Dynamic Mix maandupdate: Duidelijk negatiever sentiment in februari

28 maart 2023

Terugblik

Het beleggerssentiment was in februari duidelijk negatiever na de sterke start van de financiële markten in januari. De inflatie daalde minder sterk dan verwacht en de economie bleek weerbaar. Hierdoor werden de zorgen aangewakkerd dat centrale banken wellicht toch meer moeten doen om de inflatie te beteugelen.

De Amerikaanse kerninflatie kwam in januari op maandbasis uit op 0,4% en op jaarbasis op 5,6%. De consumen-tenprijzen in de Eurozone daalden in januari met 0,2% ten opzichte van december. Maar de kerninflatie, waarin volatiele componenten zoals voedsel- en energieprijzen worden uitgesloten, steeg op jaarbasis naar 5,3%. De Federal Reserve verhoogde in februari de rente met 25 basispunten, terwijl de Europese Centrale Bank de rente met 50 basispunten opschroefde. Economische cijfers zoals bijvoorbeeld werkgelegenheidsdata en een hoger ondernemersvertrouwen in de dienstensector duidden op economische weerbaarheid.[i]

De rentestanden stegen hierdoor sterk in februari, en dan met name van obligaties met kortere looptijden. De Amerikaanse 2- en 10-jaarsrentes stegen met respectievelijk 59 en 39 basispunten. De Engelse en Duitse 10-jaarsrentes stegen met respectievelijk 49 en 36 basispunten.[ii]

De aandelenmarkten startten de maand goed, maar de koersen daalden sterk nadat het sentiment halverwege de maand was omgeslagen. Hierdoor tekenden de meeste indices per saldo een verlies op. Wereldwijde aan-delen daalden per saldo met 0,5% (MSCI AC World NR in euro). Daarbij waren de regionale verschillen groot. Europese aandelen (+1,8%, MSCI Europe NR in euro) deden het relatief goed, terwijl aandelen van de opko-mende landen (-4,2%, MSCI Emerging Markets NR in euro) fors onder druk stonden.[iii]

Vooruitblik

De dominante thema’s zijn niet wezenlijk veranderd. De belangrijkste aandachtspunten blijven de snelheid waarmee de inflatie zal normaliseren, de economische en winstvooruitzichten, het centralebankenbeleid en de geopolitieke situatie. Het is nog te vroeg om zeer optimistisch te worden over wereldwijde economische groei. We verwachten nog altijd een zwakke economische groei voor de VS en de Eurozone, maar een milde recessie blijft ook tot de mogelijkheden behoren. Toekomstige economische ontwikkelingen zullen voor een belangrijk deel het monetair beleid van centrale banken bepalen. Deze onzekerheid blijft een bron van beweeglijkheid voor de aandelenmarkten.

 

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand geëindigd met een onderweging in aandelen We hebben per einde maand een licht onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid)
Binnen de aandelenportefeuille hebben we weer een kleine positie ingenomen om in te spelen op onze verwachting dat groeiaandelen achterblijven in een stijgende renteomgeving. Dit is ook om te compenseren voor de tilt naar groeiaandelen binnen duurzame aandelenbeleggingen. We hebben een niet in de benchmark opgenomen positie in risicovollere bedrijfsobligaties (2,2%) en obligaties van opkomende landen (0,6%)
  Binnen de vastrentende portefeuille hebben we de positie gesloten die inspeelt op een daling van de Amerikaanse rente

 

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

 

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastren-tende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instru-menten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastren-tende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde ver-gelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aande-len. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dyna-mic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina:Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.


[i] Bloomberg, data per 28-2-2023
[ii] Refinitiv Eikon, data per 28-2-2023
[iii] Refinitiv Eikon, data per 28-2-2023


Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enke-le uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de infor-matie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewij-zigd. Goldman Sachs Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of bedrijfsonderdeel behorend tot The Goldman Sachs Group Inc., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprake-lijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de infor-matie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldi-gen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Goldman Sachs Asset Management B.V. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoers-schommelingen. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video