FitVermogen maakt gebruikt van cookies.

Accepteer

Privacy statement

FitVermogen doet er alles aan om te garanderen dat de verwerking van uw persoonsgegevens zodanig plaatsvindt dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.

Wat zijn de persoonsgegevens?

Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze Klantenservice belt.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het aanvragen van een beleggingsrekening bij FitVermogen, dient u zich bij FitVermogen te registreren. FitVermogen zal in dat geval vragen om persoonsgegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

FitVermogen kan de navolgende persoonlijke gegevens verzamelen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, Burgerservicenummer, betaalrekeningnummers en beroep.
FitVermogen zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor het verrichten van de beleggingsdiensten en met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hierna leest u voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken.

  • Als u klant wordt, vragen wij van u persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om een overeenkomst, zoals een beleggingsrekening, met u aan te gaan en uit te voeren. Ook om onze relatie met u zo goed mogelijk te onderhouden en up to date te houden, verwerken wij uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om uw adreswijziging door te voeren of een ander e-mailadres van u vast te leggen.
  • Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten geanonimiseerd voor bijvoorbeeld interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten, zoals uw adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina's. Op basis hiervan kunnen wij u passende en gerichte commerci�le aanbiedingen doen.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerkt FitVermogen persoonsgegevens van klanten. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifi�ren van onze klanten. Hiermee voldoet FitVermogen aan de wettelijke identificatieplicht. Daarnaast moet FitVermogen voldoen aan internationale wetten en regelingen die ons voorschrijven om persoonsgegevens te verwerken.

Cookies

Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. FitVermogen verzamelt en bewaart enkele bezoekersgegevens met betrekking tot het gebruik van de website, zoals de datum en het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser, de taal van de browser, het IP-adres (Internet Protocol) van de door u gebruikte computer, het aantal hits, bezochte paginas en duur van de gebruikerssessie. FitVermogen verzamelt geen unieke informatie over u (zoals naam, e-mailadres, etc.) tenzij u zulke gegevens uitdrukkelijk en bewust verschaft aan ons.

Bovenvermelde gegevens worden verkregen door middel van een cookie. Een cookie is een korte tekstregel die uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat als u een website bezoekt.

De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat dit niet gebeurt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de help-functie van uw internetbrowser om alle cookies te blokkeren dan wel een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Telefoongesprekken

FitVermogen kan telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden en voorts ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. Verder kan FitVermogen telefoongesprekken opnemen indien dit uit oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

FitVermogen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft het recht informatie met betrekking tot uw, door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en vervolgens:

  • deze gegevens te laten aanvullen
  • deze gegevens te laten verbeteren
  • deze gegevens te laten verwijderen of alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken,

indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend of op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

FitVermogen spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Indien zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen door te geven aan FitVermogen.

Wijze waarop u deze rechten kunt uitoefenen

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of onze manier van gegevensverwerking, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fitvermogen.nl.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden aan de van toepassing zijnde wetgeving of aan onze bijgewerkte bedrijfspraktijken. Controleer deze pagina daarom regelmatig op eventuele veranderingen.
Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact