Goldman Sachs Global Sustainable Equity

Het fonds belegt wereldwijd in de aandelen, waarbij bedrijven in sectoren zoals wapens, kernenergie en gokken in principe worden gemeden. Ondernemingen worden breed beoordeeld op duurzaamheid en tevens financieel geanalyseerd. Zo ontstaat een ranking van bedrijven, die een belangrijke rol speelt bij de samenstelling van de portefeuille. Het beheer vindt plaats door een gespecialiseerd aandelenteam.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
18,21 10,15 6,25 9,24 -6,20 36,85 23,98 36,28 -20,00 17,82 13,90

Terug

 • Datum 22-07-2024
 • Koers € 85,35 i
 • Rendement YTD 13,90% i
 • Rendement 17,82% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken en heeft gedeeltelijk duurzaam beleggen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in het pre-contractuele document (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt in ondernemingen die zijn genoteerd aan beurzen wereldwijd en die een duurzaam bedrijfsmodel nastreven. Bij de selectie van deze ondernemingen wordt een analyse van factoren op het gebied van milieu (zoals koolstofintensiteit), maatschappij (zoals mensenrechten, non-discriminatie, kinderarbeid, genderdiversiteit) en bestuur (bv. beloningsbeleid) gecombineerd met financiële prestaties. Het selectieproces kan worden beperkt door de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens die door uitgevende instellingen worden bekendgemaakt of door derden worden verstrekt. Het fonds wordt actief beheerd en richt zich op ondernemingen met duurzame bedrijfsmodellen, waarbij de nadruk ligt op de geleverde producten en diensten, met maximale limieten voor de overweging van aandelen ten opzichte van de benchmark. Het fonds streeft bovendien naar een lagere koolstofintensiteit dan die van de benchmark. Het fonds heeft een wereldwijd beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Dit houdt in dat de samenstelling op aandelenniveau wezenlijk afwijkt van die van de benchmark. Bij de aandelenselectie maakt het fonds gebruik van fundamentele en ESG-analyses en beperkt tevens beleggingen in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark MSCI World NR. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te gelde te maken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt wereldwijd in de aandelen, waarbij bedrijven in sectoren zoals wapens, kernenergie en gokken in principe worden gemeden. Ondernemingen worden breed beoordeeld op duurzaamheid en tevens financieel geanalyseerd. Zo ontstaat een ranking van bedrijven, die een belangrijke rol speelt bij de samenstelling van de portefeuille. Het beheer vindt plaats door een gespecialiseerd aandelenteam.

laden...

Terug

 • Datum 22-07-2024
 • Koers € 85,35 i
 • Rendement YTD 13,90% i
 • Rendement 17,82% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 21-07-2024
Rendement per kalenderjaar 21-07-2024
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
Rendement (%) 18,21 10,15 6,25 9,24 -6,20 36,85 23,98 36,28 -20,00 17,82 13,90

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug