NN Enhanced Index Sustainable Em Markets Eq Fund

Het fonds belegt in aandelen van bedrijven uit opkomende markten in onder meer Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Deze landen zijn volop in ontwikkeling en kennen vaak een relatief hoge verwachte economische groei. De fondsbeheerders maken analyses van de opkomende landen zelf en de bedrijven die hier gevestigd zijn. De beheerders worden ondersteund door gespecialiseerde analisten.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
13,22 -6,46 10,68 -0,76 10,41 24,33 -9,59 20,66 8,00 7,05 -16,26

Terug

 • Datum 05-12-2022
 • Koers € 43,65 i
 • Rendement YTD -16,26% i
 • Rendement 7,05% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 1,54% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 1,03 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds/Fonds promoot ecologische- en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 SFDR (onder voorbehoud van goedkeuring toezichthouder, zie bericht aan aandeelhouders 28-6-2022). Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een scala van ondernemingen in opkomende landen in Latijns-Amerika, Azië, opkomend Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het subfonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico-opbrengst profiel in lijn met de Index, MSCI Emerging Markets (NR). Tegelijkertijd worden duurzaamheidscriteria toegepast met als doel het duurzaamheidsprofiel te verhogen ten opzichte van de index door een positieve selectie op basis van ecologische en governance aspecten. We beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabak, de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit oliezanden. Er gelden aanvullende of striktere restricties ten aanzien van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn in activiteiten met betrekking tot gokken, wapens, pornografie, bont en specifieke leersoorten, poolboringen en schalieolie en -gas. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggings universum. Het subfonds kan niet beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Als gevolg van uitsluitingen van bedrijven die niet voldoen aan de door de Beheerder gestelde duurzaamheidscriteria, zal er een verschil zijn tussen de samenstelling van het subfonds en de Index. Een optimalisatie methode wordt toegepast met als doel het risico-opbrengst profiel in lijn te brengen met die van de Index. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema''s. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het fonds kan beleggen in Chinese aandelen via Stock Connect, een systeem dat is opgezet om beleggingen op de Chinese aandelenmarkten te faciliteren. Beleggingen via dit systeem zijn onderworpen aan bepaalde risico''s, met inbegrip van maar niet beperkt tot quotumbeperkingen, handelsrestricties, terughalen van in aanmerking komende aandelen, afwikkelingsrisico en regelgevingsrisico. Wij adviseren beleggers zich te verdiepen in de risico''s van dit systeem zoals beschreven in het prospectus.

Het fonds belegt in aandelen van bedrijven uit opkomende markten in onder meer Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Deze landen zijn volop in ontwikkeling en kennen vaak een relatief hoge verwachte economische groei. De fondsbeheerders maken analyses van de opkomende landen zelf en de bedrijven die hier gevestigd zijn. De beheerders worden ondersteund door gespecialiseerde analisten.

laden...

Terug

 • Datum 05-12-2022
 • Koers € 43,65 i
 • Rendement YTD -16,26% i
 • Rendement 7,05% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 1,54% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 1,03 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 05-12-2022
Rendement per kalenderjaar 05-12-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 13,22 -6,46 10,68 -0,76 10,41 24,33 -9,59 20,66 8,00 7,05 -16,26

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact