Doel belangijker dan winst

10 oktober 2014

FitVermogen heeft de ambitie om mensen in de gelegenheid te stellen op eigen kracht en tegen geringe kosten hun financiële doelen te bereiken. In samenwerking met CASH heeft FitVermogen deze zomer onderzoek gedaan naar de behoeften van beleggers bij vermogensopbouw voor specifieke doelen, zoals bijvoorbeeld de toekomstige studie van hun kinderen. Dit is een zeer actueel onderwerp door de aangekondigde veranderingen op het gebied van studiefinanciering. CASH spreekt hierover met Ronald Sminia, Directeur Beleggingsfondsen Nederland bij ING IM.

Beleggers met weinig beleggingservaring (67% van de ondervraagden) voelen zich aangetrokken tot fondsbeleggen via een platform als FitVermogen.nl. Wat maakt fondsbeleggen interessant voor particulieren beleggers?
Fondsbeleggen kan een aantrekkelijke manier zijn om vermogen op te bouwen zonder veel omkijken. Niet iedereen heeft tijd en zin om de ontwikkelingen op de beleggingsmarkten zelf in de gaten te houden en beleggingskeuzes te maken. Veel particuliere beleggers hebben juist behoefte aan een kant-en-klare, professioneel beheerde portefeuille. Op FitVermogen.nl bieden wij bijvoorbeeld ‘Gemaksfondsen’ aan (de ING Dynamic Mix Fondsen), waarbij de fondsmanager het beleggingswerk doet. Afhankelijk van de risicobereidheid en beleggingshorizon van de klant, kan worden gekozen uit vijf prijswinnende Gemaksfondsen. Elk fonds heeft zijn eigen verdeling van aandelen en obligaties. In een veranderlijke wereld is het belangrijk om de beleggingsportefeuille actief te spreiden over diverse beleggingscategorieën, sectoren en regio’s. De onderstaande grafiek laat zien waar de ING Dynamic Mix fondsen zich bevinden in het theoretische spectrum van risico en rendement.

Graph-Actueel-10-10-2014-600x400.jpg

Het is bekend dat sparen door de huidige lage spaarrente weinig oplevert. Wanneer je de tijd hebt, kan beleggen een aantrekkelijk alternatief zijn met perspectief op een hoger rendement. 80% van de ondervraagden is het hier mee eens. Maar hoe zit het met het risico op vermogensverlies bij beleggen?
De stap van sparen naar beleggen brengt altijd risico met zich mee. Wat veel particulieren zich echter niet realiseren, is dat er ook beleggingsfondsen zijn met een relatief laag risicoprofiel. Zo kan er bijvoorbeeld meer in minder risicovolle obligaties worden belegd en minder in risicovollere beleggingen, zoals aandelen, vastgoed, grondstoffen en meer risicovolle obligaties. Wanneer een groter deel van de portefeuille wordt belegd in aandelen, wordt het potentiële rendement hoger, maar ook het risico van vermogensverlies. Sparen is hedendaags echter ook niet geheel meer zonder risico. Het rendement is momenteel zeer laag en kan, na belasting en inflatie, zelfs negatief zijn. Dit heeft tot gevolg dat vermogen op een spaarrekening nauwelijks meer groeit en financiële doelen buiten bereik blijven.

Financiële doelen zijn voor iedereen anders. Uit het onderzoek blijkt dat pensioenaanvulling als zinvolste doel wordt beschouwd (73%). Ook de studie van de (klein)kinderen (44%) heeft een hoge notering. Hoe kijken jullie tegen dit laatste doel aan?
Beleggen voor de studie van (klein)kinderen wordt gezien de aangekondigde veranderingen in wet- en regelgeving steeds belangrijker. Het kabinet heeft besloten dat per 1 september 2015 de basisbeurs zal verdwijnen. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau komt de gemiddelde studieschuld hiermee op € 21.000,-. Maar liefst 80% van de ondervraagde beleggers heeft aangegeven het belangrijk te vinden een ‘studiepotje’ op te bouwen. Een opleiding aan een universiteit of hogeschool is meestal de grootste kostenpost wat kinderen betreft en dit bedrag is voor velen niet zomaar op te hoesten. Veel mensen denken bij het opbouwen van een studiepotje nog steeds alleen aan sparen bij een bank. Dat is ook niet gek als je kijkt naar de ‘studieplannen’ van de gemiddelde bank. Echter, als er nog genoeg tijd is tot de studiestart van het kind, denk hierbij aan 3 jaar of meer, kan beleggen interessant zijn. Daarbij komt dat de gemiddelde studietijd 4 jaar is en het studiepotje dus niet helemaal bij aanvang van de studie nodig zal zijn. Het vermogen kan tijdens de studie nog ‘doorwerken’.

Het geld voor een ‘studiepotje’ kan op verschillende manieren worden belegd. Van de ondervraagden kiest 43% voor een kant-en-klare beleggingsoplossing, 33% wil zelf een portefeuille inrichten en 17% wil het liever uitbesteden aan een bank. Wanneer men kiest voor kant-en-klare beleggingsoplossing, hoe zou deze er dan uit moeten zien?
Uit het onderzoek blijkt dat men ten eerste perspectief wil op een hoger rendement dan de spaarrente, maar wel met beperkte risico’s en koersschommelingen. Dit vraagt om een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille die gericht is op het realiseren van een positief rendement onder verschillende marktomstandigheden. Dat betekent dat er flexibel geschakeld moet kunnen worden tussen allerlei soorten beleggingen, maar wel met veel aandacht voor risicobeheer. Beleggingen moeten dan continu tegen elkaar en tegen ‘sparen’ afgewogen worden. Last but not least is een heldere kostenstructuur van een dergelijke oplossing belangrijk voor de ondervraagde beleggers.
Meer informatie over de beleggingsfondsen die FitVermogen biedt, is te vinden via:
www.fitvermogen.nl/fit-voor-morgen
www.fitvermogen.nl/jouw-geld-onze-kennis
www.fitvermogen.nl/ontzorg-je-oude-dag


Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor gedetailleerde informatie over de fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.ingim.nl. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

back to overview

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video