NN Hoog Dividend Obligatie Fonds

Het fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid. Daarom is er veel aandacht voor een goede spreiding en het ontwijken van missers (ook wel defaults genoemd). Tegenover dit extra risico staat doorgaans wel een aantrekkelijk verwacht rendement. Bovendien zijn deze obligaties veelal minder gevoelig voor rentebewegingen. De beheerders worden ondersteund door gespecialiseerde analisten.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
17,34 6,91 0,69 -6,46 16,70 3,76 -4,69 9,88 4,05 3,96 -15,68

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 17,95 i
 • Rendement YTD -15,68% i
 • Rendement 3,96% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 4,23% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,26 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het subfonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in ondernemingen waarvan wordt verwacht dat zij een attractief, stabiel en duurzaam dividendrendement genereren. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde een dividendrendement te realiseren dat hoger ligt dan het dividendrendement van de index, waarbij voor de aandelen en regio limieten bandbreedtes aangehouden worden ten opzicht van de vergelijkingsmaatstaf. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World (Net). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Obligaties worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van obligaties, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is hoog. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico kan ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te liquideren. Het concentratierisico van dit fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Beleggingen binnen een specifiek thema hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema’s. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.

Het fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid. Daarom is er veel aandacht voor een goede spreiding en het ontwijken van missers (ook wel defaults genoemd). Tegenover dit extra risico staat doorgaans wel een aantrekkelijk verwacht rendement. Bovendien zijn deze obligaties veelal minder gevoelig voor rentebewegingen. De beheerders worden ondersteund door gespecialiseerde analisten.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 17,95 i
 • Rendement YTD -15,68% i
 • Rendement 3,96% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 4,23% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,26 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 17,34 6,91 0,69 -6,46 16,70 3,76 -4,69 9,88 4,05 3,96 -15,68

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact