Dynamic Mix maandupdate: juni was goede maand voor aandelen

31 juli 2023

Terugblik

Aandelenbeleggingen leverden in juni een mooi resultaat. Macro-economische data zorgden voor afnemende zorgen over een mogelijke recessie op de korte termijn. Vanwege sterke arbeidsmarktcijfers, een goed draaiende dienstensector en een aanhoudend hoge inflatie hielden centrale banken wel vast aan hun rentebeleid, dat onverminderd gericht is op inflatiebestrijding.

De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde volgens verwachting de belangrijkste rente niet in juni, maar hintte wel op mogelijke verhogingen later dit jaar. De Europese Centrale Bank en de Britse centrale bank verhoogden de rente wel, met respectievelijk 25 en 50 basispunten. De verhogingen vloeiden onder meer voort uit de nog altijd hoge inflatie, die met name in het Verenigde Koninkrijk hardnekkig is.

De belangrijkste wisselkoersen bewogen opnieuw stevig. De dollar en de yen verzwakten beide sterk ten opzichte van de euro.

Wereldwijde aandelenrendementen waren in euro’s gemeten sterk positief, waarbij de graadmeter (MSCI AC World NR in euro) met 3.4% steeg. Met name Japanse en Amerikaanse aandelen deden het goed. Bijna alle sectoren lieten goede rendementen zien, maar met name de cyclische sectoren waren sterk.

Op de obligatiemarkten steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 18 basispunten, terwijl de Duitse 10-jaarsrente 13 basispunten hoger ging. In de Verenigde Staten stegen de korte rentes veel sterker dan de 10-jaarsrente. Dit leidde tot een uitdiepende inverse rentecurve. Het verschil tussen de 2-jaarsrente en 10-jaarsrente in de VS liep op tot ongeveer 100 basispunten. Dit niveau was net voor de onrust afgelopen maart in de bankensector voor het laatst zichtbaar, en in de vroege jaren tachtig[1].

[1] Bron data: Refinitiv Eikon en Bloomberg. Data per 30 juni 2023

Vooruitblik

We houden rekening met een zwakker dan gemiddeld economische groei in 2023, in zowel de VS als de eurozone. Ondanks de recente verbetering van de economische bedrijvigheid, kent de economische groei in de VS nog steeds enkele neerwaartse risico's. Het krappe monetaire beleid en de strengere kredietvoorwaarden gaan waarschijnlijk op de economische bedrijvigheid wegen. Hoewel de arbeidsmarkt er voorlopig gezond uitziet, wijzen de vooroplopende economische indicatoren op een zwakkere Amerikaanse groei, met een hoge kans op een milde recessie. Ook Europese data wijzen op toenemende neerwaartse risico's voor de groei. De normalisering na de Covid-19-periode lijkt dan ook grotendeels uitgewerkt. Het reële inkomen ondervindt nog steun van een dalende inflatie en een veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar het remmende effect van de vele renteverhogingen zal alsmaar meer gaan wegen op de groei.

De Amerikaanse kerninflatie is geleidelijk aan het terugvallen. We verwachten dat deze daling ook in de tweede helft van het jaar doorzet, al is de kans reëel dat de kerninflatie boven de 2%-doelstelling blijft. Binnen deze context nadert de Federal Reserve het einde van haar renteverhogingscyclus. Het blijft tegelijkertijd onwaarschijnlijk dat zij de rente in 2023 nog verlaagt.

In de eurozone zijn voorzichtige signalen zichtbaar dat de kerninflatie vertraagt, maar de zorgen over een hardnekkig hoge kerninflatie zijn nog niet van de baan. De ECB leek duidelijk te hinten op een nieuwe renteverhoging in juli. Een extra renteverhoging in september behoort zeker ook nog tot de mogelijkheden, voordat de centrale bank naar verwachting een pauze inlast in het laatste kwartaal van 2023.

We zijn voor de kortere termijn min of meer neutraal gepositioneerd in aandelen, aangezien de mix van groei en inflatie lijkt te verbeteren. De inflatie is immers aan het normaliseren, terwijl het recessierisico verder opschuift in de tijd. Tegelijkertijd breidt het positieve momentum zich ook uit tot voorbij de megacap-technologieaandelen. Op de middellange termijn werken de verzwakkende groeivooruitzichten en de macro-onzekerheid niet in het voordeel van aandelen. De bedrijfsmarges blijven waarschijnlijk onder druk staan, omdat de nominale groei naar verwachting zal vertragen en de inputkosten zullen stijgen. Bovendien lijken de hogere rentes een langzaam aanwakkerende tegenwind te worden voor de bedrijfswinsten en aandelenwaarderingen.

De combinatie van hardnekkige inflatie, opgelopen obligatierentes en zwakkere economische vooruitzichten verklaart waarom we voor staatsobligaties vooralsnog niet te ver verwijderd blijven van een neutrale positie. We zijn positiever geworden over Amerikaanse staatsobligaties. De markten lijken nu in lijn te zijn met onze eigen verwachting dat de Federal Reserve in 2023 de rente niet verlaagt. Hierdoor lijken Amerikaanse reële rentes nu op een aantrekkelijk niveau te zijn aanbeland. Zelfs als de Fed de rente op de korte termijn nog met 25 of 50 basispunten verhoogt, kan de Amerikaanse 10-jaarsrente vrij stabiel blijven. De reden daarvoor is dat er waarschijnlijk tegelijkertijd ook renteverlagingen in 2024 en 2025 zullen worden ingeprijsd. In de eurozone is de kerninflatie nog steeds te hoog. Dit blijft voor druk op de ECB zorgen om de rente verder op te trekken. Bovendien is de drempel voor de ECB om haar rente te verlagen aanzienlijk, waardoor de obligatierentes in de eurozone waarschijnlijk hoog blijven.

Positionering - belangrijkste keuzes

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand met een min of meer neutrale positie in aandelen geëindigd We hebben aan het eind van de maand een onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid), die voor een groot deel wordt veroorzaakt door de shortpositie op de Japanse 10-jaarsrente
We hebben deze maand een positie opgebouwd die beoogt in te spelen op dalende rentes in de VS en het VK en op stijgende rentes in Duitsland/de eurozone
We hebben binnen de aandelenportefeuille een positie die beoogt te profiteren van een relatieve outperformance van de energiesector ten opzichte van de financiële en vastgoedsectoren Naast de posities in investment grade-bedrijfsobligaties en overheidsobligaties, hebben we de niet in de benchmark opgenomen positie in obligaties van opkomende landen behouden
We hebben een positie die beoogt te profiteren van het positieve momentum voor technologieaandelen De shortpositie die inspeelt op een verwachte rentestijging in Japan is behouden

Bron: Multi Asset Solutions Goldman Sachs Asset Management (30/06/23)

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina: Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enke-le uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewij-zigd. Goldman Sachs Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of bedrijfsonderdeel behorend tot The Goldman Sachs Group Inc., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprake-lijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de infor-matie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldi-gen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Goldman Sachs Asset Management B.V. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoers-schommelingen. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing, or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability, or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video