Dynamic Mix maandupdate: aandelenmarkten herstellen, rente daalt fors

28 december 2023

Terugblik


De aandelenkoersen zijn in november fors hersteld na drie volatiele maanden. Ook vastrentende waarden presteerden sterk. De dalende inflatie en relatief gezonde arbeidsmarkt resulteerden in gunstiger verwachtingen bij beleggers over toekomstige economische ontwikkelingen. In de VS leidde dit tot het inprijzen van meer rentedalingen in 2024. De Amerikaanse kerninflatie, met 2.5% over de laatste zes maanden (op jaarbasis), is duidelijk gedaald en onder de verwachte 2.6% kerninflatie in 2024. Ook in de Eurozone verrasten de inflatiecijfers positief, wat ook daar het geloof versterkte in een ruimer monetaire beleid. Op de valutamarkten zagen we een sterke daling van de dollar ten opzichte van veel andere valuta. De euro won 3.2% versus de dollar.

Wereldwijde aandelen stegen in november met 5,8% (MSCI AC World NR, in euro). Amerikaanse aandelen presteerden goed, Japanse aandelen en die in opkomende markten bleven sterk achter. Energieaandelen bleven sterk achter, terwijl IT-aandelen sterke rendementen lieten zien.  

Vastrentende waarden lieten ook goede rendementen zien. De 10-jaarsrente in de VS daalde na vijf opeenvolgende maanden van stijging, van 4,93% naar 4,33%, de grootste rentedaling in een maand sinds juli 2021. De Duitse en Britse 10-jaarsrentes daalde met respectievelijk 35 en 32 basispunten 1 

Vooruitblik

Hoewel de kans op een recessie in de VS nog altijd aanwezig is, heeft de Amerikaanse economie duidelijk stappen gemaakt. Zie bijvoorbeeld de afkoelende arbeidsmarkt. De volledige invloed van de monetaire verkrapping is nog niet uitgewerkt en de groeivooruitzichten blijven dus onzeker. Wij schatten de kans op een recessie over de komende twaalf maanden dan ook in op 20% tot 40%. Ook in de eurozone verwachten we een gematigde groei.


De inflatie laat een dalende trend zien. Deze trend zet zich naar verwachting voort in de VS en de eurozone, maar blijft naar alle waarschijnlijkheid wel volatiel. De Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank hebben naar onze verwachting het einde van hun renteverhogingscyclus bereikt.  We denken dat de Fed in het derde kwartaal van 2024 het monetaire beleid zal verruimen. In de Eurozone verwachten we dit in het tweede kwartaal2.   
In deze omgeving bleef de portefeuille constructief gepositioneerd, zoals te zien is in onderstaande tabel.

1Bron: Refinitiv Eikon, Bloomberg. Data per eind november 2023.
2Bron: Refinitiv Eikon, Bloomberg. Data per eind november 2023.

 

Positionering - belangrijkste keuzes

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn november met een overweging in aandelen geëindigd. Ten opzichte van vorige maand hebben we de overweging vergroot.  We hebben een overwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid), die wel is verminderd ten opzichte van eind september. De blootstelling aan de Amerikaanse en Duitse 10-jaarsrentes is respectievelijk verkleind en verhoogd

Binnen de aandelenportefeuille hebben we de tactische shortpositie op Europa
verkleind (via de Eurostoxx 50 future) en de tactische longpositie op de VS
behouden (via de S&P 500 mini future). De positie die beoogt te profiteren vanhet positieve momentum voor technologie- en AI-aandelen is behouden (via een positie in de NASDAQ 100 future) maar wel verkleind.  De positie in de energiesector (via de MSCI World Energy sector) is eveneens nog aanwezig in de portefeuille.

De blootstelling naar de Amerikaanse 10-jaars rente is vergroot terwijl we met betrekking tot de Duitse rente de blootstelling naar de 10-jaars rente verruilden voor blootstelling naar de 30-jaars rente.
De shortpositie die inspeelt op een verwachte rentestijging in Japan is behouden maar wel verkleind. De longpositie op het Verenigd Koninkrijk, die we vorige maand zijn gestart, is verkocht.

  Naast de posities in investment grade-bedrijfsobligaties en staatsobligaties, hebben we de kleine, niet in de benchmark opgenomen positie in obligaties van opkomende landen behouden.
Bron: Multi Asset Solutions, Goldman Sachs Asset Management (31/10/23)

 

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

 

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina: Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.

Disclaimer

Views and opinions expressed are for informational purposes only and do not constitute a recommendation by Goldman Sachs Asset Management to buy, sell, or hold any security. Views and opinions are current as of the date of this presentation and may be subject to change, they should not be construed as investment advice.

This information discusses general market activity, industry or sector trends, or other broad-based economic, market or political conditions and should not be construed as research or investment advice. This material has been prepared by Goldman Sachs Asset Management and is not financial research nor a product of Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). It was not prepared in compliance with applicable provisions of law designed to promote the independence of financial analysis and is not subject to a prohibition on trading following the distribution of financial research. The views and opinions expressed may differ from those of Goldman Sachs Global Investment Research or other departments or divisions of Goldman Sachs and its affiliates. Investors are urged to consult with their financial advisors before buying or selling any securities. This information may not be current and Goldman Sachs Asset Management has no obligation to provide any updates or changes.

Capital is at risk.
Documents providing further detailed information about the fund/s, including the articles of incorporation, prospectus, supplement and the Key Information Document (KID) or UK Key Investor Information Document (KIID) (as applicable), annual/semi-annual report (as applicable), and a summary of your investor rights, are available free of charge in English language and as required, in your local language by navigating to your local language landing page via www.gsam.com/responsible-investing and also from the fund’s paying and information agents. If GSAM B.V., the management company, decides to terminate its arrangement for marketing the fund/s in any EEA country where it is registered for sale, it will do so in accordance with the relevant UCITS rules. Information about investor rights and collective redress mechanisms are available on www.gsam.com/responsible-investing (section Policies & Governance).

Offering Documents
This material is provided at your request for informational purposes only and does not constitute a solicitation in any jurisdiction in which such a solicitation is unlawful or to any person to whom it is unlawful. It only contains selected information with regards to the fund and does not constitute an offer to buy shares in the fund. Prior to an investment, prospective investors should carefully read the latest Key Information Document (KID) or UK Key Investor Information Document (KIID) (as applicable) as well as the offering documentation, including but not limited to the fund’s prospectus which contains inter alia a comprehensive disclosure of applicable risks.

Distribution of Shares
Shares of the fund may not be registered for public distribution in a number of jurisdictions (including but not limited to any Latin American, African or Asian countries). Therefore, the shares of the fund must not be marketed or offered in or to residents of any such jurisdictions unless such marketing or offering is made in compliance with applicable exemptions for the private placement of collective investment schemes and other applicable jurisdictional rules and regulations.

Investment Advice and Potential Loss
Financial advisers generally suggest a diversified portfolio of investments. The fund described herein does not represent a diversified investment by itself. This material must not be construed as investment or tax advice. Prospective investors should consult their financial and tax adviser before investing in order to determine whether an investment would be suitable for them. An investor should only invest if he/she has the necessary financial resources to bear a complete loss of this investment.

Swing Pricing
Please note that the fund operates a swing pricing policy. Investors should be aware that from time to time this may result in the fund performing differently compared to the reference benchmark based solely on the effect of swing pricing rather than price developments of underlying instruments. 

In het kader van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) is dit product geclassificeerd als een Artikel 8 product dat ecologische (E) of sociale (S) kenmerken promoot. Deze mededeling bevat informatie over het beleid en staat van dienst van Goldman Sachs inzake duurzaamheid op het niveau van de gehele organisatie en/of specifieke beleggingsteams, die niet noodzakelijkerwijs zichtbaar is in het portfolio van dit product. Informatie over hoe het product bindende of niet-bindende ESG karakteristieken in ogenschouw neemt staat omschreven in de fondsdocumentatie.
Noch MSCI, noch enige andere partij die betrokken is bij of verband houdt met het compileren, berekenen of creëren van de MSCI-gegevens geeft enige expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke gegevens (of de resultaten die door het gebruik ervan worden verkregen), en alle dergelijke partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot dergelijke gegevens af. Zonder het voorgaande te beperken, zullen MSCI, een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij die betrokken is bij of verband houdt met het verzamelen, berekenen of creëren van de gegevens in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, straf-, gevolg- of enige andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs indien genotificeerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen verdere distributie of verspreiding van de MSCI-gegevens is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSCI.

Confidentiality
No part of this material may, without Goldman Sachs Asset Management’s prior written consent, be (i) copied, photocopied or duplicated in any form, by any means, or (ii) distributed to any person that is not an employee, officer, director, or authorized agent of the recipient.

Goldman Sachs Paraplufonds 2 N.V. is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goldman Sachs Asset Management B.V. is de beheerder van het in Nederland gevestigde fonds en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR classificatie), en andere wettelijk verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. Goldman Sachs Asset Management B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Beleid). Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt.

349943-OTU-1937165; 350214-OTU-1937368

© 2023 Goldman Sachs. All rights reserved

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video