Dynamic Mix maandupdate: aandelen en obligaties dalen in september

31 oktober 2023

Terugblik

September was geen goede maand voor beleggers. Zowel aandelen als obligaties daalden, ondanks de naar verhouding meevallende macro-economische cijfers.

De toonaangevende centrale banken gaven aan dat hun beleidsrentes zich vermoedelijk op of dichtbij de top van de renteverhogingscyclus bevinden. De Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England hielden hun rente ongewijzigd, nadat ze haar eerder in het kwartaal nog met 25 basispunten hadden verhoogd. De Fed stelde wel haar gemiddelde verwachting voor de beleidsrente per eind 2024 met 50 basispunten opwaarts bij. Het aantal mogelijke renteverlagingen volgend jaar kwam hierdoor lager uit dan de markt tot op dat moment verwachtte.

Het zogeheten ‘higher for longer’-standpunt van de Fed veroorzaakte een geleidelijke, maar sterke daling op de obligatiemarkten. De obligatierentes liepen daarbij flink op en zorgden ook voor forse verliezen voor aandelen en beursgenoteerd vastgoed in de tweede helft van september. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg van 4,1% naar 4,6%. De Duitse 10-jaarsrente dikte met maar liefst 40 basispunten aan. De Europese Centrale Bank verhoogde in lijn der verwachting de rente met 25 basispunten.

De inflatie daalde verder in september. De sterk gestegen olieprijs riep wel de vraag op of de inflatie niet voor langere tijd boven het niveau blijft dat de centrale banken nastreven.

Wereldwijde aandelen vielen in euro’s gemeten (MSCI AC World NR) met 1,7% terug. Met name Europese en Amerikaanse aandelen deden het slecht. Japanse en Engelse aandelen eindigden hoger. Rentegevoelige bedrijfstakken zoals de nuts-, vastgoed- en IT-sectoren bleven sterk achter, terwijl de energiesector zeer goed presteerde.

Bron data: Refinitiv Eikon en Bloomberg. Data per eind September 2023

Vooruitblik

Voor 2023 houden we nog steeds rekening met uiteenlopende groei-ontwikkelingen. Hoewel de economische cijfers in de VS de afgelopen kwartalen beter waren dan verwacht, denken we dat de kans op een milde recessie volgend jaar nog aanwezig is. Onder meer het remmende effect van de vele renteverhogingen kan naar verwachting zwaarder gaan wegen op de toekomstige groei, terwijl de spaarbuffers van Amerikaanse gezinnen verder zullen afnemen. In de eurozone lijkt de economische groei zich te stabiliseren rond de nul. De komende maanden wordt de economische groei vermoedelijk bepaald door het remmende effect van het monetair beleid enerzijds en de aantrekkende reële inkomensgroei van gezinnen anderzijds. Indien de arbeidsmarkt niet verslechtert, zou de groei in de eurozone zich in 2024 geleidelijk wat kunnen herstellen.

Ook in Azië zien we uiteenlopende groeitrends. In Japan lijkt het groeimomentum robuust, gedreven door een sterke arbeidsmarkt, een verbeterend ondernemerssentiment en een soepel monetair beleid. In China blijft de algemene groeidynamiek zwak, omdat de vastgoed- en de exportsectoren het moeilijk blijven hebben. De groeirisico's op de middellange termijn blijven voortkomen uit het lage ondernemersvertrouwen, dat stoelt op de staatsinterventies en onzekerheid over regelgeving.

De inflatie kent een dalende trend, die zich naar verwachting in de VS en de eurozone voortzet. Hogere grondstoffenprijzen en een krappe arbeidsmarkt, vooral in de VS, zijn belangrijke opwaartse risico's.

De Fed heeft naar onze verwachting het einde van haar renteverhogingscyclus bereikt. Toch valt een extra renteverhoging later in 2023 niet helemaal uit te sluiten. De Fed zette het ‘higher for longer’-standpunt extra kracht bij door haar renteprognose voor eind volgend jaar met 50 basispunten te verhogen. Dit impliceert slechts 50 basispunten aan renteverlagingen over heel 2024. De ECB verhoogde haar beleidsrente in september met 25 basispunten tot 4%. Hierdoor is het renteniveau volgens haar nu waarschijnlijk voldoende restrictief. De ECB blijft naar data kijken bij het bepalen van het monetair beleid, maar de vraag is nu vooral hoe lang de rente hoog blijft.

Positionering - belangrijkste keuzes

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand met een overweging in aandelen geëindigd en hebben deze met name vergroot door meer Amerikaanse aandelenexposure te kopen We hebben eind september een overwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid)
We hebben binnen de aandelenportefeuille een positie die beoogt te profiteren van het positieve momentum voor technologie- en AI-aandelen en de energiesector De shortpositie die inspeelt op een verwachte rentestijging in Japan is behouden
We blijven voorzichtig voor wat Europa betreft vanwege het zwakkere economisch momentum Naast de posities in investment grade-bedrijfsobligaties en overheidsobligaties, hebben we de kleine, niet in de benchmark opgenomen positie in obligaties van opkomende landen behouden
Bron: Multi Asset Solutions, Goldman Sachs Asset Management (29/09/23)

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina: Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Goldman Sachs Asset Management B.V. noch enig andere vennootschap of bedrijfsonderdeel behorend tot The Goldman Sachs Group Inc., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Goldman Sachs Asset Management B.V.

Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V zijn gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goldman Sachs Asset Management B.V. is de beheerder van deze fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht.

Het prospectus, het supplement en het Essentiële-informatiedocument (Eid), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. Goldman Sachs Asset Management B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Beleid). Beleggen brengt risico’s met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de Eid voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

In het kader van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) is dit product geclassificeerd als een Artikel 8 product dat ecologische (E) of sociale (S) kenmerken promoot. Deze mededeling bevat informatie over het beleid en staat van dienst van Goldman Sachs inzake duurzaamheid op het niveau van de gehele organisatie en/of specifieke beleggingsteams, die niet noodzakelijkerwijs zichtbaar is in het portfolio van dit product. Informatie over hoe het product bindende of niet-bindende ESG karakteristieken in ogenschouw neemt staat omschreven in de fondsdocumentatie.

Noch MSCI, noch enige andere partij die betrokken is bij of verband houdt met het compileren, berekenen of creëren van de MSCI-gegevens geeft enige expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke gegevens (of de resultaten die door het gebruik ervan worden verkregen), en alle dergelijke partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot dergelijke gegevens af. Zonder het voorgaande te beperken, zullen MSCI, een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij die betrokken is bij of verband houdt met het verzamelen, berekenen of creëren van de gegevens in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, straf-, gevolg- of enige andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs indien genotificeerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen verdere distributie of verspreiding van de MSCI-gegevens is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSCI.


341926-OTU-1903558; 343334-OTU-1906063

© 2023 Goldman Sachs. All rights reserved

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video