NN (L) Green Bond N Cap EUR

Het fonds belegt in ‘Groene Obligaties’ in valuta EUR. Dit zijn obligaties waarvan de opbrengst tot doel heeft om duurzame projecten te bevorderen met voordelen voor het milieu. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die een windmolenpark willen neerzetten of bijvoorbeeld ontwikkelingsbanken die gelden in andere landen willen uitzetten om milieuvervuiling tegen te gaan.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
2,03 0,19 7,31 4,45 -3,36 -16,58

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 24,36 i
 • Rendement YTD -16,58% i
 • Rendement -3,36% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 8,71% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het fonds is geclassificeerd als een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals omschreven in artikel 9 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het fonds belegt ten minste 75% van zijn nettovermogen in een portefeuille van hoogwaardige groene obligaties (met een rating van AAA tot BBB-) die hoofdzakelijk in euro luiden. Groene obligaties zijn schuldinstrumenten waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke financiering of herfinanciering van nieuwe en/of bestaande projecten die gunstig zijn voor het milieu. Het fonds kan tot maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in obligaties met een hoger risico (met een kwaliteitsrating die lager is dan BBB-). Om ons universum van in aanmerking komende beleggingen samen te stellen, controleren we of de geselecteerde obligaties de Green Bond Principles, zoals geformuleerd door de International Capital Market Association, naleven. Bovendien worden uitgevers gescreend op basis van uitsluitingscriteria. We beleggen niet in uitgevers die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er strengere beperkingen van toepassing op beleggingen in uitgevers die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Uitgevers met uiterst controversiële activiteiten op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur (ESG), een lage ESG-score of een zwak ESG-beleid worden uitgesloten. Gemeten over een periode van 5 jaar hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark Bloomberg MSCI Euro Green Bond 10% Capped Index. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Om de optimale portefeuille samen te stellen combineren wij onze analyse op specifieke emittenten van obligaties met een bredere ESG- en marktanalyse, die beperkt kunnen zijn door de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens die door emittenten of door derden worden verstrekt. Een voorbeeld van niet-financiële criteria die in de ESG-analyse worden beoordeeld is de jaarlijkse vermeden uitstoot van broeikasgassen (BKG). Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van verschillen in de waardering van uitgevers van obligaties binnen sectoren, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan dus aanzienlijk afwijken van de benchmark. Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever in het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van bedrijfs- en financiële risico''s. Met het oog op risicobeheer worden limieten aangehouden voor afwijkende sector- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door verschillende factoren beïnvloedt. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt in ‘Groene Obligaties’ in valuta EUR. Dit zijn obligaties waarvan de opbrengst tot doel heeft om duurzame projecten te bevorderen met voordelen voor het milieu. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die een windmolenpark willen neerzetten of bijvoorbeeld ontwikkelingsbanken die gelden in andere landen willen uitzetten om milieuvervuiling tegen te gaan.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 24,36 i
 • Rendement YTD -16,58% i
 • Rendement -3,36% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 8,71% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 13-08-2022
Rendement per kalenderjaar 13-08-2022
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 2,03 0,19 7,31 4,45 -3,36 -16,58

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact