Disclaimer

Door deze disclaimer te accepteren aanvaardt u de inhoud van deze disclaimer.

De informatie en fondsdocumentatie op de website is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van deze website met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website. Het gebruik van de website is op eigen risico. Het is niet toegestaan deze website te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. Deze website is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving.

FitVermogen is een handelsnaam van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. De fondsen genoemd op de website zijn geregistreerd ofwel genotificeerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risicos) zijn beschikbaar op www.fitvermogen.nl en www.nnip.com (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. NN Investment Partners B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Beleid). Beleggen brengt risicos met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enige overige onderneming binnen haar eigendomsstructuur noch hun directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie of de aanbevelingen die op de website worden gedaan. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De inhoud van deze website is eigendom van NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen of door haar gecontracteerde derden en is beschermd door toepasselijke copyrights, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid.

NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen garanderen dat data van bezoekers van deze website vertrouwelijk zal worden behandeld conform de toepasselijke data protectie regelgeving. Dergelijke data zullen niet beschikbaar worden gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker van de website, tenzij NN Investment Partners Holdings N.V. en/of (een van) haar dochtermaatschappijen rechtsgronden heeft voor het delen van deze data, zoals de uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact