NN First Class Obligatie Fonds

Het fonds belegt in obligaties van landen en bedrijven van zowel ontwikkelde als opkomende landen. De beheerders spelen in op de actuele ontwikkelingen binnen obligaties en trachten de optimale mix tussen de verschillende obligatiecategorieën te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van de diverse obligatie-experts en analisten. Het fonds streeft naar een dividendrendement van 4 procent op jaarbasis, uitgekeerd per kwartaal.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
10,66 0,78 10,39 -0,30 4,55 0,64 -2,78 5,75 1,68 -2,16 -11,13

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 19,08 i
 • Rendement YTD -11,13% i
 • Rendement -2,16% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 4,97% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,19 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Er wordt echter ook belegd in obligaties met een latere rating (lager dan BBB-), deze hebben een hoger risico maar ook een hoger verwacht rendement. Daarom zijn dergelijke obligaties beter bekend onder de naam ''high yield bonds''. Ook wordt er belegd in landen uit opkomende markten in Latijns Amerika, Centraal- en Oost Europa, Afrika en Azië. Het subfonds wordt actief beheerd op basis van zowel fun-damentele- als kwantitatieve analyses. Deze analyses worden gebruikt om in het subfonds wereldwijd actief te sturen op de stand van de rente en het landen- en kredietbeleid. Hierdoor zal de samenstelling van het subfonds materieel afwijken van de vergelij-kingsmaatstaf*. Dit is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het subfonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het subfonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risicolimieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen/participatieklassen. Het subfonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Obligaties worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van obligaties, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het Subfonds kan beleggen via Bond Connect, een markt die directe beleggingen in de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Beleggen via deze markt onderworpen aan bepaalde risico’s, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsbeperkingen, valutarisico en regelgevend risico. Beleggers worden geadviseerd zich te vergewissen van de risico''s van deze markt, zoals beschreven in het prospectus. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds beïnvloeden. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquiditeitsrisico kan ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te liquideren. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.

Het fonds belegt in obligaties van landen en bedrijven van zowel ontwikkelde als opkomende landen. De beheerders spelen in op de actuele ontwikkelingen binnen obligaties en trachten de optimale mix tussen de verschillende obligatiecategorieën te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van de diverse obligatie-experts en analisten. Het fonds streeft naar een dividendrendement van 4 procent op jaarbasis, uitgekeerd per kwartaal.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 19,08 i
 • Rendement YTD -11,13% i
 • Rendement -2,16% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 4,97% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,19 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 10,66 0,78 10,39 -0,30 4,55 0,64 -2,78 5,75 1,68 -2,16 -11,13

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact