Goldman Sachs Duurzaam Aandelen Fonds

Het fonds belegt wereldwijd in de aandelen, waarbij bedrijven in sectoren zoals wapens, kernenergie en gokken in principe worden gemeden. Ondernemingen worden breed beoordeeld op duurzaamheid en tevens financieel geanalyseerd. Zo ontstaat een ranking van bedrijven, die een belangrijke rol speelt bij de samenstelling van de portefeuille. Het beheer vindt plaats door een gespecialiseerd aandelenteam.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (YTD) i
18,01 19,21 10,89 6,15 10,72 -6,77 36,99 22,95 37,78 -19,88 11,68

Terug

 • Datum 28-09-2023
 • Koers € 59,04 i
 • Rendement YTD 11,68% i
 • Rendement -19,88% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,23% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,51 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken) en heeft gedeeltelijk duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds wordt actief beheerd en belegt wereldwijd in ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. We beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabak, de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit oliezanden. Er gelden aanvullende of striktere restricties ten aanzien van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn in activiteiten met betrekking tot gokken, wapens, pornografie, bont en specifieke leersoorten, poolboringen en schalieolie en -gas. Het subfonds streeft tevens naar een lagere CO2-voetafdruk dan de index. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World (NR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. In het aandelenselectieproces maakt het subfonds gebruik van fundamentele en ESG-analyse. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquiditeitsrisico kan ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te liquideren. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt wereldwijd in de aandelen, waarbij bedrijven in sectoren zoals wapens, kernenergie en gokken in principe worden gemeden. Ondernemingen worden breed beoordeeld op duurzaamheid en tevens financieel geanalyseerd. Zo ontstaat een ranking van bedrijven, die een belangrijke rol speelt bij de samenstelling van de portefeuille. Het beheer vindt plaats door een gespecialiseerd aandelenteam.

laden...

Terug

 • Datum 28-09-2023
 • Koers € 59,04 i
 • Rendement YTD 11,68% i
 • Rendement -19,88% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,23% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,51 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 28-09-2023
Rendement per kalenderjaar 28-09-2023
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (YTD) i
Rendement (%) 18,01 19,21 10,89 6,15 10,72 -6,77 36,99 22,95 37,78 -19,88 11,68

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug