Dynamic Mix maandupdate: staatsobligaties zijn verdeeld in juli, aandelen presteren opnieuw goed

31 augustus 2023

Terugblik


Aandelen leverden ook in juli een mooi beleggingsresultaat. Onder meer een lager dan verwachte inflatie droeg hier aan bij, net als meevallende economische cijfers in de VS en beter dan verwachte Amerikaanse bedrijfswinsten in het tweede kwartaal. In Europa en China was de economische activiteit aan de zwakke kant.

In de tweede helft van augustus verbeterde de situatie en herstelden de koersen zich deels. Aandelen kregen een positieve impuls omdat de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve lager werd ingeschat door de verder afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt. De obligatiemarkten zagen eerdere verliezen eveneens teruglopen.

Augustus kenmerkte zich verder door onderlinge verschillen in economische groei: de VS en Japan deden het relatief goed, terwijl de economische vertraging in de eurozone, vooral in Duitsland, zorgen bleef baren. Ook China bleef met name vanwege de problemen in de vastgoedsector, teleurstellende economische cijfers en tegenvallende impact van stimuleringsmaatregelen een zorgenkindje voor beleggers. Wel daalde de inflatie, maar de afname verschilde sterk per land.

De jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole in de VS leverde geen verrassingen op. Zowel de Fed als de Europese Centrale Bank gaven weinig extra details over hun toekomstige rentebeleid en benadrukten sterk te leunen op data. De Amerikaanse dollar herstelde zich na de zwakke maand juli flink ten opzichte van belangrijke munten als de Japanse yen, de euro en het Britse pond.

Over heel augustus gemeten waren de wereldwijde aandelenrendementen in euro’s gemeten negatief. De graadmeter (MSCI AC World NR in euro) eindigde 1,3% lager, na eerder in de maand nog op een min van meer dan 4% te hebben gestaan. Na de zeer goede maand juli, presteerden met name de opkomende markten zeer slecht. Obligaties lieten ook grote koersbewegingen zien. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg aanvankelijk zeer sterk, tot 4,36%, om later in de maand terug te vallen. Uiteindelijk kwam de stijging uit op 15 basispunten. De Duitse 10-jaarsrente eindigde zo goed als onveranderd.[1]

Bron data: Refinitiv Eikon en Bloomberg. Data per 31 juli 2023

Vooruitblik

Voor 2023 houden we nog steeds rekening met een zwakkere economische groei dan gemiddeld, zowel in de VS als de eurozone. We verwachten daarbij wel dat de groei in de VS hoger uitkomt dan in Europa. Hoewel de Amerikaanse arbeidsmarkt er voorlopig gezond uitziet en de economische cijfers in de VS meevallen, is het risico van een milde recessie in 2024 nog steeds duidelijk aanwezig. Onder meer het remmende effect van de vele renteverhogingen kan naar verwachting zwaarder gaan wegen op de toekomstige groei, terwijl de rugwind van de spaaroverschotten vermindert.

De Amerikaanse kerninflatie is geleidelijk aan het terugvallen. We verwachten dat deze daling verder doorzet, al is de kans reëel dat de kerninflatie boven de langetermijndoelstelling blijft. De Federal Reserve heeft naar onze verwachting het einde van haar renteverhogingscyclus bereikt. Daarbij moet worden opgemerkt dat maar weinig details zijn gegeven over het toekomstige beleid, behalve dat het sterk afhankelijk zal zijn van economische data. We verwachten dat de ECB de rente nog een keer verhoogt, tot 4%, voordat ze een pauze inlast. Maar nu de ECB minder stellig lijkt over het verder verkrappen van haar monetaire beleid, zijn wel minder zeker geworden over deze verhoging. Indien de inflatie hardnekkiger blijkt dan gedacht, zijn verdere acties van de centrale banken niet uit te sluiten.

We hebben voor de korte termijn een min of meer neutrale aandelenpositie. De veerkrachtige groei in de VS en Japan leidt met name in het eerstgenoemde land tot meevallende bedrijfsresultaten. Tegelijkertijd zien we ook dat het beleggerssentiment en de positionering wellicht overdreven optimistisch zijn, wat als een risico gezien kan worden. De koers-winstverhoudingen laten eveneens weinig ruimte voor tegenvallers. Op de wat langere termijn kunnen het krappe monetaire beleid en de hogere rentestanden een negatievere invloed hebben op de toekomstige groei, winsten en waarderingen.

Voor obligaties zien we met name kansen in de VS. De laat-cyclisch fase waarin de economie zich bevindt, onze visie op de waarschijnlijkste stappen van Federal Reserve en de aantrekkelijke reële rendementen ondersteunen deze visie. In Europa zijn we, mede vanwege de hogere inflatiedruk en het slechtere economisch momentum, voorzichtiger.

Positionering - belangrijkste keuzes

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand met een min of meer neutrale positie in aandelen geëindigd (kleine overweging) We hebben eind juli een overwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid). Dit was een onderwogen positie aan het eind van de voorgaande maand
We hebben binnen de aandelenportefeuille de positie gesloten die beoogt te profiteren van een relatieve outperformance van de energiesector ten opzichte van de financiële en vastgoedsectoren. Wel hebben we een positie behouden die ernaar streeft te profiteren van verdere stijgingen in de energiesector We hebben deze maand een positie opgebouwd die beoogt in te We hebben met name de blootstelling aan de Britse en Amerikaanse 10-jaarsrente vergroot en zien daar mogelijk dalende rentestanden. De shortpositie die inspeelt op een verwachte rentestijging in Japan is behoudenop dalende rentes in de VS en het VK en op stijgende rentes in Duitsland/de eurozone
De positie die beoogt te profiteren van het positieve momentum voor technologie- en AI-aandelen hebben we behouden De positie die beoogt in te spelen op dalende rentes in de VS en het VK en stijgende rentes in Duitsland en de eurozone (relatieve waarde-positie) is behouden, zeker nu het renteverschil tussen de Amerikaanse en Duitse 10-jaarsrente is opgelopen naar 1,5%
Voor wat Europa betreft, blijven we voorzichtig vanwege het zwakkere economische momentum Naast de posities in investment grade-bedrijfsobligaties en overheidsobligaties, hebben we de niet in de benchmark opgenomen positie in obligaties van opkomende landen behouden

Bron: Multi Asset Solutions, Goldman Sachs Asset Management (31/07/23)

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina: Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Goldman Sachs Asset Management B.V. noch enig andere vennootschap of bedrijfsonderdeel behorend tot The Goldman Sachs Group Inc., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Goldman Sachs Asset Management B.V.


Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V zijn gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goldman Sachs Asset Management B.V. is de beheerder van deze fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht.


Het prospectus, het supplement en het Essentiële-informatiedocument (Eid), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. Goldman Sachs Asset Management B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Beleid). Beleggen brengt risico’s met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de Eid voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


In het kader van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) is dit product geclassificeerd als een Artikel 8 product dat ecologische (E) of sociale (S) kenmerken promoot. Deze mededeling bevat informatie over het beleid en staat van dienst van Goldman Sachs inzake duurzaamheid op het niveau van de gehele organisatie en/of specifieke beleggingsteams, die niet noodzakelijkerwijs zichtbaar is in het portfolio van dit product. Informatie over hoe het product bindende of niet-bindende ESG karakteristieken in ogenschouw neemt staat omschreven in de fondsdocumentatie.


Noch MSCI, noch enige andere partij die betrokken is bij of verband houdt met het compileren, berekenen of creëren van de MSCI-gegevens geeft enige expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke gegevens (of de resultaten die door het gebruik ervan worden verkregen), en alle dergelijke partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot dergelijke gegevens af. Zonder het voorgaande te beperken, zullen MSCI, een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij die betrokken is bij of verband houdt met het verzamelen, berekenen of creëren van de gegevens in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, straf-, gevolg- of enige andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs indien genotificeerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen verdere distributie of verspreiding van de MSCI-gegevens is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSCI.


terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video