Privacy en Cookie statement

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?


FitVermogen is een handelsnaam van Goldman Sachs Asset Management (hierna te noemen GSAM). Als zodanig is GSAM verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsge-gevens voor FitVermogen. GSAM is gevestigd te Den Haag aan de Pr. Beatrixlaan 35, 2595 AK. Tel. no. 070 - 379 19 19, Email: info@fitvermogen.nl, website: https://www.fitvermogen.nl. GSAM heeft een functionaris gegevensbescherming aange-steld die u kunt bereiken via gs-privacy@gs.com. GSAM maakt onderdeel uit van Goldman Sachs Asset management.

Wat zijn persoonsgegevens?


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hierna leest u voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten
  Wij vragen u naar persoonsgegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst aan te gaan of om u als klant te kunnen helpen. Het gaat om gegevens van uzelf zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, inloggegevens en technische gegevens voor het functioneren van de FitVermogen website.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zijn wij verplicht om naar uw persoonsgegevens te vragen teneinde uw identiteit te kunnen vaststellen. Het betreft dan gegevens als uw naam, geboortedatum, arbeidssituatie, bron van inkomsten en betaal-rekeningnummer. Eveneens zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met de Nederlandse Belastingdienst. Hiervoor hebben wij uw Burgerservicenummer (BSN) nodig.
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang
  Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor coaching- en beoordelingsdoeleinden, alsmede ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties en in het geval van geschillen. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren en gerichte commerciële aanbiedingen te kunnen doen. Wij gebruiken hiervoor uw naam, adresgegevens, e-mailadres en technische gegevens die u achterlaat wanneer u onze webpagina's bezoekt. Voor sommige marketingactiviteiten is uw toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wilt u dat weer ongedaan maken, dan kunt u zich op ieder moment afmelden door uw profiel aan te passen op FitVermogen.nl of door op de link onderaan de e-mail te klikken. Ook kunt u hiervoor bellen met de klantenservice of een e-mail sturen naar info@fitvermogen.nl. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze Cookie statement.
Van wie krijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij krijgen de meeste van uw persoonsgegevens van uzelf. In het geval van een collectieve overeenkomst via uw werkgever of een soortgelijke organisatie, krijgen wij eveneens persoonsgegevens van uw werkgever of deze organisatie.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. Wij doen dat alleen als:

 • Dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben en de verstrekking van uw gegevens daarvoor noodzakelijk is. Zie onder Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor? voor meer informatie;
 • Het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken; of
 • U ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Alleen als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan een of meerdere onderstaande partijen:

 • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden;
 • Goldman Sachs Asset management of gelieerde onderdelen van GSAM, voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Bedrijven waaraan wij werkzaamheden uitbesteden (verwerkers). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht. Dit betreft bijvoorbeeld IT bedrijven en in geval van niet-functionele cookies bedrijven die marketing diensten leveren;
 • Uw werkgever of een soortgelijke organisatie ingeval van een collectieve overeenkomst;
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?

  • Wij zorgen voor een goede beveiliging

   Wij besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Elk bedrijfsonderdeel heeft ook een speciaal team dat toezicht houdt op de beveiliging en het gebruik van persoonsgegevens. De veiligheid van ons dataverkeer houden wij voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen wij meteen actie. Datalekken lossen wij op en registreren wij. Dat zijn wij volgens de wet ook verplicht. Wij melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is.

  • Er is toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken
   • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven;
   • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via e-mail en het bel-me-niet register;
   • De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op GSAM;
   • Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze is te bereiken via gs-privacy@gs.com.

 • Wij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

  Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken en zo lang als de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Daarbij hanteren wij de volgende regels:

 • Persoonsgegevens verzameld voor de FitVermogen overeenkomst

  Zolang u klant bij ons bent, bewaart FitVermogen uw persoonsgegevens. Dat doen wij ook nog enige tijd nadat de relatie is beëindigd. In dat geval hanteert FitVermogen de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Als u besluit geen klant te worden, dan bewaart FitVermogen uw gegevens voor een periode van maximaal 5 jaar.

 • Opnames van telefoongesprekken

  Wij bewaren opnames van telefoongesprekken maximaal 1 jaar. Alleen medewerkers die daar toestemming voor hebben mogen ze beluisteren.

Waar verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn enkele van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen voorziet niet altijd in eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. In die gevallen waarborgen wij een passend beschermingsniveau door aanvullende maatregelen te treffen, waaronder het sluiten van overeenkomsten waarin passende waarborgen worden getroffen (zogeheten EU modelcontracten).

Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u een aantal rechten die gaan over uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht. Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fitvermogen.nl.

 • U heeft Recht op inzage

  Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben geregistreerd en waarvoor wij deze gebruiken.

 • U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, of omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en FitVermogen geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar bij ons nog in behandeling is.

 • U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan uzelf en/of een andere dienstverlener.

 • U heeft Recht van bezwaar

  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Uw voorkeur voor aanbiedingen instellen
  U kunt uw keuze voor het ontvangen van aanbiedingen via e-mail altijd gemakkelijk aanpassen. U kunt dat doen door op de link onderaan de e-mail te klikken of door ons dit telefonisch door te geven.

Vragen of klachten?

Wanneer u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen heeft met betrekking tot ons privacy beleid of onze manier van gegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fitvermogen.nl en zoeken wij met u naar een passende oplossing. Tevens kunt u zich richten tot onze functionaris gegevensbescherming via gs-privacy@gs.com. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd aangepast worden. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u tijdig informeren. Wij adviseren u om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen. Dit Privacy statement is op 1 december 2022 voor het laatst gewijzigd.

Cookie statement en aanpassen cookie instellingen

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Hieronder leggen wij uit hoe en waarom dit gebeurt.

 • Wat zijn cookies?

  Bij uw bezoek aan deze website plaatsen wij cookies op uw computer, tablet of telefoon wanneer uw browserinstellingen dit toelaten. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen wij met behulp van cookies de informatie en aanbiedingen op onze website en -als u daar toestemming voor heeft gegeven- websites van derden, afstemmen op uw voorkeuren.

  In deze cookieverklaring worden onder cookies niet alleen de kleine tekstbestanden bedoeld, maar ook alle vergelijkbare technieken waarmee wij gegevens op uw apparatuur opslaan of uitlezen, zoals Javascript, tags, beacons, pixels of bijvoorbeeld HTML5 LocalStorage.

 • Waarvoor gebruiken wij cookies?

  Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de volledige en goede werking van de website. Dit zijn functionele en analytische cookies. Deze cookies plaatsen wij altijd wanneer uw browserinstellingen dit toelaten. Deze cookies brengen het gebruik van onze website in kaart, helpen ons onze website te verbeteren of houden bij of advertenties hebben geleid tot een aankoop. Dit kunnen anonieme- dan wel sessie cookies zijn. Anonieme cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals een IP adres en worden na 30 dagen automatisch verwijderd. Sessie cookies worden direct na het verlaten van de website verwijderd.

  Ook zetten wij zogenaamde tracking cookies in om de website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken en voor advertentiedoeleinden. Dit zijn niet-functionele cookies. Deze cookies plaatsen wij alleen als u ons daar toestemming voor geeft. Door op Accepteer bij de betreffende toestemmingsvraag te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies. Als u de cookie instellingen op de FitVermogen website wilt wijzigen, dan kunt u dit aanpassen via de link Cookie instellingen aanpassen.
  Cookie instellingen aanpassen.
  Bij uw bezoek aan onze website worden er ook tracking cookies geplaatst door derden. GSAM werkt samen met externe partijen die gebruik maken van cookies om hiermee op uw interesses toegespitste advertenties te kunnen tonen of bepaalde social media functionaliteiten aan te bieden. Wie naast GSAM cookies plaatsen en met welk doel dit gebeurt vindt u terug in een overzicht verderop in dit document.

 • Cookies weigeren en verwijderen

  Wilt u helemaal geen cookies toelaten? U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat cookies niet geplaatst kunnen worden. Het kan dan gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website niet goed werken. U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie.

 • Social

  Op onze website zijn videos van YouTube opgenomen. Deze videos gebruiken stukjes code van YouTube. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door YouTube gebruikt kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van de informatie die daardoor door YouTube wordt verzameld. Leest u regelmatig deze privacyverklaring om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

  De buttons van Facebook, Twitter en LinkedIn die op onze website staan bevatten geen code van deze bedrijven en linken alleen naar deze partijen. Wanneer u ingelogd bent op het betreffende kanaal, kunt u onze berichten of paginas direct delen. Bent u niet ingelogd, dan kunt u pas onze berichten of paginas delen nadat u bent ingelogd.

 • Cookieoverzicht

  In onderstaand overzicht ziet u belangrijke functionele en alle niet-functionele cookies die worden gebruikt. Per cookie is uitgelegd wat het doel is.

Cookie / LeverancierDoelGeldigheidsduur
Google Doubleclick Deze cookie wordt geplaatst om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren. 180 dagen
Google Adwords Retargeting Deze cookie wordt geplaatst om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren. Ook stelt deze cookie ons in staat om bezoekers die bepaalde paginas op onze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via advertenties op sites van derden. 30 dagen
Google Tag Manager Met behulp van Google Tag Manager beheren we verschillende applicaties en cookies op een gecentraliseerde plaats sessie
LinkedIn De LinkedIn pixel ziet welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op LinkedIn. 180 dagen
Visual website Optimizer Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoeker op onze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd. 100 dagen