Vooruitblik 2020: wat doen de overheden?

24 januari 2020

OutlookNN Investment Partners (NN IP) heeft de vooruitzichten voor 2020 bekendgemaakt. Hieronder de belangrijkste punten voor de economie en de verschillende beleggingscategorieën.

Scenario’s voor de economie

Nu de centrale banken nog maar weinig extra kunnen doen om de economieën te stimuleren, ligt de bal bij de overheden. De belangrijkste vraag voor 2020 luidt dan ook: gaan de overheden aan de slag met de begroting of structurele hervormingen? Zo ja, dan is er ruimte voor een gematigd herstel van de economische groei, mits ook de politieke risico’s afnemen. Zo nee, dan dreigt een recessie.

De kans op het positievere scenario is iets toegenomen, maar een afgetekende trend die kant op is er niet. In sommige regio’s mogen overheden ook niet onbeperkt sleutelen aan hun begroting. Daar zal het fiscale beleid waarschijnlijk te reactief zijn om de groeivertraging een halt toe te roepen. Ook de rentes en inflatie zullen afhangen van de beleidsmix. Als het monetaire beleid het zwaarste stempel blijft drukken, zullen de rentes en inflatieverwachtingen waarschijnlijk laag blijven. Bij een zwaardere stem voor het begrotingsbeleid kunnen de onderliggende groei en de rentes omhoog.

Aandelen

Gezien de politieke risico’s blijven de vooruitzichten voor aandelen voor de korte termijn uitdagend, maar zoals gezegd kunnen stimulerende maatregelen van overheden gunstig zijn. Binnen aandelen heeft NN IP een voorkeur voor Europa, dat historisch gezien ondergewaardeerd is. In deze regio zullen cyclische aandelen het in 2020 waarschijnlijk beter doen dan de traditionele ‘veilige havens’.

Ook voor duurzame aandelen zijn de vooruitzichten goed. Bedrijven met aandacht voor mens, milieu en maatschappij zullen blijven profiteren van de transitie naar een meer duurzame toekomst. Binnen duurzame aandelen gaat de voorkeur van NN IP uit naar bedrijven die zich richten op hernieuwbare infrastructuur en nutsvoorzieningen, duurzame landbouw en oplossingen in de gezondheidszorg.

Obligaties

De totale waarde van obligaties met een negatieve rente is in 2019 sterk gestegen. Voor hogere rentes is in elk geval meer rust op de handelsmarkten nodig, maar dit is mogelijk niet voldoende. Een proactief beleid van de centrale banken kan helpen, maar de ruimte hiervoor is beperkt. Blijft over: de al genoemde (forse) begrotingsverruiming. Die lijkt onwaarschijnlijk in de Verenigde Staten en in Europa zijn hierover nog geen concrete besluiten genomen.

De rentes op obligaties van ontwikkelde landen zullen dus laag blijven en we zullen moeten wennen aan negatieve rentes. Dit maakt dat beleggers op zoek zullen gaan naar rendement. Per saldo is NN IP daarom gematigd positief voor bedrijfsobligaties. Ook beleggingen in opkomende markten zullen naar verwachting profiteren van de ‘zoektocht naar rendement’, obligaties sterker dan aandelen.

Vastgoed en grondstoffen

Vastgoed heeft een relatief hoog dividendrendement, zeker in vergelijking met staatsobligaties met een negatieve rente. Dit zal de categorie naar verwachting ook in 2020 een impuls geven. Wel kan de instroom beperkt zijn, omdat vastgoed al in relatief veel portefeuilles is opgenomen.

Tot slot zal de vraag naar grondstoffen waarschijnlijk dalen. Tegelijkertijd zal het aanbod toenemen als de Amerikaanse dollar in waarde stijgt, waardoor de kosten van veel grondstoffenproducenten lager worden. Veel hangt echter af van de ontwikkelingen op de handelsmarkt. Edelmetalen zullen naar verwachting opnieuw het meest in trek zijn.

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact