Uw vermogen beschermen

6 april 2018

Uw vermogen beschermen_200x200.jpgHet is mooi als vermogen groeit. Voor veel mensen die al iets hebben opgebouwd, is bescherming van dat vermogen echter vaak prioriteit nummer één. Met de huidige lage rentestand is het voor spaarders moeilijk om de inflatie voor te blijven. Voorzichtig beleggen in obligaties is voor defensieve beleggers dan een mogelijkheid. Met een langzaam stijgende rente zijn obligaties echter niet altijd uitgesproken veilig. Wat zijn dan de mogelijkheden om vermogen te beschermen?

Beleggen in dividendfondsen

Beleggen in fondsen die regelmatig dividend uitkeren biedt diverse voordelen. Dividend levert relatief stabiele inkomsten op en maakt een belangrijk onderdeel uit van uw totaalrendement. Als het dividend wordt herbelegd, kan het totale rendement na verloop van tijd sterk(er) oplopen. Beleggen in dividendfondsen brengt wel hetzelfde risico met zich mee als beleggen in andere fondsen.
Een totaaloverzicht van de dividenduitkeringen vindt u bij ‘Vragen’, onder het kopje ‘Dividend NN Beleggingsfondsen’.

Beleggen in obligatiefondsen met een korte of flexibele duratie

Als de rente stijgt heeft dat vaak een negatief effect op de prijs van obligaties. De prijs van een obligatie is namelijk omgekeerd evenredig aan de rente. Hoe groot een prijsdaling kan zijn, is afhankelijk van de rentegevoeligheid van een obligatie, ook wel ‘duratie’ genoemd. Obligaties die niet of nauwelijks reageren op een rentestijging of daling hebben een lage of flexibele duratie. U kunt bij ieder obligatiefonds op FitVermogen zien hoe hoog de rentegevoeligheid is. Een voorbeeld van een fonds met een lage rentegevoeligheid is het NN Opportunity Obligatie Fonds.

Vermogen doorgeven?

Voorzichtig omgaan met vermogen kan ook betekenen dat u uw vermogen wilt inzetten voor uw kinderen of kleinkinderen. Dat kan onder meer met StudieFit: hiermee bouwt u eenvoudig een bedrag op waarmee u uw kind of kleinkind een financieel steuntje in de rug kunt bieden bij een studie.

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V.
NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact