Maandupdate NN Dynamic Mix: Moeilijke maand voor aandelen en obligaties

16 januari 2023

Terugblik

Na een sterke start van het vierde kwartaal op vooral de aandelenmarkten sloeg het beleggerssentiment in december om en zowel aandelen als staatsobligaties lieten negatieve rendementen zien.

Commentaren van centrale banken en inflatiecijfers voerden in de laatste maand van het jaar de boventoon op de markten. Aanvankelijk zorgde de kleiner dan verwachte stijging van de consumentenprijzen voor een positieve verrassing. De Amerikaanse feitelijke inflatie vertraagde voor de vijfde maand op rij, naar +7,1% op jaarbasis. Op 14 december verhoogde de Federal Reserve de rente vervolgens met 50 basispunten. Ook de Europese Centrale Bank en de Bank of England schroefden hun rentes met 50 basispunten op.

Ook economische cijfers brachten weinig goed nieuws. De PMI-cijfers voor de grootste economieën noteerden onder de 50, wat wijst op krimp. Een positieve verrassing was wel de versoepeling van de covidmaatregelen in China.

Al met al leek de risicobereidheid duidelijk afgenomen en lieten vooral aandelen tegenvallende resultaten zien. Wereldwijde aandelen (MSCI World NR) daalden in euro’s met maar liefst 7,6%, wat de eerdere winsten in het kwartaal grotendeels teniet deed. Aandelen uit opkomende landen, de eurozone en Japan deden het (in euro’s) duidelijk beter, maar ook hier waren de rendementen negatief.

Ook op de wereldwijde obligatiemarkten waren de rendementen in december negatief, door stijgende rentes. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 13 basispunten tot 3,8%. De Duitse 10-jaarsrente ging vooral in de laatste dagen van het jaar omhoog en steeg over heel december met maar liefst 62 basispunten. De centrale bank van Japan verraste de markten met een aanpassing van het programma om de rente op staatsobligaties te controleren. De 10-jaarsrente op Japanse staatsobligaties mag voortaan in een bandbreedte van 1% bewegen, waar dit eerder 0,5% was.

In december verzwakte de Amerikaanse dollar verder ten opzichte van de euro, met 3,7%.

Vooruitblik

Aandachtspunten voor 2023 zijn de snelheid waarmee de inflatie zal normaliseren, de diepte van de recessie/winstdalingen, de economische situatie in China en de geopolitieke omstandigheden.

We verwachten dat 2023 op economisch vlak een moeilijk jaar wordt, met afnemende economische groei en een vorm van recessie, zeker in Europa. De groei zal later in het jaar waarschijnlijk de bodem bereiken, te beginnen in Europa (minder last van hoge energieprijzen) en China (heropening na toename van het aantal coronabesmettingen). Beleggers kunnen deze context meenemen in hun verwachtingen voor de winstgroei.

Het begin van 2023 zal misschien nog wel lijken op 2022, met onrustige financiële markten, maar we gaan ervan uit dat er gaandeweg een vorm van stabilisatie zal komen. We verwachten dat de focus van beleggers door het pieken van de inflatie en het rentebeleid op termijn minder op oplopende rentes en meer op de groeivooruitzichten zal komen te liggen.

 

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand geëindigd met een onderweging in aandelen. We hebben per eind december een onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid). Hierbij hebben we onderwogen posities in de Duitse rente.
Binnen de aandelenportefeuille hebben we een ‘stijlpositie’ ingenomen door groeiaandelen te onderwegen. We hebben niet in de benchmark opgenomen posities in risicovollere bedrijfsobligaties (1,7%) en obligaties van opkomende landen (0,6%).
  In de vastrentende portefeuille hebben we in december ook een positie opgenomen die inspeelt op een daling van de Amerikaanse 10-jaarsrente (ten opzichte van de Duitse 10 jaarsrente).

 

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

 

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina:NN Dynamic Mix I, NN Dynamic Mix II, NN Dynamic Mix III, NN Dynamic Mix IV en NN Dynamic Mix V.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR-classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. NN Investment Partners B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Beleid). Beleggen brengt risico’s met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video