NN Investment Partners wordt Goldman Sachs Asset Management

17 februari 2023

(For English, please see below)

In april 2022 werd bekend dat de overname van NN Investment Partners (NN IP) door Goldman Sachs was afgerond. Samen willen we onze expertise op het gebied van verantwoord beleggen verder uitbouwen en klanten een compleet palet aan producten en diensten bieden voor zowel traditionele als alternatieve beleggingen.

De integratie van onze organisaties verloopt voorspoedig. Een belangrijke stap in dit proces is de overgang van de merkidentiteit van onze organisatie en activiteiten naar die van Goldman Sachs Asset Management. Dit zal geleidelijk gaan en betekent onder meer dat we ons merk NN Investment Partners aanpassen en dat onze producten en juridische entiteiten een nieuwe naam krijgen. Gedurende dit hele proces doen we er alles aan om de impact van deze wijzigingen zo klein mogelijk te houden.

Ons merk verandert, FitVermogen blijft hetzelfde

De eerste stappen in het aanpassen van onze naam en visuele identiteit om het merk Goldman Sachs Asset Management te weerspiegelen zijn gezet. Vanaf nu zijn deze veranderingen zichtbaar op onze digitale kanalen zoals de website en social media. Het merk FitVermogen blijft bestaan en wordt niet beïnvloed door deze wijziging. De website, login-omgeving en platform-functionaliteit van FitVermogen blijven zoals u gewend bent.

Nieuwe namen voor onze fondsen en juridische entiteiten

Een andere mijlpaal in de integratie is dat we de vereiste goedkeuringen van aandeelhouders en regelgevende instanties hebben verkregen om beleggingsfondsen en juridische entiteiten met de aanduiding ‘NN’ of ‘NN IP’ een nieuwe naam te geven. Dit geldt voor fondsen en juridische entiteiten die vanaf 6 maart een nieuwe naam krijgen. Voor bepaalde producten die geregistreerd zijn in andere jurisdicties kan deze tijdslijn afwijken, maar vanaf 6 maart zullen de veranderingen op zijn vroegst zichtbaar zijn. In de meeste gevallen betekent dit dat ‘NN (L)’ of ‘NN’ in de naam zal worden vervangen door ‘Goldman Sachs’. Een volledig overzicht van de veranderingen in de fondsnamen is opgenomen in de bijlage.

Wat betekent dit voor u?

De integratie en de overgang van het merk van NN IP naar die van Goldman Sachs Asset Management hebben naar verwachting geen gevolgen voor u als FitVermogen-klant. De gebruikerservaring en de functionaliteit van het FitVermogen-platform blijven hetzelfde. Vanaf 6 maart 2023 ziet u in uw persoonlijke gebruikersomgeving de nieuwe namen van de fondsen waarin u belegt. Het onderliggende fonds is echter nog hetzelfde: de wijziging heeft alleen betrekking op de naam van het fonds. Bij een nieuwe transactie koopt/verkoopt u automatisch onze fondsen met de nieuwe namen.

Onze klanten staan bij ons op de eerste plaats. We blijven dan ook gericht op topkwaliteit in onze beleggingen en service voor onze klanten, naast stabiliteit in onze teams, beleggingsprocessen en diensten.

Heeft u vragen?

Onze klantenservice staat voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. U bereikt ons per e-mail op info@fitvermogen.nl. Op werkdagen kunt u van 8.30 tot 17.00 uur ook bellen naar 070 379 19 19.

Met vriendelijke groet,

Team FitVermogen

NN Investment Partners becomes Goldman Sachs Asset Management

In April 2022, we informed you that the acquisition of NN Investment Partners (NN IP) by Goldman Sachs had been completed. Together, we aim to deliver robust sustainable investment capabilities and a full suite of products and services for clients across traditional and alternative investments.

We are pleased to share that the integration of our organizations is progressing well. An important step in this process is the rebranding of our organization and operations to Goldman Sachs Asset Management. This will be done in a gradual manner and involves changing our brand NN Investment Partners and renaming our products and legal entities. Throughout this process, we remain focused on minimizing the impact of these changes.

Our brand will change, FitVermogen remains the same

We have taken the first steps in making changes to NN IP’s name and visual identity to reflect the Goldman Sachs Asset Management brand. These changes are now reflected across digital channels such as the website and social media channels. The FitVermogen brand will remain in place and will not be affected by this change. The FitVermogen website, login environment and platform functionality will remain as you are used to.

Renaming of funds and legal entities

We are pleased to share another milestone in the integration, which is that we have obtained the required shareholder and regulatory approvals to rename investment funds and legal enti-ties that have ‘NN’ or ‘NN IP’ in their name, scheduled to be renamed on 6 March. The exact timing may vary by location, but as early as 6 March, you will see NN IP funds adopt their new Goldman Sachs names. In most cases this will mean replacing “NN (L)” or “NN” with “Goldman Sachs”. A complete overview of the fund name changes is in the appendix.

What does this mean for you?

The integration and rebranding of NN IP into Goldman Sachs Asset Management should not have impact for you as FitVermogen customer. The user experience and functionality of the FitVermogen platform will remain the same. From 6 March 2023 onwards, you will see the new names of the funds you are invested in, in your personal user environment. The underlying fund is still the same: this change only concerns the name of the fund. In case of a new transaction, you will automatically buy/sell our funds with the new names.

Our clients are our number one priority. We are committed to continue to deliver investment excellence and optimal service and remain focused on the stability of our teams, investment processes and services.

Any questions?

Our customer service remains at your disposal in case you have any questions. You can reach us by sending an email to info@fitvermogen.nl or call us on working days from 8:30 – 17:00 CET on 070 – 379 19 19.

Best regards,

Team FitVermogen

 

Disclaimer
FitVermogen is de execution only transactiesite van NN Investment Partners B.V. dat behoort tot Goldman Sachs Asset Management, geregistreerd bij de KvK onder nr. 27151198. NN Investment Partners B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en icbe's/bis van de Autoriteit Financiële Markten. De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en ons direct te informeren door het bericht te retourneren of ons te bellen

FitVermogen is the execution only transaction site of NN Investment Partners B.V., which is part of Goldman Sachs Asset Management, registered at the Chamber of Commerce, nr. 27132220. NN Investment Partners B.V. is licensed as a UCITS/AIF management company by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). The information in this message can be confidential and is solely intended for the addressee. If you are not the addressee, you are requested not to use the content of this message and to inform us by returning the message or by calling us.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video