Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV

Dit mixfonds belegt in principe voor 70% in aandelen en 30% wordt normaal gesproken belegd in staats- en bedrijfsobligaties. De fondsbeheerder kan van deze mix afwijken om in te spelen op specifieke marktomstandigheden. Over de langere periode wordt deze verhouding wel aangehouden. Het fonds heeft wereldwijd veel beleggingen waardoor er sprake is van een grote risicospreiding.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
14,62 8,29 8,70 5,89 -6,51 23,10 5,84 21,20 -15,20 12,55 9,66

Terug

 • Datum 22-07-2024
 • Koers € 45,72 i
 • Rendement YTD 9,66% i
 • Rendement 12,55% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 7,06% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,65 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken) en heeft gedeeltelijk duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. Het subfonds heeft ook de mogelijkheid om in beursgenoteerde vastgoed aandelen te beleggen. Ook andere financiële instrumenten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van fundamentele en gedragsanalyse hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingscategorieën. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Het subfonds wordt actief beheerd aan de hand van een vastgesteld beleggingsprofiel van 30% vastrentende waarden uitgedrukt in euro (vergelijkingsmaatstaf Bloomberg Euro Aggregate) en 70% wereldwijde aandelen (vergelijkingsmaatstaf MSCI World Net), met een bandbreedte van +/- 20%. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan deze samengestelde vergelijkingsmaatstaf. De vergelijkingsmaatstaf is een brede representatie van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Het subfonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Het vaststellen van de verhouding tussen de beleggingscategorieën (2) Selectie van de individuele beleggingen, en (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.

Dit mixfonds belegt in principe voor 70% in aandelen en 30% wordt normaal gesproken belegd in staats- en bedrijfsobligaties. De fondsbeheerder kan van deze mix afwijken om in te spelen op specifieke marktomstandigheden. Over de langere periode wordt deze verhouding wel aangehouden. Het fonds heeft wereldwijd veel beleggingen waardoor er sprake is van een grote risicospreiding.

laden...

Terug

 • Datum 22-07-2024
 • Koers € 45,72 i
 • Rendement YTD 9,66% i
 • Rendement 12,55% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 7,06% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,65 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 22-07-2024
Rendement per kalenderjaar 22-07-2024
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
Rendement (%) 14,62 8,29 8,70 5,89 -6,51 23,10 5,84 21,20 -15,20 12,55 9,66

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug