Dynamic Mix maandupdate: grote verschillen op markten in mei

10 juli 2023

Terugblik

Op de financiële markten waren vorige maand grote verschillen zichtbaar, terwijl de macro-economische data evenmin eensluidend waren.

Waar de Europese economische-groeicijfers in mei zwakker dan verwacht bleken, trok de groei in de Verenigde Staten (VS) aan. In China leek het positieve effect van het opheffen van de corona-maatregelen afgelopen december aan kracht in te boeten. De onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond verliepen door de bank genomen soepel en hadden een beperkte invloed op de overheidsfinanciën.

Mei was een relatief rustige maand voor de financiële markten in lokale rendementen gemeten. Beleggers in wereldwijde aandelen profiteerden daarentegen van de waardestijging van de dollar ten opzichte van de euro. Hierdoor waren wereldwijde aandelenrendementen in euro’s gemeten sterk positief. In plaatselijke valuta gemeten daalden wereldwijde aandelen met 0,3% (MSCI World AC Net), terwijl ze in euro’s met 2,4% opliepen. Met name Japanse en Amerikaanse aandelen deden het goed. In Europa bleven de aandelenkoersen onder meer achter door de tegenvallende groei in de eurozone en China.[1]

Op de obligatiemarkten steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 20 basispunten na de publicatie van degelijke groeicijfers in de VS en uitspraken van de Federal Reserve. De Fed verhoogde de basisrente met 25 basispunten en gaf tegelijkertijd aan in juni mogelijk op de pauzeknop te drukken. Sterke werkgelegenheidsdata en een hardnekkige kerninflatie voedde evenwel de toenemende verwachting dat de komende maanden nog minstens een renteverhoging volgt. In de eurozone daalde de Duitse 10-jaarsrente met 5 basispunten, onder andere gevoed door een tegenvallende economische groei. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde, volgens verwachting, de rente met 25 basispunten. Ze lijkt vastbesloten om verdere verhogingen door te voeren de komende maanden om de inflatie te bestrijden.[2]

1 MSCI. Data per 31 mei 2023. 2 Refinitiv Eikon. Data per 31 mei 2023.


Vooruitblik

Voor de VS en de eurozone verwachten we nog altijd een zwakke economische groei, onder de langetermijntrend, door het strakkere monetair beleid en de krappere kredietvoorwaarden. We blijven een basisscenario voorzien waarin de economische cyclus kan eindigen met een milde recessie. De inflatie neemt naar onze verwachting af in de VS en Europa, maar kan nog wel op een hoog niveau blijven.  

De dominante thema’s zijn niet wezenlijk veranderd. De belangrijkste aandachtspunten blijven de snelheid waarmee de inflatie zal normaliseren en de rol van de arbeidsmarkt hierin, de economische en winstgroeivooruitzichten, en de reactie van centrale banken op deze belangrijke variabelen. De geopolitieke omstandigheden blijven daarnaast ook om aandacht vragen.

We verwachten dat de omstandigheden voor aandelen uitdagend blijven, maar hadden per eind mei een kleine onderweging ten opzichte van de benchmarkwegingen. Hetzelfde geldt voor onze duratiepositie. Hier is de onderweging met name het gevolg van een shortpositie in Japan.Positionering

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand met een kleine onderweging in aandelen geëindigd We hebben aan het eind van de maand een onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid) die bijna volledig wordt veroorzaakt door de short-positie op de Japanse 10-jaarsrente
We hebben binnen de aandelenportefeuille een positie opgezet die beoogt te profiteren van een relatieve outperformance van de energiesector ten opzichte van de financiële en vastgoedsectoren Naast de posities in investment grade en overheidsobligaties hebben we de niet in de benchmark opgenomen positie in obligaties van opkomende landen (0,6%) behouden
  De short-positie die inspeelt op een verwachte rentestijging in Japan is behouden. De positie die inspeelt op het minder steil worden van de Amerikaanse rentecurve is teruggedraaid.

Bron: Multi Asset Solutions Goldman Sachs Asset Management (31/05/23)

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina:Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enke-le uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de infor-matie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewij-zigd. Goldman Sachs Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of bedrijfsonderdeel behorend tot The Goldman Sachs Group Inc., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprake-lijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de infor-matie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldi-gen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Goldman Sachs Asset Management B.V. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoers-schommelingen. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing, or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability, or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video