Maandupdate NN Dynamic Mix: Sterkte start van het jaar

17 februari 2023

Terugblik

De financiële markten startten sterk in 2023. Zowel aandelen als obligaties wonnen fors terrein in januari. Optimis-me rond de Chinese heropening, de verdere daling van de Europese gasprijzen en de matigende Amerikaanse inflatie deden de kansen op een ‘soft landing’ van de wereldeconomie toenemen. De economische cijfers kwamen hoger uit dan verwacht in de Eurozone en in China. Het bbp van de Eurozone steeg in het vierde kwartaal met 0,1% ten opzichte van de voorgaande drie maanden en vermeed zodoende een krimp. In de VS was het economisch plaatje gemengd. De Amerikaanse economie vertraagde minder dan verwacht (+2,9% geannualiseerd tijdens het vierde kwartaal), na +3,2% geannualiseerd in het derde kwartaal. De detailhandelsverkopen en de industriële pro-ductiecijfers vielen wel tegen.[1]

De inflatiecijfers waren bemoedigend in januari. De Amerikaanse kerninflatie zette haar daling door. Ook de consumentenprijzen in de Eurozone daalden in januari met 0,4% ten opzichte van december, maar de kerninflatie in de Eurozone bleef stabiel met 5,2% op jaarbasis.[2]

De bedrijfsresultaten in de VS gingen weinig overtuigend van start. De aandelenmarkt trok zich daar echter weinig van aan. Tot nu toe zagen zeven van de 11 sectoren hun winstmarge dalen in het vierde kwartaal van 2022.[3]

In deze context stegen wereldwijde aandelen met 5,2% in januari (MSCI World NR in euro). Aandelen uit de Eurozone deden het relatief goed, Amerikaanse en Japanse aandelen bleven achter. Obligaties kenden ook een goede maand met positieve rendementen door dalende rentestanden. De Amerikaanse en Duitse 10-jaars rente daalden beide met 30 basispunten. De 10-jaars rente in Duitsland eindigde op 2,3%, terwijl de Amerikaanse 10-jaars rente daalde naar 3,5%. In januari verzwakte de Amerikaanse dollar verder en daalde 1,8% ten opzichte van de euro.[4]

Vooruitblik

De dominante thema’s zijn niet wezenlijk veranderd. De belangrijkste aandachtspunten blijven de snelheid waarmee de inflatie zal normaliseren, de economische- en winstvooruitzichten, centralebankenbeleid en de geopolitieke situatie. Het nog te vroeg om zeer optimistisch te worden ten aanzien van wereldwijde economische groei, ondanks de beter dan verwachte groei in het vierde kwartaal.

Wij verwachten in 2023 geen bedrijfswinstgroei in de VS en voorzien een winstdaling in de Eurozone met 5% . Wij verwachten dat aandelenmarkten in de komende maanden volatiel zijn, dit ondanks een zeer sterke start van het jaar. Wij zijn nog niet voldoende overtuigd om voor een overweging van aandelen te kiezen. Voor wat betreft de vastrentende waarden ligt het ergste achter ons. De inflatiecijfers komen lager uit en ook het centralebankenbeleid sluit daar bij aan. Dit maakt de situatie voor vastrentende waarden positiever dan enkele maanden geleden. We hebben de rentegevoeligheid van de portefeuille dan ook aangepast naar een zeer lichte duratieonderweging.

 

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand geëindigd met een onderweging in aandelen met name door het terugschalen van Europese aandelen We hebben per einde maand een licht onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid), hierbij hebben we onderwogen posities in de Duitse rente
Binnen de aandelenportefeuille hebben we de onderweging van groeiaandelen gesloten We hebben een off-benchmark positie in risicovollere bedrijfsobligaties (2,2%) en obligaties van opkomende landen (0,6%)
  Binnen de vastrentende portefeuille hadden we nog een positie die inspeelt op een daling van de Amerikaanse 10-jaars rente (t.o.v. de Duitse 10-jaars rente)

 

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

 

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina:NN Dynamic Mix I, NN Dynamic Mix II, NN Dynamic Mix III, NN Dynamic Mix IV en NN Dynamic Mix V.


[1] Bloomberg, data per 31-1-2023
[2] Bloomberg, data per 31-1-2023
[3] Bloomberg, data per 31-1-2023
[4] Refinitiv, data per 31-1-2023

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR-classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. NN Investment Partners B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Beleid). Beleggen brengt risico’s met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video