Dynamic Mix maandupdate: daling aandelenkoersen houdt aan in oktober

7 december 2023

Terugblik1

De correctie op de aandelenmarkten zette zich voort in oktober. Daarnaast liep de rente verder op in de VS, met negatieve rendementen op Amerikaanse obligaties als gevolg.

Op macro-economisch vlak verraste de sterke economische groei in de VS in het derde kwartaal. Het bruto binnenlands product steeg in het kwartaal, op jaarbasis berekend, met 4,9%. De eurozone liet daarentegen een min van 0,4% aantekenen (kwartaalgroei, op jaarbasis berekend), wat opnieuw de wereldwijde groeidivergentie illustreerde. De economisch groei in China liep in het derde kwartaal op naar een hoger dan verwachte 5,2%, van een plus van 2% in de voorgaande drie maanden (ook op jaarbasis berekend).

De Japanse centrale bank liet weten dat de 10-jaarsrente boven de 1% mag uitkomen, een percentage dat tot dan als bovengrens gold. De Europese Centrale Bank en de Federal Reserve hielden in lijn der verwachting beide de belangrijkste beleidsrentes ongewijzigd. Het tweetal is voor nu van mening dat het monetair beleid voldoende restrictief is om de sterkte economische bedrijvigheid te temperen en de inflatie te laten dalen. De kerninflatie in de VS steeg recent wel licht. Maar de daling van de olieprijs is goed nieuws voor de inflatievooruitzichten.

Wereldwijde aandelen zakten in euro’s gemeten (MSCI AC World NR) in oktober met 2,7% weg. Amerikaanse aandelen presteerden met een verlies van 2,2% iets minder slecht. Met dalingen van 4% en meer bleven het VK, Japan en andere markten in de regio Azië-Pacific flink achter. Rendementen op nutsbedrijven waren licht positief, terwijl de energiesector terugviel door de dalende olieprijs.

De 10-jaarsrente in de VS steeg voor de zesde maand op rij en eindigde 34 basispunten hoger op 4,91%. Het rendement noteerde voor het eerste sinds 2007 zelfs even boven de 5%. De Amerikaanse 2-jaarsrente, die een sterkere relatie heeft met de beleidsrente van de Fed, was onveranderd. De rentecurve werd hierdoor steiler. In Europa bewogen rentestanden beduidend minder en eindigden ze nagenoeg onveranderd. De Duitse en Britse 10-jaarsrentes daalde met respectievelijk 3 en 8 basispunten. Hier lagen met name een zwakkere economische groei en lager dan verwachte inflatiecijfers aan ten grondslag.

Vooruitblik2.

Hoewel de kans op een recessie in de VS nog altijd aanwezig is, heeft de Amerikaanse economie duidelijk stappen gemaakt. Zie bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, die aan het afkoelen is. Toch verwachten we dat de groei in de VS in 2024 achterblijft bij de langetermijntrend. Het krappe monetaire en strengere kredietbeleid hebben een negatief effect op de toekomstige groei, maar consumptie kan deze groei blijven ondersteunen zolang de arbeidsmarkt veerkrachtig blijft. De volledige invloed van de monetaire verkrapping is nog niet uitgewerkt en de groeivooruitzichten blijven dus onzeker. We schatten de kans op een recessie over de komende 12 maanden dan ook in op 20% tot 40%. Ook in de eurozone verwachten we een gematigde groei.

De inflatie laat een dalende trend zien. Deze trend zet zich naar verwachting voort in de VS en de eurozone, maar blijft naar alle waarschijnlijkheid wel volatiel. De Fed en ECB hebben naar onze verwachting het einde van hun renteverhogingscyclus bereikt. De Fed blijft haar ‘higher for longer’-standpunt huldigen, maar houdt de optie open om verdere rentestappen te nemen. De ECB lijkt meer gefocust op hoe lang de rente hoog blijft dan op het daadwerkelijke renteniveau zelf.

In deze omgeving bleef de portefeuille constructief gepositioneerd, zoals te zien is in onderstaande tabel.

1Bron: Refinitiv Eikon, Bloomberg. Data per 31 oktober 2023.
2Bron: Refinitiv Eikon, Bloomberg. Data per 31 oktober 2023.

 

Positionering - belangrijkste keuzes

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand met een overweging in aandelen geëindigd. Wel hebben we de overweging in aandelen verkleind. We hebben een overwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid), die wel is verminderd ten opzichte van eind september. De blootstelling aan de Amerikaanse en Duitse 10-jaarsrentes is respectievelijk verkleind en verhoogd
Binnen de aandelenportefeuille hebben we een positie die beoogt te profiteren van het positieve momentum voor technologie- en AI-aandelen en de energiesector De shortpositie die inspeelt op een verwachte rentestijging in Japan is behouden
We blijven voorzichtig voor wat Europa betreft vanwege het zwakkere economisch momentum Naast de posities in investment grade-bedrijfsobligaties en overheidsobligaties, hebben we de kleine, niet in de benchmark opgenomen positie in obligaties van opkomende landen behouden
Bron: Multi Asset Solutions, Goldman Sachs Asset Management (31/10/23)

 

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

 

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina: Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.

Disclaimer

Views and opinions expressed are for informational purposes only and do not constitute a recommendation by Goldman Sachs Asset Management to buy, sell, or hold any security. Views and opinions are current as of the date of this presentation and may be subject to change, they should not be construed as investment advice.

This information discusses general market activity, industry or sector trends, or other broad-based economic, market or political conditions and should not be construed as research or investment advice. This material has been prepared by Goldman Sachs Asset Management and is not financial research nor a product of Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). It was not prepared in compliance with applicable provisions of law designed to promote the independence of financial analysis and is not subject to a prohibition on trading following the distribution of financial research. The views and opinions expressed may differ from those of Goldman Sachs Global Investment Research or other departments or divisions of Goldman Sachs and its affiliates. Investors are urged to consult with their financial advisors before buying or selling any securities. This information may not be current and Goldman Sachs Asset Management has no obligation to provide any updates or changes.

Capital is at risk.
Documents providing further detailed information about the fund/s, including the articles of incorporation, prospectus, supplement and the Key Information Document (KID) or UK Key Investor Information Document (KIID) (as applicable), annual/semi-annual report (as applicable), and a summary of your investor rights, are available free of charge in English language and as required, in your local language by navigating to your local language landing page via www.gsam.com/responsible-investing and also from the fund’s paying and information agents. If GSAM B.V., the management company, decides to terminate its arrangement for marketing the fund/s in any EEA country where it is registered for sale, it will do so in accordance with the relevant UCITS rules. Information about investor rights and collective redress mechanisms are available on www.gsam.com/responsible-investing (section Policies & Governance).

Offering Documents
This material is provided at your request for informational purposes only and does not constitute a solicitation in any jurisdiction in which such a solicitation is unlawful or to any person to whom it is unlawful. It only contains selected information with regards to the fund and does not constitute an offer to buy shares in the fund. Prior to an investment, prospective investors should carefully read the latest Key Information Document (KID) or UK Key Investor Information Document (KIID) (as applicable) as well as the offering documentation, including but not limited to the fund’s prospectus which contains inter alia a comprehensive disclosure of applicable risks.

Distribution of Shares
Shares of the fund may not be registered for public distribution in a number of jurisdictions (including but not limited to any Latin American, African or Asian countries). Therefore, the shares of the fund must not be marketed or offered in or to residents of any such jurisdictions unless such marketing or offering is made in compliance with applicable exemptions for the private placement of collective investment schemes and other applicable jurisdictional rules and regulations.

Investment Advice and Potential Loss
Financial advisers generally suggest a diversified portfolio of investments. The fund described herein does not represent a diversified investment by itself. This material must not be construed as investment or tax advice. Prospective investors should consult their financial and tax adviser before investing in order to determine whether an investment would be suitable for them. An investor should only invest if he/she has the necessary financial resources to bear a complete loss of this investment.

Swing Pricing
Please note that the fund operates a swing pricing policy. Investors should be aware that from time to time this may result in the fund performing differently compared to the reference benchmark based solely on the effect of swing pricing rather than price developments of underlying instruments. 

In het kader van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) is dit product geclassificeerd als een Artikel 8 product dat ecologische (E) of sociale (S) kenmerken promoot. Deze mededeling bevat informatie over het beleid en staat van dienst van Goldman Sachs inzake duurzaamheid op het niveau van de gehele organisatie en/of specifieke beleggingsteams, die niet noodzakelijkerwijs zichtbaar is in het portfolio van dit product. Informatie over hoe het product bindende of niet-bindende ESG karakteristieken in ogenschouw neemt staat omschreven in de fondsdocumentatie.
Noch MSCI, noch enige andere partij die betrokken is bij of verband houdt met het compileren, berekenen of creëren van de MSCI-gegevens geeft enige expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke gegevens (of de resultaten die door het gebruik ervan worden verkregen), en alle dergelijke partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot dergelijke gegevens af. Zonder het voorgaande te beperken, zullen MSCI, een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij die betrokken is bij of verband houdt met het verzamelen, berekenen of creëren van de gegevens in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, straf-, gevolg- of enige andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs indien genotificeerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen verdere distributie of verspreiding van de MSCI-gegevens is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSCI.

Confidentiality
No part of this material may, without Goldman Sachs Asset Management’s prior written consent, be (i) copied, photocopied or duplicated in any form, by any means, or (ii) distributed to any person that is not an employee, officer, director, or authorized agent of the recipient.

Goldman Sachs Paraplufonds 2 N.V. is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goldman Sachs Asset Management B.V. is de beheerder van het in Nederland gevestigde fonds en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR classificatie), en andere wettelijk verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. Goldman Sachs Asset Management B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Beleid). Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt.

345984-OTU-1933644; 349882-OTU-1935876

© 2023 Goldman Sachs. All rights reserved

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video