Privacy statement

FitVermogen doet er alles aan om te garanderen dat de verwerking van uw persoonsgegevens zodanig plaatsvindt dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

FitVermogen is een handelsnaam van NN Investment Partners B.V. (hierna te noemen NN IP). Als zodanig is NN IP verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor FitVermogen. NN IP is gevestigd te Den Haag aan de Schenkkade 65, 2595 AS. Tel. no. 070 - 379 19 19, Email: info@fitvermogen.nl, website: https://www.fitvermogen.nl. NN IP maakt onderdeel uit van NN Group N.V.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. U kunt bijvoorbeeld denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze Klantenservice belt.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van alle personen met wie wij contact hebben, of die gebruik maken van onze dienstverlening via de FitVermogen website. Het verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer het verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan. Wanneer u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het aanvragen van een beleggingsrekening bij FitVermogen, dient u zich bij FitVermogen te registreren. FitVermogen zal in dat geval vragen om persoonsgegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarvoor?

FitVermogen verzamelt in elk geval de navolgende persoonlijke gegevens: naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, Burgerservicenummer en betaalrekeningnummer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hierna leest u voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • We vragen u naar persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat om gegevens van uzelf zoals naam, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, betaalrekeningnummer, Burgerservicenummer (BSN) en gegevens om u te kunnen identificeren.

 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zijn wij verplicht om naar uw persoonsgegevens te vragen teneinde uw identiteit te kunnen vaststellen. Eveneens zijn we verplicht om uw gegevens te delen met de Nederlandse Belastingdienst.

 • Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om bij u passende marketingactiviteiten uit te kunnen voeren en gerichte commerciële aanbiedingen te kunnen doen. Wij gebruiken hiervoor de volgende (persoons)gegevens: uw naam, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en technische gegevens die u achterlaat wanneer u onze webpagina's bezoekt. Mocht u deze aanbiedingen niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden door uw profiel aan te passen op FitVermogen.nl, of door de link te volgen onderaan de e-mail die u ontvangt. Ook kunt u hiervoor bellen met de klantenservice of een e-mail sturen naar info@fitvermogen.nl. U heeft recht om bezwaar te maken tegen een verwerking op basis van gerechtvaardigd belang.

 • Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor coaching- en beoordelingsdoeleinden alsmede ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties en in het geval van geschillen.

Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

Wij krijgen het grootste deel van uw persoonsgegevens van uzelf. In het geval van een collectieve overeenkomst via uw werkgever of een soortgelijke organisatie, krijgen we eveneens persoonsgegevens via uw werkgever of deze organisatie.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:

 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; of
 • we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben en de verstrekking van uw gegevens daarvoor noodzakelijk is. Zie onder Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarvoor? voor meer informatie;
 • het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken; of
 • u toestemming heeft gegeven.

We verstrekken alleen wanneer wij één van bovengenoemde redenen hebben uw persoonsgegevens aan onderstaande partijen:

 • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (verwerkers). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht. Dit betreft bijvoorbeeld IT bedrijven, en in geval van niet-functionele cookies bedrijven die marketing diensten leveren.
 • Uw werkgever of een soortgelijke organisatie ingeval van een collectieve overeenkomst.
 • Aan publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken en zo lang als de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Daarbij hanteren we de volgende regels:

Persoonsgegevens verzameld door de FitVermogen website
Als u geen klant wordt, dan bewaart FitVermogen uw gegevens voor een periode van maximaal 180 dagen. Zodra u klant bij ons wordt, dan bewaart FitVermogen uw persoonsgegevens zolang als nodig gedurende de relatie. Wanneer de relatie wordt beëindigd, dan bewaart FitVermogen uw persoonsgegevens in beginsel voor een periode van 7 jaar op grond van wettelijke verplichtingen.

Gegevens verzameld door middel van cookies en aanpassen cookie instellingen

FitVermogen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een korte tekstregel die uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat als u een website bezoekt.

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Dit kunnen anonieme- dan wel sessie cookies zijn. Anonieme cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals een IP adres en zullen na 30 dagen automatisch verwijderd worden. Sessie cookies worden direct na het verlaten van de website verwijderd.

Wij maken eveneens gebruik van niet-functionele cookies. Dit betreft cookies die gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, zowel in- als extern. Uw voorkeur voor het gebruik van deze cookies kunt u te allen tijde wijzigen. FitVermogen verzamelt en/of deelt hiervoor de volgende gegevens: de datum en het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser, de taal van de browser, het IP-adres (Internet Protocol) van de door u gebruikte computer, , het aantal hits, bezochte paginas en duur van de gebruikerssessie. Voor wat betreft het delen van informatie zie Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

Wijzig hier uw cookie instellingen.

Waar bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn enkele van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen voorziet niet altijd in eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. In die gevallen waarborgen we een passend beschermingsniveau door zelf maatregelen te treffen, waaronder het sluiten van overeenkomsten waarin nadere passende waarborgen worden getroffen (zogeheten EU modelcontracten).

Beveiliging van uw gegevens

Het waarborgen van uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft FitVermogen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De AVG kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht om uw, door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen, aan te passen, te laten verwijderen, het gebruik voor bepaalde doeleinden te beperken, persoonsgegevens over te dragen en bezwaar te maken. Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fitvermogen.nl

Recht op inzage
U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die FitVermogen over u verwerkt. Dit houdt in dat u kun opvragen welke persoonsgegevens FitVermogen heeft geregistreerd en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Recht op aanpassing
FitVermogen zet zich in om uw persoonsgegevens juist en actueel te houden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn.*

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt*, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt* óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en FitVermogen geen andere rechtsgrond meer heeft voor de verwerking.

*In de met * aangegeven bovengenoemde gevallen heeft u ook het recht op de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens. Dit recht heeft u bovendien in het geval dat u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
U heeft in bepaalde gevallen het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt digitaal over te dragen aan u en/of een andere dienstverlener.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Zolang we de persoonsgegevens nog gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst, nodig hebben op grond van wettelijke verplichtingen en/of in het geval van een potentieel juridisch geschil, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door FitVermogen als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en staken zo nodig de verwerking. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen.

Vragen of klachten?

Wanneer u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen heeft met betrekking tot dit privacy beleid of onze manier van gegevensverwerking, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fitvermogen.nl en zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Tevens kunt u zich richten tot onze functionaris gegevensbescherming via dpo@nnip.com. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd aangepast worden. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u tijdig informeren. Wij adviseren u om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen. Dit privacy statement is op 1 mei 2108 voor het laatst gewijzigd.


Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact