Goldman Sachs Global Obligatie Fonds

Het fonds belegt wereldwijd in vastrentende waarden met een focus op kwaliteit. De portefeuille wordt samengesteld uit leningen met een gunstige combinatie van rendement en risico. De fondsmanagers maken hiervoor uitgebreide analyses en spelen actief in op rentestijgingen of –dalingen en op valutabewegingen. Doordat er wereldwijd wordt belegd, is er ook sprake van valutarisico.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
14,81 7,59 5,69 -6,86 1,61 9,01 -1,08 3,49 -12,98 2,96 n.v.t.

Terug

 • Datum 28-02-2024
 • Koers € 14,20 i
 • Rendement YTD n.v.t. i
 • Rendement 2,96% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 6,37% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,15 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Het subfonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses. Deze analyses worden gebruikt om in het subfonds wereldwijd actief te sturen op de stand van de rente, valutakoersen en het kredietbeleid. Hierdoor kan de samenstelling van het subfonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Bloomberg Global Aggregate index, dit is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het subfonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het subfonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risico-limieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het subfonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Obligaties worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van obligaties, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het Subfonds kan beleggen via Bond Connect, een markt die directe beleggingen in de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Beleggen via deze markt onderworpen aan bepaalde risico’s, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsbeperkingen, valutarisico en regelgevend risico. Beleggers worden geadviseerd zich te vergewissen van de risico''s van deze markt, zoals beschreven in het prospectus. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt wereldwijd in vastrentende waarden met een focus op kwaliteit. De portefeuille wordt samengesteld uit leningen met een gunstige combinatie van rendement en risico. De fondsmanagers maken hiervoor uitgebreide analyses en spelen actief in op rentestijgingen of –dalingen en op valutabewegingen. Doordat er wereldwijd wordt belegd, is er ook sprake van valutarisico.

laden...

Terug

 • Datum 28-02-2024
 • Koers € 14,20 i
 • Rendement YTD n.v.t. i
 • Rendement 2,96% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 6,37% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,15 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 27-02-2024
Rendement per kalenderjaar 27-02-2024
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
Rendement (%) 14,81 7,59 5,69 -6,86 1,61 9,01 -1,08 3,49 -12,98 2,96 n.v.t.

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug