Maandupdate NN Dynamic Mix - Markten lijken in mei in een achtbaan te zitten

16 juni 2022

Terugblik
De financiële markten bevonden zich in mei in een rollercoaster. De hoge inflatie, het mogelijk te krachtig ingrijpen door de centrale banken en de zorgen om de groei door de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China vertroebelden het beleggers-sentiment in de eerste drie weken van de maand. De onzekerheid over de koopkracht van de consument nam opnieuw toe na tegenvallende resultaten van enkele grote Amerikaanse retailers. Tegelijkertijd liepen de (reële) obligatierentes verder op.

In de laatste week van de maand leefden de aandelenmarkten echter op, deels door technische factoren. Na acht opeen-volgende negatieve weekrendementen voor de Amerikaanse S&P 500-index was het beleggerssentiment in mei historisch laag geworden. Vanwege de angst voor afkoeling van de wereldeconomie en mogelijk een recessie hadden veel beleggers hun aandelenposities fors verkleind. Ook waren de kasposities in beleggingsfondsen sinds december 2018 niet meer zo groot geweest. In de laatste week van mei was er echter voor het eerst sinds lange tijd weer sprake van netto-instroom in aandelen; meer dan 20 miljard dollar, vooral in Amerikaanse aandelen. Hierdoor werden technische weerstandsniveaus gebroken, wat extra kopers aantrok en de opleving nog versterkte.
Toch leken er ook fundamentele krachten aan het werk die het beleggerssentiment enigszins deden opveren. Zo daalde de Amerikaanse kerninflatie van 5,2% in maart naar 4,9% in april. Dit kan erop wijzen dat de inflatie in de Verenigde Staten het hoogtepunt heeft bereikt. De eurozone is zo ver nog niet, want de inflatie steeg hier opnieuw sterker dan verwacht naar 8,1%. Boosdoener blijft vooral energie, maar ook de prijzen van voeding en andere goederen en diensten beginnen op te lopen.
De hoge inflatiecijfers zetten de ECB verder onder druk om haar monetaire beleid te verkrappen. Ze wil de rente in juli voor het eerst verhogen en voor eind september zal er een einde komen aan de negatieve depositorente. De de Federal Reserve verhoogde haar beleidsrente al voor de tweede keer dit jaar, nu met 0,5%-punt. Voorzitter Powell verzekerde de markten dat de Fed de rente zal blijven verhogen tot er duidelijk en overtuigend bewijs is dat de Amerikaanse inflatie aan het matigen is.
Toch verhoogden de markten hun renteverwachtingen voor de Fed niet; de consensus bleef dat de Fed haar beleidsrente stelselmatig zal opschroeven tot ongeveer 3%. Dit kwam mede door een aantal tegenvallende economische cijfers in de Verenigde Staten (negatieve groei over het eerste kwartaal, zwakke cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt).
De forse vertraging van de economische groei in China door strenge coronalockdowns dwong Chinese beleidsmakers om meer stimuleringsmaatregelen te nemen. Zij kwamen met directe maatregelen ter ondersteuning van de geteisterde vast-goedmarkt en een nieuwe ronde aan belastingverlagingen en lijken het consumentenvertrouwen daarmee echt een boost te willen geven. Bovendien zorgt goed nieuws over het aantal Covid-besmettingen ervoor dat de lockdown in Shanghai wordt opgeheven.

Vooruitblik
De oorlog in Oekraïne zorgt voor extra onzekerheid in economische en financiële zin. Net nu de economische groei leek te gaan versnellen dankzij de heropening van economieën en een inhaalvraag naar diensten, moeten we afrekenen met twee nieuwe schokken.
De eerste is een geopolitieke schok. De oorlog in Oekraïne en de sancties doen de prijzen van energie, voedsel en industri-ele grondstoffen fors oplopen. Dit kan de koopkracht van gezinnen aantasten en het vertrouwen van consumenten en bedrijven beïnvloeden. De tweede schok heeft betrekking op inflatie. De hoge inflatiecijfers zijn weliswaar niet het gevolg van een uit de hand lopende vraag, maar van verstoringen aan de aanbodzijde (door de pandemie en de oorlog). Toch lijken de Amerikaanse en Europese centrale banken vastberaden om de oplopende inflatieverwachtingen een halt toe te roepen. Het samenspel tussen deze twee schokken bemoeilijkt de taak voor centrale banken om een zachte landing van de economie te bewerkstellingen.
China had de afgelopen maanden te lijden van een vastgoedcrisis en een nieuwe COVID-uitbraak. De strikte ‘zero-COVID’-strategie drukte de Chinese groei en verergert de aanvoerproblemen voor de rest van de wereld. De aangekondigde extra fiscale stimulering en het besef dat de vastgoedcrisis moet worden aangepakt, kunnen samen extra rugwind creëren voor het Chinese economische herstel dat op komst is dankzij de versoepeling van de COVID-lockdowns (bijvoorbeeld in Shang-hai).
Het marktsentiment blijft afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie, de geopolitieke situatie, het monetaire beleid, de ontwikkelingen in China en de mate van de verwachte groeivertraging. In elk geval staat vast dat de onzekerheid is toege-nomen en dat de verhouding tussen groei en inflatie in het afgelopen kwartaal is verslechterd.
Het klinkt wellicht vreemd, maar het is positief dat naast de aandelenmarkten ook het sentiment onder beleggers een knauw heeft gekregen. In het verleden is een erg negatief sentiment namelijk vaak een goede contra-indicator gebleken en geen goed moment om uit de markt te stappen. Integendeel. Een negatief sentiment alleen is echter niet voldoende. Er is een katalysator nodig om de markttrend duurzaam om te keren. Dit kan zijn in de vorm van een diplomatieke oplossing voor het conflict in Oekraïne (onwaarschijnlijk), een piek in de inflatiecijfers (misschien dichtbij in de Verenigde Staten, maar niet in Europa) die van invloed zou zijn op de verwachtingen voor het monetaire beleid, of een verbetering in China (zou positief zijn voor de wereldeconomie en de aanvoerproblemen).
Totdat er meer duidelijkheid komt, kunnen we een aantal krachtige aandelenrally’s zien, maar deze lijken niet houdbaar zolang de inflatie-/groeivooruitzichten niet verbeteren. Ondanks enkele prille lichtpuntjes in de economische cijfers (moge-lijke piek in de Amerikaanse inflatie, betere signalen uit China) lijkt het ons te vroeg om de groei- en inflatiezorgen op te bergen.

Posities binnen de strategieën

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand geëindigd met een neutrale weging in aandelen. We hebben een onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid), waarbij we sterker onderwogen zijn in de Amerikaanse rente dan in de Duitse rente.
Op regioniveau hebben we een voorkeur voor Noord-Amerika boven Europa, omdat Europa kwetsbaarder is door de energieafhankelijkheid. Voor de risicovollere obligaties zijn we neutraal. Binnen deze categorie hebben we een lichte voorkeur voor de meest kredietwaardige bedrijfsobligaties (investment grade).
Op sectorniveau zijn we gezien de stijgende rentes overwogen in financials en onderwogen in telecom. Voor obligaties van opkomende markten zijn we neutraal.

Kwartaal update NN Dynamic Mix fondsen - image.jpg

Beschrijving beleggingsstrategieën
De Dynamic Mix-strategieën beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende strategieën (welke beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De strategieën hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De strategieën proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds (met daarin informatie over het fonds, de kosten en de risico’s) zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. NN Investment Partners B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wft. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op www.nnip.com (sectie Beleid). Beleggen brengt risico’s met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video