Maandupdate NN Dynamic Mix: Goede maand voor meeste beleggingscategorieën

15 december 2022

Terugblik

Verschillende ontwikkelingen bepaalden de markbewegingen in november: de inflatiecijfers waren lager, de dollar verzwakte na maanden van appreciatie ten opzichte van de euro en de rentes daalden. Goede omstandigheden dus voor nagenoeg alle beleggingscategorieën.

Volgens voorlopige cijfers zijn de consumentenprijzen in de eurozone (feitelijke inflatie) met 10% op jaarbasis gestegen. De stijging is weliswaar nog fors, maar minder sterk dan in oktober (10,6%). In de Verenigde Staten liepen de consumentenprijzen in oktober op met 7,7% op jaarbasis, tegenover +8,2% in september. De wereldwijde groeivooruitzichten verzwakten enigszins. Zo noteerden de inkoopmanagersindices (PMI) duidelijk onder de 50, wat duidt op krimp.

Al met al was de risicobereidheid onder beleggers groter en daardoor lieten vooral de meer risicovolle beleggingscategorieën mooie resultaten zien. De aandelenmarkten stegen voor de tweede maand op rij. Deze opmars vond vooral plaats na de toespraak van Fed-voorzitter Powell. Wereldwijde aandelen stegen in november met 3,4% in euro’s (MSCI World AC Net Return). Vooral aandelen van opkomende landen behaalden sterke resultaten, net als aandelen uit de eurozone.

Ook de wereldwijde obligatiemarkten lieten positieve rendementen zien. Dit was te danken aan de daling van de rentes, mede ingegeven door de verwachting dat de centrale banken hun rentes gematigder zullen verhogen. Na drie maanden van stijgingen ging de Amerikaanse 10-jaarsrente in november met 44 basispunten omlaag, terwijl de Duitse 10-jaarsrente met 21 basispunten daalde. Voor toekomstige renteontwikkelingen zullen alle ogen zijn gericht op de bijeenkomsten van centrale banken in december.

Vooruitblik

De topprioriteit van centrale banken blijft de strijd tegen de inflatie, maar hun communicatie lijkt evenwichtiger. Dit geeft aan dat ze ook naar de (groei)verwachtingen kijken. Fed-voorzitter Powell zei bijvoorbeeld dat hij “niet te sterk wil verkrappen” en dit was een duidelijk andere boodschap dan eerder. Wij verwachten dan ook dat macro- en bedrijfsfundamentals een grotere rol zullen spelen voor de financiële markten. We hebben in 2022 de waarderingen al zien dalen door de hogere reële rentes.

Op korte termijn blijven we nog enigszins voorzichtig, vooral ten aanzien van aandelen. Op de middellange termijn verwachten we dat de geleidelijke normalisatie van de inflatie en de daaropvolgende pauze in renteverhogingen een bodem onder de waarderingen zullen leggen en de basis zullen leggen voor een duurzaam marktherstel zodra de groeivooruitzichten een dieptepunt bereiken.

 

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand geëindigd met een onderweging in aandelen. We hebben per eind november een onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid). Hierbij hebben we onderwogen posities in de Duitse rente.
Binnen de aandelenportefeuille hebben we een ‘stijlpositie’ ingenomen door groeiaandelen te onderwegen. We hebben niet in de benchmark opgenomen posities in risicovollere bedrijfsobligaties (1,2%) en obligaties van opkomende landen (0,6%).

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

 

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina: NN Dynamic Mix I, NN Dynamic Mix II, NN Dynamic Mix III, NN Dynamic Mix IV en NN Dynamic Mix V.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR-classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. NN Investment Partners B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Beleid). Beleggen brengt risico’s met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video