beleggingskeuzes. FitVermogen is in principe bedoeld voor iedereen in Nederland ouder dan 18 jaar, die zelf vermogen wil opbouwen via de Goldman Sachs beleggingsfondsen om zijn/haar doelen te realiseren.

  • Waarom beleggen via FitVermogen?

   Financiële onzekerheid en een terugtredende overheid maken het belangrijker dan ooit om zelf vermogen op te bouwen voor zaken zoals pensioenaanvulling, educatie en zorgkosten. Beleggen kan een middel zijn om vermogen op te bouwen voor dit soort doelen, die vaak nog ver in de toekomst liggen. Onder consumenten ontstaat steeds meer een doe-het-zelf mentaliteit en het internet speelt hierbij een belangrijke rol.

   Goldman Sachs Asset Management wil als grootste vermogensbeheerder van Nederland voorop lopen bij deze ontwikkelingen. Met behulp van dit makkelijke en moderne platform kunnen mensen goedkoop en op eigen kracht naar hun financiële doelen toe werken. Daarnaast is de selectie van Goldman Sachs fondsen bij FitVermogen aanzienlijk breder dan het aanbod van Goldman Sachs fondsen bij een tussenpersoon.

   Meerdere onderzoeken van de Consumentenbond wijzen uit dat FitVermogen tot de goedkoopste fondsbeheerders behoort voor alle type fondsbeleggers.

    

  • In welke beleggingscategorieën kunt u bij FitVermogen beleggen?
   U kunt beleggen in Goldman Sachs fondsen, die beleggen in de beleggingscategorieën:
   • Aandelen;
   • Obligaties;
   • Onroerend goed.
  • Wat kost een FitVermogen rekening?

   Bij FitVermogen betaalt u geen kosten voor het openen en aanhouden van een FitVermogen rekening. Banken en online brokers rekenen vaak extra kosten bovenop de kosten van een beleggingsfonds.

   Bij FitVermogen betaalt u geen extra kosten, zoals:

   • Service- of dienstverleningskosten
   • Aan- en Verkoopkosten
   • Switch order kosten
   • Bewaarkosten voor de beleggingsfondsen

   Bij FitVermogen betaalt u alleen de kosten van de beleggingsfondsen zelf. Deze kosten gaan in op het moment dat u een fonds koopt en stoppen wanneer u het fonds verkoopt. Van deze kosten ontvangt u geen afrekening, omdat deze worden verrekend in de transactieprijs. Meer informatie over deze kosten vindt u op de fondsdetailpagina’s.

   Meerdere onderzoeken van de Consumentenbond wijzen uit dat FitVermogen tot de goedkoopste fondsbeheerders behoort voor alle type fondsbeleggers.

  • Waarom voorziet FitVermogen niet in financieel advies?
   FitVermogen.nl is een ‘execution only’ platform. Dat betekent dat u bij FitVermogen online kunt beleggen in beleggingsfondsen zonder advies. Wij geven geen advies over de fondsen die worden aangeboden. Wel geven wij fondsinformatie die kan helpen bij het maken van uw keuzes.
  • Welke organisatie zit achter FitVermogen?

   FitVermogen wordt aangeboden door  Goldman Sachs Asset Management en is onderdeel van Goldman Sachs Asset management. Goldman Sachs Asset management is een beursgenoteerde vennootschap.

   Onze sterke punten
   • Lange beleggingshistorie sinds 1845
   • Wereldwijd bereik met een lokale focus
   • Breed assortiment klantgerichte beleggingsoplossingen, -strategieën en -adviesdiensten
   • Actief beheer met het oog op aantrekkelijke beleggingsrendementen
   • Sterk risicobeheer om klanten te beschermen.

  • Kan ik bij FitVermogen ook maandelijks een bedrag beleggen dat automatisch wordt gebruikt om een fonds aan te kopen (periodiek beleggen)?
   Ja, u kunt maandelijks beleggen in een bepaald fonds. U geeft eenmalig een opdracht in welk fonds u wilt beleggen. Daarnaast moet u uw eigen bank opdracht geven maandelijks het gewenste bedrag naar ons over te boeken. Het minimaal te beleggen bedrag is € 25,- per maand.

   Wanneer u wilt kunt u het fonds, het te beleggen bedrag en/of de uitvoeringsdatum wijzigen in uw Transacties - Maandelijks beleggen. Ook kunt u daar de opdracht annuleren wanneer u wilt.

   Als u maandelijks wilt beleggen vergeet dan niet om uw bank (met een periodieke overschrijving via internetbankieren) opdracht te geven om maandelijks het door u gewenste bedrag over te maken naar uw FitVermogen rekening. Let er alstublieft op dat uw periodieke overschrijving voldoet aan de volgende criteria:
   • De betaling is afkomstig van de bankrekening die u bij FitVermogen heeft opgegeven. U kunt deze vinden onder Mijn gegevens;
   • Het orderbedrag komt overeen met het bedrag zoals vermeld bij Transacties - Maandelijks beleggen;
   • Het bedrag wordt overgemaakt naar onze rekening NL71INGB0650987179 t.n.v. GSAM Beleggersgiro B.V.;
   • Onder de ‘omschrijving’ vult u uw FitVermogen rekeningnummer in;
   • U geeft aan dat het om een maandelijkse betaling gaat;
   • De ingangsdatum komt overeen met de ingangsdatum van uw maandelijkse belegging, zoals vermeld bij Transacties - Maandelijks beleggen.
  • Is het mogelijk om voor meerdere fondsen opdracht te geven om periodiek te beleggen?
   Ja, dat is mogelijk. Voor elk fonds geldt het minimaal te beleggen bedrag van € 25,- per maand.
  • Algemene en Aanvullende voorwaarden voor FitVermogen
   In de Algemene Voorwaarden FitVermogen of de Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater – Fiscaal beleggen zijn de officiële teksten of regelingen te vinden. Daarnaast vindt u in de vragen en antwoorden een beknopte weergave van diverse onderwerpen.

   Bij een mogelijk verschil in interpretatie tussen de vragen en antwoorden enerzijds en de Algemene resp. Aanvullende Voorwaarden anderzijds, is de beschrijving in de Algemene resp. Aanvullende Voorwaarden bepalend.
  • Verstrekt FitVermogen een jaaroverzicht?
   FitVermogen verstrekt ieder jaar een overzicht van uw beleggingen voor uw belastingaangifte. U ontvangt het jaaroverzicht eind februari.
  • Hoe wordt het rendement op FitVermogen berekend?

   De rendementen die u op FitVermogen ziet worden op twee manieren berekend. Het rendement van uw (totale) portefeuille wordt getoond door middel van een ‘geldgewogen’rendement. Deze methodiek drukt de opbrengst in euro’s aan het einde van de periode uit in een percentage van de gedane investering. Hierbij wordt de investering aan het begin van de periode gecorrigeerd voor de tussentijdse stortingen en onttrekkingen voor het deel van de periode dat ze in portefeuille zaten. Zie onderstaand voorbeeld:
   Stel dat de waarde van uw portefeuille aan het einde van een periode (bijvoorbeeld een maand van 31 dagen) €1275 bedraagt en aan het begin €750. Op de 20ste dag was er €500 inleg. Uw opbrengst is €1275 - €750 - €500 = €25. De initiële investering is €750. De additionele inleg van €500 zat voor (31-20)= 11 dagen in de portefeuille. De formule die we gebruiken om de opbrengst als percentage uit te drukken is: 25 / ( 750 + 11/31 * 500) = 2.70%

   Daarnaast is er ook het tijdgewogen rendement, dat wordt gebruikt om het resultaat van de beleggingsfondsen weer te geven. Het resultaat van het fonds in de tijd wordt berekend onafhankelijk van eventuele toevoegingen of onttrekkingen aan het oorspronkelijke bedrag. Dit maakt het tijdgewogen rendement geschikt om beleggers met elkaar te vergelijken. Zie onderstaand voorbeeld:
   Stel dat de waarde van uw portefeuille aan het einde van een periode (bijvoorbeeld een maand van 31 dagen) €1275 bedraagt en aan het begin €750. Op de 20ste dag was er €500 inleg. Daarnaast weten we ook dat de waarde van de portefeuille op de 20ste dag, vlak voor de storting, €800 bedroeg. Het tijdgewogen rendement wordt dan bepaald aan de hand van 2 deelperioden: begin tot storting en vanaf storting tot einde periode. Eerste periode: 800/750-1=6.67%. Tweede periode: 1275/(800+500)-1=-1.92%. Cumulatief over de totale periode komen we uit op: (1+6.67%)*(1+-1.92%)-1= 4.62%

  • Wat is het FitVermogen Ken-uw-klant-beleid?
   De overheid verwacht van financiële instellingen dat wij meehelpen aan de bestrijding van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarbij ligt er vanuit de overheid een verplichting op grond van wet- en regelgeving op financiële instellingen om de identiteit en persoonsgegevens van al onze klanten te verifiëren en vast te leggen. De wetgeving die hierover gaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). FitVermogen heeft daarbij een zogenoemde poortwachtersfunctie in de strijd tegen financiële criminaliteit. Om deze functie goed te kunnen vervullen hebben wij aanvullende informatie nodig van onze klanten.
  • Wat ga ik als klant merken van het Ken-uw-klant-beleid?
   Nieuwe klanten
   Om uw rekening zo snel mogelijk te kunnen openen, hebben wij een tweetal zaken van u nodig. Enerzijds betreft dit een aantal aanvullende vragen omtrent uw financiële situatie en het verwachte gebruik van uw FitVermogen rekening. Anderzijds hebben wij inzage nodig in uw ID-bewijs (paspoort of identiteitskaart, geen rijbewijs) en de gegevens daarop, om uw identiteit te kunnen vaststellen. Dit kunnen wij eenvoudig online voor u regelen via een videogesprek.

   Bestaande klanten
   Alle klanten zullen periodiek worden benaderd om hun gegevens te controleren en/of aan te vullen. Zo zorgen wij ervoor dat uw klantdossier compleet en correct is zodat u uw rekening kunt blijven gebruiken.

   Videogesprek
   U ontvangt van ons via een email een verzoek tot het maken van een afspraak met één van onze medewerkers om een videogesprek in te plannen om de benodigde informatie met u door te nemen. U kunt telefonisch contact opnemen met onze klantenservice om een afspraak in te plannen, via 070 – 379 19 19 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00).

 • Overstapservice

  • Wat houdt de FitVermogen Overstapservice in?
   Met onze Overstapservice kunt u heel gemakkelijk overstappen van uw huidige bank of vermogensbeheerder naar FitVermogen. Sommige banken brengen hier kosten voor in rekening. Wij komen u hierin graag tegemoet en vergoeden tot 0,5% van de overgeboekte waarde met een maximum van 5.000 Euro.
  • Welke twee mogelijkheden heeft u?

   Afhankelijk van uw voorkeur en/of uw huidige beleggingen bieden wij twee varianten aan:

   1. Geld overboeken: u verkoopt uw beleggingen bij uw huidige bank en u boekt uw tegoed naar ons over. Daarna vergoeden wij de door u betaalde verkoopkosten*. Bij FitVermogen kunt u vervolgens kosteloos Goldman Sachs fondsen aankopen. U betaalt bij FitVermogen enkel de jaarlijkse lopende kosten van de door u gekozen fondsen. Uiteraard kunt u ook een gedeelte van uw spaargeld overboeken.

   2. Goldman Sachs fondsen overboeken:de Goldman Sachs fondsen die u aanhoudt bij uw huidige bank, kunt u via het Overstapformulier laten overhevelen naar uw FitVermogen rekening. Daarna ontvangt u de door u betaalde overboekkosten* van ons terug.

   Download formulier FitVermogen Overstapservice

   * Wij vergoeden tot 0,5% van de overgeboekte waarde met een maximum van 5.000 Euro.

  • Vergoedt FitVermogen de verkoopkosten bij mijn huidige bank als ik geld overboek naar FitVermogen?
   Ja, als u uw huidige beleggingen (fondsen en/of andere effecten) verkoopt, dan vergoeden wij deze verkoopkosten* indien u voor dit bedrag fondsen aankoopt (kosteloos) op FitVermogen.

   *Wij vergoeden tot 0,5% van de overgeboekte waarde met een maximum van 5.000 Euro
  • Vergoedt FitVermogen de overboekkosten bij mijn huidige bank als ik Goldman Sachs fondsen overboek naar FitVermogen?
   Ja, als u uw Goldman Sachs fondsen laat overhevelen naar uw FitVermogen rekening dan vergoeden wij deze verkoopkosten*.

   *Wij vergoeden tot 0,5% van de overgeboekte waarde met een maximum van € 5.000.
  • Welk bedrag aan kosten vergoedt FitVermogen mij?
   Wij vergoeden maximaal 0,5% van de overgeboekte waarde die FitVermogen ontvangt met een maximum van 5.000 Euro.

   Een rekenvoorbeeld: u boekt 50.000 Euro aan waarde over naar FitVermogen, dan vergoeden wij tot 250 Euro aan kosten indien uw huidige bank deze bij u in rekening brengt.
  • Hoe kan ik nu direct overstappen?

   Afhankelijk van uw voorkeur en/of uw huidige beleggingen bieden wij twee varianten:

   1. Geld overboeken: u verkoopt nu direct uw beleggingen bij uw huidige bank en u boekt uw tegoed naar ons over. Daarna vergoeden wij de door u betaalde verkoopkosten*. Bij FitVermogen kunt u vervolgens kosteloos Goldman Sachs fondsen aankopen. U betaalt enkel de jaarlijkse lopende kosten van de door u gekozen fondsen.

   2. Goldman Sachs fondsen overboeken:de Goldman Sachs fondsen die u aanhoudt bij uw huidige bank, kunt u via het Overstapformulier laten overhevelen naar uw FitVermogen rekening. Daarna ontvangt u de door u betaalde overboekkosten* van ons terug.

   Download formulier FitVermogen Overstapservice

   * Wij vergoeden tot 0,5% van de overgeboekte waarde met een maximum van 5.000 Euro.

  • Naar welk (IBAN-)rekeningnummer kan ik mijn geld overboeken?
   Het bedrag maakt u over naar onze rekening NL71INGB0650987179 t.n.v. GSAM Beleggersgiro B.V. Vermeldt onder de ‘omschrijving’ uw FitVermogen rekeningnummer.

   Let op: Daarnaast dient u ook een aankooporder bij FitVermogen in te leggen (omdat wij geen bank maar een beleggingsinstelling zijn, mogen wij geen spaargeld aanhouden).
  • Waar kan ik mijn kostennota naartoe sturen?
   U kunt uw kostennota (kopie of foto) sturen naar info@fitvermogen.nl, onderwerp Overstapservice en met vermelding van uw FitVermogen-rekeningnummer.

   Mocht u dat prettiger vinden dan kunt u de nota (kopie) plus uw FitVermogen-rekeningnummer ook per post toezenden aan: FitVermogen, Locatiecode HP G.03.10, Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag (postzegel niet nodig).
  • Heeft u nog aanvullende informatie over het overboeken van fondsen?
   U kunt alleen Goldman Sachs fondsen laten overboeken die aangehouden worden op een rekening bij een Nederlandse bank. En die in het assortiment van FitVermogen.nl worden aangeboden. Tussen Nederlandse banken worden alleen hele stukken van beleggingsfondsen overgeboekt (geen fracties).

   Tijdens het overboeken kunt u de fondsen niet verkopen. De lengte van het gehele overboekingsproces is vooraf niet exact bekend doordat wij afhankelijk zijn van de uitleverende partij, gemiddeld genomen duurt het ca. 10 werkdagen.
  • Nog andere vragen over de FitVermogen Overstapservice?
   Bel ons gerust op 070 – 379 19 19. Wij zijn telefonisch bereikbaar, van maandag t/m vrijdag van 08:30 t/m 17:00. Ook kunt u ons e-mailen via info@fitvermogen.nl.
  • Kan ik ook overstappen naar een andere beheerder?
   Wij houden u graag als klant, maar uiteraard kunt u overstappen van FitVermogen naar een andere beheerder. Ook die overstap is zonder bijkomende kosten voor u. Bij FitVermogen kennen wij namelijk geen transactiekosten, dus iedere beursdag kunt u uw fondsen gewoon kosteloos verkopen. Het tegoed wordt na verkoop direct kosteloos op uw tegenrekening gestort.
 • Periodiek Beleggen

  • Wat is periodiek beleggen?
   Monthly investing is depositing a fixed amount each month into your FitVermogen investment account and investing in the fund (s) of your choice. You only need to set this up once and the deposits will be automatically made monthly.
  • Hoe kunt u periodiek beleggen instellen op FitVermogen?

   U regelt dit in twee eenvoudige stappen.

   1. Tijdens de aankoop van uw favoriete fonds(en) zet u een vinkje bij ‘Maandelijks’.
   2. Vervolgens stelt u in uw eigen bankomgeving een periodieke overboeking in van hetzelfde bedrag naar uw FitVermogen-beleggingsrekening. U maakt het geld over naar het centrale rekeningnummer van GSAM: NL71INGB0650987179 t.n.v. GSAM Beleggersgiro B.V. Bij ‘omschrijving’ of ‘betalingskenmerk’ vult u uw FitVermogen rekeningnummer in.
  • Wat zijn de voordelen van periodiek beleggen?
   • Gemak: u hoeft dit maar één keer in te stellen, verder heeft u hier geen omkijken naar.
   • Geen zorgen over het instapmoment: u hoeft zich geen zorgen te maken over de vraag wanneer u precies moet instappen in een fonds. U koopt namelijk maandelijks minder aandelen of obligaties als de koersen zijn gestegen en meer stukken als de koersen zijn gedaald. Op deze manier middelt u in feite uw aankoopprijs.
   • Rustig beginnen: u kunt rustig beginnen met beleggen, zonder direct in één keer een groot bedrag in te leggen.
  • Periodiek beleggen kost u niets extra’s.
   Periodiek beleggen kost u niets extra’s. Bij FitVermogen betaalt u alléén de totale kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers. Meer informatie over deze kosten vindt u op de fondsdetailpagina’s.
 • Privacy persoonsgegevens

  • Van wie verwerken we persoonsgegevens?
   Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van alle personen met wie wij contact hebben of die gebruik maken van onze dienstverlening via de FitVermogen website. Meer informatie vindt u in het Privacy Statement.
  • Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarvoor?

   FitVermogen verzamelt in elk geval de volgende persoonlijke gegevens: naam, geslacht, geboortedatum en –plaats, adres- en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, Burgerservicenummer en betaalrekeningnummer. Meer informatie vindt u in het Privacy Statement.

   Wij vragen u naar persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en om passende marketingactiviteiten uit te kunnen voeren. Mocht u deze aanbiedingen niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden.

   Meer informatie vindt u in het Privacy Statement.

  • Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?
   Wij krijgen het grootste deel van uw persoonsgegevens van uzelf. In het geval van een collectieve overeenkomst, krijgen we eveneens persoonsgegevens via u werkgever dan wel een soortgelijke organisatie. Meer informatie vindt u in het Privacy Statement.
  • Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken en waarom?

   Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken.

   FitVermogen verwerkt persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden. Persoonlijk gerichte reclame wordt alleen gestuurd indien het een soortgelijke dienst betreft waarvoor de overeenkomst met u is afgesloten of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan ook altijd weer worden ingetrokken. Meer informatie vindt u in het Privacy Statement.

   Wij verstrekken uw gegevens – alleen wanneer wij een van bovengenoemde redenen hebben – aan de volgende partijen: onze medewerkers voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden, bedrijven waaraan wij werkzaamheden uitbesteden, uw werkgever of soortgelijke organisatie in geval van een collectieve overeenkomst, publieke diensten als toezichthouders of politie als we daartoe wettelijke verplicht zijn. Meer informatie vindt u in het Privacy Statement.

  • Hoe lang bewaart FitVermogen uw persoonsgegevens?

   Als u geen klant wordt, dan bewaart FitVermogen uw gegevens over een periode van maximaal 180 dagen. Zodra u klant bij ons wordt, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als nodig gedurende de relatie. Na het beëindigen van de relatie worden de gegevens nog 7 jaar bewaard op grond van wettelijke verplichtingen. Meer informatie vindt u in het Privacy Statement.

   Informatie over het bewaren van persoonsgegevens uit telefoongesprekken en e-mails vindt u in het Privacy Statement.

  • Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?

   U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die FitVermogen over u verwerkt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Meer hierover leest u in het Privacy Statement.

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn en om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Wij kunnen niet in alle gevallen aan uw verzoek voldoen. Meer hierover leest u het Privacy Statement.

  • Waar kan ik terecht met vragen of klachten?
   • U kunt contact met ons opnemen via info@fitvermogen.nl Wij zoeken dan met u naar een passende oplossing.

   • U kunt zich ook richten tot onze functionaris gegevensbescherming via dpo@nnip.com.

   • Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgevens.
  • Laat FitVermogen persoonsgegevens buiten de EU verwerken?

   De persoonsgegevens van klanten van FitVermogen worden momenteel niet buiten de EU verwerkt.

   Door de toename van zogenoemde clouddiensten, bestaat de kans dat sommige persoonsgegevens op enig moment buiten de EU worden verwerkt. Als dit het geval is, dan zorgt FitVermogen er voor dat ook voor deze gegevens een gelijkwaardige bescherming geldt zoals deze ook geldt binnen de EU.

  • Heeft FitVermogen een procedure voor het melden van datalekken?

   Ja, op grond van de AVG moeten alle datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens , tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico vormt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene.

   Daarnaast heeft FitVermogen onder de AVG een eigen zelfstandige verplichting om u zonder onredelijke vertraging in te lichten over een mogelijk datalek wanneer is vastgesteld dat u als gevolg daarvan een hoog risico loopt.

  • Heeft FitVermogen een functionaris gegevensbescherming aangesteld?
   Ja, GSAM, de fondsbeheerder achter FitVermogen, heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. U kunt onze functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer = DPO) bereiken via dpo@nnip.com.
  • Hoe kan ik mijn cookie instellingen voor de FitVermogen website aanpassen?

   FitVermogen maakt gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Een toelichting van deze begrippen vindt u in het Privacy Statement. Als u de eerste keer onze website bezoekt, vragen wij uw toestemming om cookies te plaatsen.

   U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde wijzigen via de link die in ons Privacy Statement is opgenomen of wijzig hier uw cookie instellingen.
 • Rekening openen

  • Kan ik een FitVermogen rekening openen met een en/of bankrekening?
   Ja, het is mogelijk een en/of bankrekening te koppelen aan uw FitVermogen rekening, maar alleen als u ook een en/of beleggingsrekening bij FitVermogen heeft. Wilt u een FitVermogen beleggingsrekening openen die op één naam staat, dan kunt u geen en/of bankrekening koppelen. De gekoppelde bankrekening dient dan ook op één naam te staan.
  • Waar moet ik aan voldoen om een FitVermogen rekening te kunnen openen?

   FitVermogen is er voor iedereen in Nederland, die vermogen wil opbouwen om doelen te realiseren.

   Om een rekening bij FitVermogen te kunnen openen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • U bent ouder dan 18 jaar;
   • U heeft een Nederlandse bankrekening;
   • U bent niet geboren, woonachtig of belastingplichtig in de VS;
   • U voldoet aan de Algemene voorwaarden van FitVermogen;
   • U beschikt over een Nederlands Burgerservicenummer (BSN)

   Momenteel is het nog niet mogelijk om een rekening te openen voor uw bedrijf of een minderjarige.

  • Wat kost FitVermogen?
   Bij FitVermogen betaalt u geen kosten voor het openen en aanhouden van een FitVermogen rekening. Bij FitVermogen betaalt u alléén de totale kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers. Meer informatie over deze kosten vindt u op de fondsdetailpagina’s.

   Bij FitVermogen betaalt u geen extra kosten, zoals:
   • Service- of dienstverleningskosten
   • Aan- en Verkoopkosten
   • Switch order kosten
   • Bewaarkosten voor de beleggingsfondsen
   Bij FitVermogen betaalt u alleen de kosten van de beleggingsfondsen zelf. Deze kosten gaan in op het moment dat u een fonds koopt en stoppen wanneer u het fonds verkoopt. Van deze kosten ontvangt u geen afrekening, omdat deze worden verrekend in de transactieprijs. Meer informatie over deze kosten vindt u op de fondsdetailpagina’s.
  • Met welk bedrag kan ik een rekening openen bij FitVermogen?
   U kunt al met een inleg van € 25,00 per transactie beleggen in een beleggingsfonds dat wordt aangeboden bij FitVermogen. Aan het openen van een FitVermogen rekening zijn geen kosten verbonden. Wel wordt u gevraagd een identificatiestorting te doen van € 1,00. Dit bedrag wordt teruggestort op uw bankrekening.
  • Met welk bedrag kan ik instappen in een fonds?
   U kunt al met een inleg van € 25,00 per keer beleggen in een beleggingsfonds dat wordt aangeboden bij FitVermogen.
  • Hoe kan ik klant worden?
   U wilt vermogen opbouwen bij FitVermogen. Dit is eenvoudig te realiseren in vier stappen onder ‘Rekening openen’.

   • Stap 1: U vult uw persoonlijke gegevens in;
   • Stap 2: U vult uw adres en bankgegevens in;
   • Stap 3: U bevestigt de door u ingevulde gegevens;
   • Stap 4: U doet een storting van minimaal € 1,00.
   • Stap 5: U plant een videogesprek met één van onze medewerkers voor verificatie van uw identiteit en aanvullende vragen omtrent uw financiële situatie.

   Door de storting van € 1,00 vanaf uw bankrekening, verifiëren wij dat u rekeninghouder bent van het opgegeven bankrekeningnummer. Dat doen wij door de naam van uw rekening bij de bank te vergelijken met de gegevens die u in de aanvraag hebt opgegeven. Het is daarom van belang dat uw gegevens (voorletters, achternaam en bankrekeningnummer) identiek zijn aan de gegevens op uw bankpas. Na het videogesprek zal het bedrag worden teruggestort op uw bankrekening.

   Na stap vier ontvangt u van ons een e-mail met daarin uw rekeningnummer en uw gebruikersnaam. Nadat het videogesprek succesvol heeft plaatsgevonden, wordt uw rekening definitief gemaakt. Hierna ontvangt u van ons een e-mail met een eenmalig wachtwoord. Bij de eerste keer aanloggen op de website wordt u gevraagd om het wachtwoord aan te passen. Vervolgens kunt u starten met beleggen bij FitVermogen.

   Let op! Er zijn een paar voorwaarden om een FitVermogen rekening te kunnen openen:
   • U bent ouder dan 18 jaar;
   • U heeft een Nederlandse betaalrekening;
   • U bent niet geboren, woonachtig of belastingplichtig in de VS;
   • U voldoet aan de Algemene voorwaarden van FitVermogen;
   • U beschikt over een Nederlands Burgerservicenummer (BSN)

   Momenteel is het nog niet mogelijk om een rekening te openen voor uw bedrijf of een minderjarige.

  • Wat moet ik bij de hand hebben wanneer ik een rekening wil openen?
   Het is handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

   • Uw Burger Service Nummer (BSN), deze kunt u bijvoorbeeld vinden op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
   • Uw bankrekeningnummer (IBAN-formaat), deze kunt u vinden op uw bankpas of bankafschrift. Let er a.u.b. op dat uw gegevens (voorletters, achternaam en bankrekeningnummer) identiek zijn aan de gegevens op uw bankpas.
  • Waarom wordt mij gevraagd om mijn buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)?
   Volgens een nieuwe richtlijn moeten alle financiële instellingen controleren en registreren van welk land hun klanten fiscale ingezetenen zijn. Als u fiscaal ingezetene bent van een ander land dan Nederland, moeten we uw 'Tax Identification Number' (TIN) / buitenlands fiscaal identificatienummer registreren. Deze informatie wordt doorgegeven aan de lokale belastingautoriteiten.
  • Wat is mijn buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)?
   Het verschilt per land welk nummer hiervoor wordt gebruikt. In Nederland wordt bijvoorbeeld het burgerservicenummer gebruikt als Tax Identification Number.  Als u niet weet wat uw TIN is, kunt u deze website raadplegen: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers. Klik op het land waarvan u fiscaal ingezetene bent. Let op: in sommige landen kunnen meerdere nummers worden gebruikt als buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN).
  • Waarom moet ik een identificatiestorting doen?
   Door de storting van € 1,00 vanaf uw bankrekening, verifiëren wij dat u rekeninghouder bent van het opgegeven bankrekeningnummer. Dat doen wij door de naam van uw rekening bij de bank te vergelijken met de gegevens die u in de aanvraag hebt opgegeven. Het is daarom van belang dat uw gegevens (voorletters, achternaam en bankrekeningnummer) identiek zijn aan de gegevens op uw bankpas. Na het videogesprek zal het bedrag worden teruggestort op uw bankrekening.
  • Hoe kan ik de benodigde € 1,00 storting doen?
   Bij het openen van een rekening kunt u de deze storting eenvoudig doen via iDEAL. Kunt u geen gebruik maken van iDEAL? Dan kunt u de € 1,00 ook overmaken via een normale overboeking of via internetbankieren.

   Let er alstublieft op dat uw overboeking voldoet aan de volgende criteria:
   • Het te storten bedrag is minimaal € 1,00;
   • Het bedrag komt van de door u opgegeven bankrekening en de door u ingevulde gegevens (voorletters, achternaam en bankrekeningnummer) identiek zijn aan de gegevens op uw bankpas;
   • Het bedrag maakt u over naar onze rekening NL71INGB0650987179 t.n.v. GSAM Beleggersgiro B.V.;
   • Vermeldt onder de ‘omschrijving’ uw FitVermogen rekeningnummer.
  • Kan ik meerdere rekeningen tegelijkertijd beheren?
   U kunt bij FitVermogen voor verschillende beleggingsdoelen verschillende ‘beleggingspotjes’ creëren.
   Wanneer u al een FitVermogen rekening heeft, kunt u in uw portefeuille (na de login) een nieuwe rekening openen.
  • Kan ik een rekening voor een minderjarig kind openen?
   Momenteel kunt u geen rekening openen voor een minderjarig kind.
  • Kan ik een zakelijke rekening openen?
   Nee, bij FitVermogen kunt u momenteel alleen een particuliere rekening openen.
  • Kan ik een rekening openen voor een beleggingsstudieclub?
   Nee, bij FitVermogen kunt u momenteel alleen een particuliere rekening openen.
  • Kan ik een gezamenlijke (‘en/of’) rekening openen?

   Ja, zowel nieuwe klanten als bestaande klanten kunnen een gezamenlijke FitVermogen beleggingsrekening openen.


   Nieuwe klanten kunnen bij het openen van een FitVermogen rekening aangeven of zij een gezamenlijke rekening wensen.
   Klanten die reeds een FitVermogen rekening hebben, kunnen een mederekeninghouder toevoegen. Dat kan alléén als deze nieuwe mederekeninghouder niet reeds bij ons bekend is. Er kan helaas geen gezamenlijke ‘en/of’ rekening worden geopend door twee mensen die al beiden klant bij FitVermogen zijn.
   Bent u reeds klant en wilt u uw huidige FitVermogen-rekening omzetten naar een gezamenlijke ‘en/of’ rekening? U kunt dit aangeven door middel van de knop ‘Rekeninghouder toevoegen’ die u na het inloggen linksonder kunt zien.


   U kunt als bestaande klant ook een nieuwe gezamenlijke en/of FitVermogen-rekening openen. Dit kan alléén als de nieuwe mederekeninghouder niet reeds bij ons bekend is.


   LET OP! Zodra u een gezamenlijke (‘en/of’) rekening bij FitVermogen opent, dient u ook te beschikken over een gezamenlijke bankrekening die gekoppeld dient te worden aan de FitVermogen rekening. Het is niet mogelijk om een bankrekening op één naam te koppelen aan een gezamenlijke FitVermogen rekening.

  • Kan ik op elk moment mijn FitVermogen rekening opzeggen?
   U kunt wanneer u wilt en zonder opzegtermijn uw rekening bij FitVermogen opzeggen door het ondertekende formulier Beëindigen rekening, inclusief kopie van uw legitimatiebewijs, te sturen naar FitVermogen, Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag.

   Let op!
   • Zorg dat er geen stukken meer op uw FitVermogen-rekening staan als u deze opzegt. Doe dat voordat u dit formulier aan ons terugstuurt.
   • Vergeet niet een kopie van uw legitimatie mee te sturen.
  • Mijn € 1,00 storting is teruggestort, klopt dat?

   De € 1,00 wordt op de dag van de afronding van de identificatie terug gestort op uw bankrekening.

   Het kan zijn dat u uw storting eerder teruggestort krijgt. Oorzaak hiervan kan zijn dat de gegevens die u heeft ingevuld (voorletters, achternaam en bankrekeningnummer) niet overeenkomen met de gegevens van uw bankrekening. Controleert u a.u.b. uw gegevens en probeer alsnog de storting te doen.

  • Welke landen worden door een internationale organisatie of FitVermogen aangemerkt als Ultra High Risk Country (UHRC)?
   De landen Cuba, Iran, Noord Korea en Syrië worden aangemerkt als UHCR.
 • Vermogensscheiding