NN (L) Euro Sust Credit (ex Financials) N Cap EUR

Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit die in euro’s noteren. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt naast het beoordelen op duurzaamheid ook scherp gelet op het debiteurenrisico en op het realiseren van een goede spreiding. Het fonds belegt niet in bedrijven die structureel in strijd met algemeen geaccepteerde verdragen en conventies op sociaal- en milieugebied opereren. Dit betreft bijvoorbeeld overtredingen van milieuwetgeving, arbeidsvoorwaarden (VN-ILO conventies) of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
10,28 1,35 8,65 -1,21 5,68 1,85 -1,05 6,32 3,16 -1,40 -12,28

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 378,49 i
 • Rendement YTD -12,28% i
 • Rendement -1,40% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 5,31% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR (onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, zie voorafgaande kennisgeving 28-6-2022). Dit fonds belegt met name in schuldeffecten en geldmarktinstrumenten die luiden in euro van uitgevers die duurzame ontwikkeling nastreven waarbij zij rekening houden met de beginselen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur. Voor het bepalen van het universum van duurzame effecten die geselecteerd kunnen worden, screenen wij bedrijven op basis van uitsluitingscriteria. Bedrijven met ernstige en structurele problemen waarvan is aangetoond dat hun bedrijfsactiviteiten controversieel zijn, worden uitgesloten. We beleggen niet in uitgevers die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er strengere beperkingen van toepassing op beleggingen in uitgevers die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van in euro''s uitgedrukte bedrijfsobligaties (exclusief obligaties van financiële instellingen) van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het fonds kan een beperkt percentage beleggen in obligaties van financiële instellingen en bedrijfsobligaties waaraan een hoger risico en daardoor een hogere rente is verbonden (met een kwaliteitsrating die lager is dan BBB-). Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate ex Financials. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van bedrijven. Het selectieproces omvat zowel een financiële analyse als een analyse van de ESG-kenmerken (hoe het bedrijf presteert op het vlak van milieubeleid (Environmental), maatschappelijk beleid (Social) en deugdelijk bestuur (Governance)). In het selectieproces richten wij ons op bedrijven die, naast hun financiële doelstellingen, een beleid gericht op duurzame ontwikkeling nastreven. Wij combineren onze analyse met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille op te bouwen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de waarderingsverschillen tussen bedrijfsobligaties binnen een sector, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever in het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van bedrijfs- en financiële risico''s. Met het oog op risicobeheer worden limieten aangehouden voor afwijkende posities in uitgevers, sectoren en ratings ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door verschillende factoren beïnvloedt. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit die in euro’s noteren. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt naast het beoordelen op duurzaamheid ook scherp gelet op het debiteurenrisico en op het realiseren van een goede spreiding. Het fonds belegt niet in bedrijven die structureel in strijd met algemeen geaccepteerde verdragen en conventies op sociaal- en milieugebied opereren. Dit betreft bijvoorbeeld overtredingen van milieuwetgeving, arbeidsvoorwaarden (VN-ILO conventies) of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 378,49 i
 • Rendement YTD -12,28% i
 • Rendement -1,40% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 5,31% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 13-08-2022
Rendement per kalenderjaar 13-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 10,28 1,35 8,65 -1,21 5,68 1,85 -1,05 6,32 3,16 -1,40 -12,28

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact