Maandupdate NN Dynamic Mix: Donkere wolken zorgen voor opmerkelijke ommekeer

19 augustus 2022

Terugblik
Juli werd gekenmerkt door een stevig herstel op de financiële markten. Alle risicovolle activa (zoals aandelen, vastgoed, grondstoffen en risicovolle obligaties) veerden op, maar ook staatsobligaties maakten een opmerkelijke comeback. Na het bloedbad op de financiële markten in de eerste helft van 2022 was het niet vreemd dat er een soort technisch herstel volgde. Dit herstel was echter opvallend sterk, gezien de tegenvallende economische cijfers.

In de afgelopen weken is de kans op een wereldwijde recessie verder toegenomen. De hoge inflatie drukt de koopkracht en zorgt tegelijkertijd voor een forse terugval in het vertrouwen van consumenten en ondernemers. Door de hoge energieprijzen is het consumentenvertrouwen in de eurozone bijvoorbeeld gedaald tot niveaus die we aan het begin van de coronapandemie zagen. In de VS daalde de vertrouwensindex voor inkoopmanagers (PMI) uit de dienstensector van 52,7 naar 47, waarbij een score onder de 50 wijst op krimp. Technisch gezien bevindt de Amerikaanse economie zich zelfs al in een recessie, omdat het bruto binnenlands product onverwacht voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen (eerste kwartaal -1,6%, nu -0,9%). De economische groei in de eurozone verraste wel in positieve zin. De economische activiteit lag in het tweede kwartaal 0,7% hoger dan in het eerste, dankzij meer uitgaven in de horeca en toerisme. De Duitse economie is in het afgelopen kwartaal echter al licht gekrompen.
Rusland heeft de gaskraan naar Europa in de afgelopen maand verder dichtgedraaid. De Nord Stream 1, de belangrijkste gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, levert sinds de laatste week van juli nog maar 20% van de maximumcapaciteit (was 40%). Gastekorten en -rantsoenering in de komende winter kunnen de Duitse industrie hard raken. Een op de drie Duitse bedrijven in de staal-, glas- en papierindustrie wil zijn productie verminderen of zelfs stopzetten, wat ook een domino-effect zal hebben op de rest van de economie.
Tegelijkertijd klommen de inflatiecijfers verder op. Zowel in de VS als de eurozone liggen de consumentenprijzen gemiddeld zo’n 9% hoger dan een jaar terug. De kerninflatie (zonder energie en voeding) viel in de VS wel wat terug (van 6,5% in maart naar 5,9% nu). In deze inflatieomgeving gingen de centrale banken door met het verkrappen van hun monetair beleid. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de basisrente vorige maand nogmaals met 0,75%-punt, naar 2,5% (tegenover 0,25% in februari). De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde de rente met 0,5%-punt. Deze stap was groter dan verwacht en de depositorente is nu niet langer negatief. Verder pakte de ECB uit met een nieuw instrument om probleemlanden als Italië te helpen.


Vooruitblik
De wereldeconomie moest in het afgelopen kwartaal afrekenen met een vertragende groei door lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. Stijgende grondstoffenprijzen en aanhoudende problemen in de aanvoerketen stuwden de inflatie naar het hoogste niveau van de afgelopen decennia. Deze ongekende inflatiespurt zet in de komende kwartalen een immense rem op de reële koopkracht van consumenten en mogelijk ook op de winstmarges van bedrijven. Ook is het financiële klimaat in de eerste jaarhelft sterk verkrapt door de ommezwaai in het monetaire beleid en de forse correctie op de financiële markten.
Dit alles had de wereldeconomie al in een recessie kunnen duwen, ware het niet dat de private sector nog erg veerkrachtig is. De economische vooruitzichten voor de tweede helft van 2022 hangen sterk af van de vraag of de veerkracht van de private sector standhoudt. Jammer genoeg lijken er barsten te komen in het vertrouwen van de private sector (zowel bij consumenten als bedrijven). Verder nemen de enorme spaaroverschotten van consumenten af en lijken de bedrijfswinsten steeds meer onder druk te komen, waardoor het vermogen van bedrijven om extra kostenschokken op te vangen afneemt. Een lichtpuntje is dat de arbeidsmarkt vooralsnog standhoudt.
De ontwikkeling van de inflatie blijft moeilijk in te schatten en hangt af van het verloop en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne (zoals de energiecrisis) en of er nieuwe lockdowns in China volgen. Hoe langer de inflatie hoog blijft, hoe groter het risico dat huishoudens en bedrijven hun uitgaven massaal gaan terugschroeven. Ook zal een inflatie die langer hoog blijft de centrale banken stevig op de rem doen staan, waardoor het risico toeneemt dat ze een recessie veroorzaken of zelfs erger maken.
Al met al zijn de recessierisico's in onze ogen verder toegenomen. Een recessie lijkt in Europa moeilijk te vermijden, mede door de energiecrisis en het risico van vrijwillige of gedwongen gasrantsoenering. In de VS houdt de binnenlandse vraag beter stand en blijft de arbeidsmarkt voorlopig relatief sterk, al neemt de kloof tussen arbeidsvraag en -aanbod wat af. Onder deze omstandigheden is het opvallend dat de consensusverwachtingen voor de bedrijfswinsten nog niet zijn verlaagd. Daarnaast zal het marktsentiment de speelbal blijven van de ontwikkeling van de inflatie, de geopolitieke situatie, het monetaire beleid, de ontwikkelingen in China en de mate van de nakende groeivertraging. Totdat we meer duidelijkheid hebben, kunnen we krachtige aandelenrally's zien, maar deze lijken niet houdbaar zolang inflatie-/groeivooruitzichten niet verbeteren.


 

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand geëindigd met een onderweging in aandelen. We hebben een onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid). Hierbij hebben we onderwogen posities in de Amerikaanse en Duitse rente en een overwogen positie in de Japanse rente.
Op regioniveau hebben we een voorkeur voor Noord-Amerika boven Europa, omdat Europa kwets-baarder is door de energieafhankelijkheid. Voor de risicovollere obligaties zijn we neutraal. Binnen deze categorie hebben we een lichte voor-keur voor de meest kredietwaardige bedrijfsobliga-ties (investment grade).
Op sectorniveau zijn we overwogen in de industrie versus onderwogen in telecom. Voor obligaties van opkomende markten zijn we neutraal.

 

Maandupdate NN Dynamic Mix Hogere inflatie zorgt voor nog meer onrust_Graph.jpg

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vast-rentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbe-leid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina: NN Dynamic Mix I, NN Dynamic Mix II, NN Dynamic Mix III, NN Dynamic Mix IV en NN Dynamic Mix V.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukke-lijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informa-tie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Part-ners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toe-stemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland geves-tigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Fi-nanciële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR-classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. NN Investment Partners B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fond-sen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Beleid). Beleggen brengt risico’s met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wissel-koersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicitai-re mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video