Disclaimer

Deze NN Investment Partners-website wordt aangeboden als service voor particuliere, institutionele en professionele beleggers adviseurs.

De informatie en prospectussen op deze website dienen niet te worden opgevat als aanbod of uitnodiging om enige hier vermelde beleggingen te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen, en zijn evenmin bedoeld om te worden gedistribueerd of gebruikt door enige personen in enig land, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar de hier vermelde beleggingsfondsen en -diensten niet gerechtigd zijn of voor distributie geregistreerd staan of waarin de verspreiding van informatie over de fondsen of diensten verboden is. Kijk op het informatieblad van het fonds om na te gaan in welke landen de fondsen gerechtigd zijn en geregistreerd staan voor distributie. De fondsen en diensten zijn niet zonder meer geschikt voor alle beleggers en het aanbieden ervan is mogelijk niet toegestaan onder de plaatselijke wet- of regelgeving. Beleggers dienen advies in te winnen bij hun eigen onafhankelijke adviseurs alvorens over te gaan tot belegging en dienen zich te vergewissen van de plaatselijke wetgeving inzake beleggingen. Geen van de fondsen staat geregistreerd onder de Amerikaanse Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 of onder de Amerikaanse Wet op de beleggingsmaatschappijen (Investment Company Act) van 1940. De hier opgenomen gegevens over deze fondsen vormen geen aanbod voor verkoop en zijn niet bedoeld ter verkoop in de VS of op de grondgebieden, bezittingen of protectoraten die onder de jurisdictie van de VS vallen, noch aan inwoners, burgers of ingezetenen van een van die gebieden.

De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Sommige van de fondsen op deze website kunnen gebruikmaken van leverage-mogelijkheden of derivaten, of kunnen tot 100% vt totale vermogen beleggen in niet-beursgenoteerde effecten, mogelijk afkomstig uit zogenaamde opkomende of ontwikkelingslanden. Dit kan specifieke risico's met zich meebrengen waar de belegger zich bewust van moet zijn. Dit betreft onder meer risico's met betrekking tot de politieke en economische stabiliteit, wisselkoersen en de geldende buitenlandse normen voor belasting en financiële verslaglegging. Voor alle op deze website vermelde beleggingsfondsen is de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, alsmede de kosten en bijbehorende risico's. Neem geen onnodige risico's. Lees de Essentiële Beleggersinformatie aandachtig door. Alle overige producten of effecten die op deze website worden genoemd, hebben hun eigen specifieke voorwaarden. Deze dient u eveneens te raadplegen alvorens u overgaat tot een transactie.

De inhoud van de NN Investment Partners-website gaat uit van informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. NN Investment Partners, noch enige overige onderneming of eenheid die behoort tot de NN Groep, noch hun directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie of de aanbevelingen die op de website worden gedaan. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NN Investment Partners is een bedrijfsonderdeel van NN Groep dat verantwoordelijk is voor het beheer van de activa van de verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen van NN Groep die verkocht worden door deze beleggingsmaatschappijen en door de bankdivisie van de NN Groep, alsmede de activa van institutionele klanten.

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

NN Investment Partners noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot NN Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie alsmede voor eventuele druk- en zetfouten.


Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact