Best presterende fondsen 1e helft 2018

9 juli 2018

Top 5 best presterende fondsen 2017_200x200.jpgIn de eerste zes maanden van 2018 ging de wereldwijde groei een fase van stabilisatie in. De markten werden daardoor ook gevoeliger voor neerwaartse risico’s, zoals de dreiging van een handelsoorlog. Terwijl in de eerste drie maanden nog (opkomende) obligatiefondsen uitblonken, zijn het over het volledige half jaar vooral sectorfondsen (aandelen) die het beste presteren.

  jan-juni 2018 per jaar, gemiddeld over 5 jr
1. NN Energy Fund 11,36% 4,64%
2. NN Information Technology Fund 10,54% 19,61%
3. NN Health Care Fund 6,12% 15,42%
4. NN Luxury Consumer Goods Fund 6,06% 11,35%
5. NN North America Fund 4,95% 14,57%

Cijfers NN IP januari – juni 2018 en per jaar, gemiddeld over 5 jaar

De halfjaarsrendementscijfers voor deze fondsen hebben betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. Alle cijfers betreffen de nettorendementen, waarbij de kosten reeds zijn verrekend. De rendementscijfers per jaar, gemiddeld over 5 jaar zijn per 30 juni 2018. Rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.


De lopende kosten voor de fondsen genoemd onder 1 t/m 4 bedragen 0,83% per jaar. De kosten voor fonds 5 bedragen 0,73% per jaar.

Risc-indicator-5.jpg Risk_Indicator_4.jpg
Geldt voor: Geldt voor:
NN Health Care Fund
NN Energy Fund
NN Luxury Consumer Goods Fund NN Information technology Fund
NN North America Fund  

 

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. NN(L) is een subfonds van NN (L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact