NN (L) Patrimonial Balanced Euro Sust N Cap EUR

Dit duurzame mixfonds biedt u een complete beleggingsportefeuille, waarbij gemiddeld 50% van het fondsvermogen wordt belegd in Europese aandelen en 50% in Europese staats- en bedrijfsobligaties. Het fonds selecteert alleen bedrijven met de naar verwachting beste vooruitzichten uit landen met de hoogste duurzame score op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance. Bedrijven die deze duurzame beginselen niet in acht nemen worden uitgesloten.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
-6,68 19,08 8,82 11,48 -16,68

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 29,82 i
 • Rendement YTD -16,68% i
 • Rendement 11,48% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 6,28% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR (onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, zie voorafgaande kennisgeving 28-6-2022). Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende instrumenten uit de eurozone, met inbegrip van groene obligaties, uitgedrukt in euro en Europese aandelen van bedrijven en emittenten die hun beleid richten op duurzame ontwikkeling en daarbij de beginselen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur in acht nemen. Voor het bepalen van het beleggingsuniversum van duurzame effecten die geselecteerd kunnen worden, screenen wij bedrijven op basis van uitsluitingscriteria. Bedrijven met ernstige en structurele problemen waarvan is aangetoond dat hun bedrijfsactiviteiten controversieel zijn, worden uitgesloten. We beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er strengere beperkingen van toepassing op beleggingen in uitgevers die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Alleen de landen met de hoogste score op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur worden geselecteerd. Het fonds wordt actief beheerd om te reageren op veranderende marktomstandigheden door onder meer gebruik te maken van fundamentele en gedragsanalyse, wat na verloop van tijd leidt tot dynamische assetallocaties. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een beleggingsprofiel van 50% in euro''s uitgedrukte obligaties en 50% Europese aandelen. Gemeten over een periode van vijf jaar streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark, die als volgt is samengesteld: 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Bloomberg Euro Aggregate. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Tactische allocatie en onderlinge spreiding van aandelen en obligaties, (2) Selectie op basis van de analyse van bedrijven en uitgevers die bij het behalen van bepaalde financiële doelstellingen de beginselen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid (zoals mensenrechten, niet-discriminatie, strijd tegen kinderarbeid) en deugdelijk bestuur in acht nemen, (3) Beslissingen die gericht zijn op portefeuillediversificatie en risicobeheer. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Dit duurzame mixfonds biedt u een complete beleggingsportefeuille, waarbij gemiddeld 50% van het fondsvermogen wordt belegd in Europese aandelen en 50% in Europese staats- en bedrijfsobligaties. Het fonds selecteert alleen bedrijven met de naar verwachting beste vooruitzichten uit landen met de hoogste duurzame score op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance. Bedrijven die deze duurzame beginselen niet in acht nemen worden uitgesloten.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 29,82 i
 • Rendement YTD -16,68% i
 • Rendement 11,48% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 6,28% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 13-08-2022
Rendement per kalenderjaar 13-08-2022
  2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) -6,68 19,08 8,82 11,48 -16,68

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact