Goldman Sachs Commodity Enhanced N Cap EUR (Hdg)

Het beleggingsfonds neemt middels termijncontracten posities in meer dan 20 verschillende grondstoffen. Onder meer olie, landbouwgewassen, goud en andere metalen worden meegenomen. Op deze manier wordt getracht de brede Dow Jones UBS grondstoffenindex te verslaan.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
-15,19 -26,24 11,28 2,20 -15,54 2,44 0,58 25,81 9,81 -11,84 0,72

Terug

 • Datum 16-05-2024
 • Koers € 170,74 i
 • Rendement YTD 0,72% i
 • Rendement -11,84% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,22% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar Geen rating

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het fonds biedt een gevarieerde portefeuille aan beleggingen in grondstoffensectoren (commodities), zoals energie, landbouw, industriële en edele metalen en veeteelt. Het fonds wordt actief beheerd met limieten voor afwijkende posities ten opzichte van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Commodity (TR) (afgedekt naar EUR). De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds belegt ook in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het beleggingsuniversum van de index geconcentreerd is en dat het fonds daardoor geconcentreerd is. Hierdoor zullen de samenstelling en het rendementsprofiel van het fonds en de benchmark doorgaans vergelijkbaar zijn. De posities van het fonds in individuele grondstoffen zijn min of meer gelijk aan die van de benchmark. De einddata van de grondstoffencontracten kunnen echter afwijken van de data van contracten waaruit de benchmark is samengesteld. De reden hiervoor is het beperken van het "rollover"-verlies en het maximaliseren van het "rollover"-rendement; "Rollover" duidt op het vernieuwen van aflopende grondstoffencontracten. Het fonds streeft er ook naar om te profiteren van het eerder aanhouden van termijncontracten, waarbij voor een volgende periode passieve beleggingsinstrumenten en traditionele indices worden gekocht. Daarnaast probeert het fonds te profiteren van de relatieve prijsverschillen tussen bepaalde grondstoffen die deel uitmaken van dezelfde waardeketen. De in te nemen posities worden bepaald aan de hand van een wiskundig model dat opgezet is op basis van twee factoren, carry en flow. Er worden strikte risicobeheersingsmaatregelen gehanteerd om de risico''s van het fonds zoveel mogelijk te beperken. Het fonds belegt voornamelijk in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties en in instrumenten die worden aangewend om rendement op grondstoffen te genereren. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar (USD) en het subfonds kan blootgesteld zijn aan andere valuta''s dan de USD. Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het subfonds (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de Euro (EUR). De blootstelling aan andere valuta''s dan de EUR in het subfonds blijft bestaan voor deze aandelenklasse. Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken (''hedgen'') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico''s te beheersen, kan tot extra kredietrisico''s en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking.

Het beleggingsfonds neemt middels termijncontracten posities in meer dan 20 verschillende grondstoffen. Onder meer olie, landbouwgewassen, goud en andere metalen worden meegenomen. Op deze manier wordt getracht de brede Dow Jones UBS grondstoffenindex te verslaan.

laden...

Terug

 • Datum 16-05-2024
 • Koers € 170,74 i
 • Rendement YTD 0,72% i
 • Rendement -11,84% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,22% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar Geen rating

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 16-05-2024
Rendement per kalenderjaar 16-05-2024
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
Rendement (%) -15,19 -26,24 11,28 2,20 -15,54 2,44 0,58 25,81 9,81 -11,84 0,72

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug